Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Акта

На основу члана 66. став 1. тач. 1, члана 68. став 2. и члана 88. став 1. Закона о адвокатури („Сл. гласник РС” бр.31 од 09.05.2011.) и члана 12, став 4 Статута Адвокатске коморе Србије на редовној годишњој скупштини дана 24. марта 2012.године ,Адвокатска комора Чачak доноси:

 

С Т А Т У Т

 АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧAK

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом се уређују: задаци и послови, унутрашња организација Адвокатске коморе Чачак, избор и делокруг њених органа, начин вршења јавних овлашћења и друга питања од значаја за рад Адвокатске коморе Чачак.

Члан 2.

Назив Адвокатске коморе Чачак је:

“Адвокатска комора Чачак” , написан је на српском језику и ћириличким писмом.

Седиште Адвокатске коморе је у Чачку у ул. Др.Драгише Мишовића 1/2.

Члан 3.

Адвокатска комора Чачак има свој печат округлог облика са називом и седиштем на српском језику и ћириличким писмом.

Печат Адвокатске коморе Чачак је округлог облика, пречника 2,5 цм и садржи назив и седиште Адвокатске коморе Чачак и редни број печата.

Осим печата из става 2. овог члана, у употреби у Адвокатској комори Чачак су и следећи печати: Адвокатска комора Чачак – Дисциплински тужилац, Адвокатска комора Чачак – Дисциплински суд, Адвокатска комора Чачак – Адвокатска академија.

Адвокатска комора Чачак има свој штамбиљ који је правоугаоног облика величине 5,5 цм х 2,5 цм и садржи назив и седиште Адвокатске коморе Чачак, простор за деловодни број и датум и редни број штамбиља.

Адвокатска комора Чачак води књигу печата и штамбиља у коју се уноси отисак печата, односно штамбиља и пријемног штамбиља према редном броју и подаци о лицу које је задужено са печатом, односно штамбиљом и његов потпис и доноси посебан правилнник којим се ближе уређује начин коришћења печата и штамбиља.

Члан 4.

Адвокатска комора Чачак има амблем.

Амблем Адвокатске коморе Чачак је кружног облика са два концентрична круга. У првом кругу је Темида, грчка богиња правде са повезаним очима, са мачем у десној руци, теразијама у левој руци и штитом са леве стране постоља на коме је уписана 1972. година. Други круг је оквир амблема. Између кругова исписан је на српском језику и ћириличким писмом текст: „Адвокатска комора Чачак”.

Члан 5.

Адвокатску комору Чачак представља и заступа председник Адвокатске коморе Чачак.

Председника Адвокатске коморе Чачак у одсутности замењује потпредседник Адвокатске коморе Чачак.

Члан 6.

Адвокатска комора Чачак има сопствена средства за рад коморе која обезбеђује на начин прописан законима, Статутом Адвокатске Коморе Србије и овим Статутом.

За своје обавезе Адвокатска комора Чачак одговара свим својим средствима.

Члан 7.

Рад Адвокатске коморе Чачак и њених органа је јаван.

Овим Статутом одређују се случајеви и поступак искључења јавности у току рада појединих органа Адвокатске коморе Чачак.

1. ПОСЛОВИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК

Члан 8.

Адвокатска комора Чачак, поред јавних овлашћења из члана 65. и других послова из члана 66. Закона о адвокатури, обавља и следеће послове:

– представља адвокатуру, заступа и штити њене интересе;

– стара се о обезбеђењу услова за правилно и законито вршење адвокатуре;

– предузима мере за развој адвокатуре;

– стара се о подизању стручног и етичког нивоа адвокатуре;

– стара се о јачању професионалне дисциплине и одговорности у вршењу адвокатуре;

– стара се о обнављању адвокатуре првенствено из реда адвокатских приправника;

– одржава односе са државним и правосудним органима и другим организацијама;

– подноси предлоге за унапређење адвокатуре, правосудног и правног система;

– даје предлоге о питањима значајним за остваривање и заштиту уставних слобода и права грађана;

– обавља друге послове од значаја за адвокатуру.

        1.2.ДРУГИ ПОСЛОВИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕЧАЧАК

        Члан 9.

Адвокатска комора Чачак:

– унапређује и афирмише адвокатуру као независну професију, на својој територији;

-врши јавна овлашћења у области адвокатуре у складу са Законом о адвокатури, Статутом Адвокатске коморе Србије и овим Статутом на својој терирорији и одговорна је за законито и правилно вршење јавних овлашћења

-дoнoси стaтут и друга општа акта;

-одлучује о начину коришћења сопствених средстава;

– одлучује о упису у именике и брисању из именика адвоката, именика заједничких адвокатских канцеларија, уписник А и уписник Б адвоката страних држављана и именика адвокатских приправника, као првостепени орган;

– води именике адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, уписник А и уписник Б адвоката страних држављана и именик адвокатских приправника за своју територију;

– организује и спроводи адвокатски испит за своју територију;

– води евиденцију о положеном адвокатском испиту на својој територије;

– доставља податке о положеном адвокатском испиту Адвокатској комори Србије;

– стара се о законитости рада адвоката, адвокатских приправника, органа и службе адвокатске коморе и о спровођењу Статута Адвокатске коморе Србије, свог Статута и Кодекса професионалне етике адвоката;

– спроводи дисциплински поступак због повреде дужности и нарушавања угледа адвокатуре, у складу са одредбама Статута Адвокатске Коморе Србије, овог Статута и акта којим се уређује дисциплински поступак;

– зaступa интeрeсe aдвoкaтa пред државним и другим органима и организацијама за своју територију за коју је основана;

– oствaруjе мeђунaрoдну сaрaдњу у складу са Законом о адвокатури , Статутом Адвокатске коморе Србије и овим Статутом од интереса за адвокатуру и Адвокатску Комору Чачак;

– прeдстaвљa aдвoкaтe са своје територије у пословима који су од значаја за Адвокатску комору Чачак прeд дoмaћим и инoстрaним прoфeсиoнaлним удружењима и oргaнизaциjaмa, прaвним и физичким лицимa;

– организује и спроводи сталну обуку адвоката, адвокатских приправника, дипломираних правника и запослених у адвокатским канцеларијама и специјализовано стручно усавршавање адвоката у складу са Статутом Адвокатске коморе Србије и овим Статутом;

– организују пружање бесплатне правне помоћи за територију за коју су основане у складу са законом;

– штити права и интересе адвоката и адвокатских приправника за територију за коју је основана;

– штите интересе и интегритет Адвокатске коморе Чачак;

– издају стaлнe и пoврeмeнe публикације;

– oбавља друге послове прописане Законом о адвокатури, Статутом Адвокатске коморе Србије и овим статутом.

II – УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 10.

Адвокатска комора Чачак остварује своје задатке и послове одређене законом, статутом Адвокатске коморе Србије, Статутом Адвокатске коморе Чачак посредством својих органа.

1. АДВОКАТСКА КОМОРАЧАЧАК И НАДЛЕЖНОСТ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ЗА КОЈУ ЈЕ ОСНОВАНА

Члан 11.

Aдвoкaтскa кoмoрa Чачак је самостална и независна професионална организација адвоката, са седиштем у Чачку, за територију свих општина које припадају подручју надлежности Виших судова у Чачку, Ужицу, Краљеву, Крушевцу и Новом Пазару.

Адвокатска комора Чачак има својство правног лица и наставља са радом на територији за коју је основана.

Адвокатска комора Чачак својим статутом и општим актима уређује унутрашњу организацију и рад, у складу са законом и Статутом Адвокатске коморе Србије.

Адвокатска комора Чачак задржава имовину коју је до сада стекла и има право да стиче имовину и њоме самостално располаже у складу са законом, Статутом Адвокатске коморе Србије и овим статутом.

Сви адвокати који имају седиште адвокатске канцеларије на територији Адвокатске коморе Чачак су чланови Адвокатске коморе Чачак.

III – ОРГАНИ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК

Члан 12.

Органи Адвокатске коморе Чачак су:

– скупштина,

– председник,

– потпредседник,

– управни одбор,

– надзорни одбор,

– дисциплински тужилац,

– дисциплински суд.

1. СКУПШТИНА

Члан 13.

Скупштина Адвокатске коморе Чачак је највиши орган Адвокатске коморе Чачак.

Члан 14.

Скупштину Адвокатске коморе Чачак чине представници које бирају Одбори адвоката у саставу Адвокатске коморе Чачак.

Сваки Одбор адвоката у саставу Адвокатске коморе Чачак, бира у Скупштину Адвокатске коморе Чачак једног представника на сваких 10 адвоката.

Изборне јединице су Одбори адвоката који покривају територију седишта Основних судова у Чачку, Ужицу, Краљеву, Крушевцу , Новом Пазару, Пожеги и Пријепољу те други Одбори уколико Управни одбор Адвокатске коморе Чачак донесе одлуку о њиховом оснивању, с тим да се Одбор може основати за територију на којој адвокатску делатност обавља најмање 10 адвоката.

Изборна листа која се сачини на начин из претходног става овог члана је јединствена и сачињавају је сви кандидати за представнике Скупштине Адвокатске коморе Чачак и за ту изборну листу изборне јединице -Одбора адвоката гласају у целости на изборима за Скупштину Адвокатске коморе Чачак.

Изборне јединице-Одбори адвоката у саставу Адвокатске коморе Чачак бирају своје представнике по представничком систему који обезбеђује приближну равномерну заступљеност адвоката чланова са територије те изборне јединице и на којима ће се искључиво тајним гласањем бирати представници скупштине Адвокатске коморе Чачак.

Управни одбор Адвокатске коморе Чачак приликом предлагања расписивања избора за представнике у Скупштини Адвокатске коморе Чачак, својом одлуком утврђује број представника за сваку изборну јединицу у Скупштини Адвокатске коморе Чачак, према броју адвоката на дан доношења те одлуке, у складу са одредбом става три овог члана, као и коначни број представника за ту скупштину.

Поступак избора, критеријуми за кандидовање и поступак опозива представника Скупштине Адвокатске коморе Чачак утврђује се овим Статутом.

Члан 15.

Мандат представника траје 4 (четири) године и може се поновити.

Члан 16.

Представници изборних јединица-Одбора адвоката Адвокатске коморе Чачак у Скупштини Адвокатске коморе Чачак стичу права и дужности представника, даном потврђивања мандата од стране Скупштине претходног сазива.

До потврђивања мандата нових представника у Скупштини Адвокатске коморе Чачак трају права и обавезе представника из претходног сазива.

Уколико представнику Скупштине Адвокатске коморе Чачак престане мандат пре истека рока на који је биран, Управни одбор Адвокатске коморе Чачак расписује допунске изборе и о томе обавештава ону изборну јединицу-Одбор адвоката у њеном саставу која је дужна да изврши избор представника, уколико нису испуњени услови за примену одредабе члана 70.овог Статута.

На упражњено место представника, изборна јединица-Одбор адвоката у саставу Адвокатске коморе Чачак, којој то место припада, бира другог представника у складу са овим Статутом и о томе обавештава Скупштину и Управни одбор Адвокатске коморе Чачак.

Мандат представнику Скупштине Адвокатске коморе Чачак изабраном на допунским изборима истиче када и мандати осталих представника односно чланова органа тог сазива.

Уколико је мандат представника који је изабран на допунским изборима краћи од две године, не сматра се да је остварио мандат.

Члан 17.

Скупштина Адвокатске коморе Чачак:

(1) доноси:

1. Статут и одлуке о изменама и допунама Статута,

2. Пословник о свом раду и раду радних тела која образује,

(2) одлучује и расправља о:

1. свим питањима која су од интереса за адвокатуру, професионални и друштвени положај адвоката и адвокатских приправника, унапређења правног и правосудног система и друга питања у вези са пружањем правне помоћи, која су од општег значаја за јавни интерес и за заштиту права и слобода грађана и правних лица и о томе доноси одлуке,

2. одлучује о давању сагласности за оснивање нових Адвокатских комора са своје територије у складу са Статутом Адвокатске коморе Србије,

3. одобрава завршни рачун и доноси план прихода и расхода Адвокатске коморе Чачак,

4. претреса извештаје о раду органа Адвокатске коморе Чачак и о њима одлучује,

5. оснива фондове Адвокатске коморе Чачак,

6.формира сталне и повремене комисије

7. обавља друге послове у складу са законом, Статутом Адвокатске коморе Србије и овим Статутом;

(3) бира и опозива, искључиво тајним гласањем:

1. Председника Адвокатске коморе Чачак, на првим изборима по овом Статуту,

2. Чланове Управног одбора Адвокатске коморе Чачак

3. Дисциплинског тужиоца и његове заменике,

4. Председника, Заменика председника и Судије Дисциплинског суда,

5. чланове Надзорног одбора,

6. председника, заменика председника и чланове других повремених одбора, комисија и радних тела Скупштине

(4) потврђује:

1. мандат представника изборних јединица-Одбора адвоката у саставу Адвокатске коморе Чачак и чланова Управног одбора Адвокатске коморе Чачак.

Члан 18.

Скупштина Адвокатске коморе Чачак конституисана је потврђивањем свих мандата.

Члан 19.

Председник Адвокатске коморе Чачак сазива седницу Скупштине, као редовну најмање једанпут годишње или, као ванредну, уколико то захтевају околности или питања о којима треба Скупштина да се изјасни.

На предлог Управног одбора Адвокатске коморе Чачак или најмање 1/3 од укупног бројапредставника Скупштине Адвокатске коморе Чачак, председник Адвокатске коморе Чачак је дужан да сазове ванредну седницу Скупштине у року од 30 дана од дана пријема предлога.

Предлог из става 2. овог члана мора бити састављен у писаној форми с предлогом тачака дневног реда и материјалом који се односи на предлог.

У случају да председник Адвокатске коморе Чачак не сазове седницу у року одређеном у ставу 2. овог члана, предлагач може сазвати седницу Скупштине у даљем року од 30 дана. Послове неопходне за сазивање и организовање ванредне скупштине Адвокатске коморе Чачак обавља – реализује служба – администрација Адвокатске коморе Чачак, по налогу предлагача. Нужне и неопходне трошкове сазивања скупштине сноси Адвокатска комора Чачак, о чему одлуку доноси Управни одбор Адвокатске коморе Чачак на образложени предлог предлагача.

По пријему предлога за сазивање ванредне скупштине Адвокатске коморе Чачак не може се покренути поступак за измене и допуне Статута Адвокатске коморе Чачак који се односи на подношење предлога и сазивање ванредне скупштине, до сазивања те скупштине.

Члан 20.

Скупштина ради у јавним седницама, а седница се може одржати ако јој присуствује више од половине представника. Уколико нема кворума за рад председавајући је дужан да саопшти да не постоје услови за одржавање скупштине и да се скупштина не може одржати.

Уколико се број присутних представника смањи и буде мањи од прописаног кворума, у току заседања, председавајући је дужан да о томе одмах обавести присутне и затвори заседање.

Скупштина одлучује већином гласова присутних представника.

Статут Адвокатске коморе Чачак и његове измене и допуне Скупштина доноси већином гласова од укупног броја представника у Скупштини.

Члан 21.

Скупштина се, по правилу, одржава у седишту Адвокатске коморе Чачак, али председник или Управни одбор Адвокатске коморе Чачак могу сазвати седницу Скупштине и у неком другом месту.

Позиви за Скупштину, са назначењем места и времена одржавања, предложеним дневним редом и радним материјалом који се односи на предложени дневни ред, достављају се представницима у Скупштини најмање осам дана пре одржавања седнице Скупштине .

Изузетно, у ванредним околностима, позиви за ванредну седницу Скупштине могу бити достављени представницима у Скупштини телеграмом, телефоном или електронским путем, без радног материјала и у року краћем од рока прописаног у ставу 2. овог члана.

Постојање ванредних околности из става 3. овог члана утврђује Управни одбор Адвокатске коморе Чачак.

Члан 22.

Скупштина доноси одлуке и закључке.

Одлуком се одлучује о доношењу Статута, општих аката и другим пословима из делокруга рада Скупштине.

Закључком се одлучује у свим осталим случајевима.

Члан 23.

Седницом Скупштине руководи Председник Адвокатске коморе Чачак.

У одсуству Председника, седницом Скупштине руководи Потпредседник.

Уколико је Ванредна седница скупштине Адвокатске коморе Чачак сазвана на предлог овлашћених предлагача из члана 19. овог Статута, Скупштином председава Председник Адвокатске коморе Чачак, а у случају његове одсутности или спречености Потпредседник Адвокатске коморе Чачак или члан Управног одбора кога одреди Председник Адвокатске коморе Чачак или представник у Скупштини или члан Управног одбора Адвокатске коморе Чачак кога изабере Скупштина Адвокатске коморе Чачак да председава Скупштином.

Председавајући ванредне седнице скупштине је дужан да омогући овлашћеним предлагачима несметано излагање предлога због којих су сазвали скупштину, разлога због којих Председник Адвокатске коморе Чачак није сазвао ванредну седницу Скупштине и да се стара о вођењу седнице у складу са Пословником.

Пословником ће се утврдити начин вођења скупштине, број и дужина излагања која може бити временски ограничена и друга питања од значаја за рад и вођење скупштине.

Седницом Скупштине на којој се одлучује о опозиву председника, председава најстарији присутни представник.

2. ПРЕДСЕДНИК И ПОТПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК

Члан 24.

Председник Адвокатске коморе Чачак:

– представља и заступа Адвокатску комору Чачак;

– сазива седнице Скупштине и Управног одбора Адвокатске коморе Чачак, предлаже дневни ред за те седнице и председава им;

– потписује одлуке и друге акте које доноси Скупштина и Управни одбор;

– доноси решења када се одлуке доносе у управном поступку;

– извршава одлуке Скупштине и Управног одбора;

– доноси одлуке о располагању средствима Адвокатске коморе Чачак у складу са законом, овим Статутом,Статутом Адвокатске коморе Србије, одлукама Управног одбора и Скупштине Адвокатске коморе Чачак;

– обавља и друге послове одређене овим Статутом или другим општим актима Адвокатске коморе Чачак.

Председника Адвокатске коморе Чачак непосредно бира и опозива Скупштина Адвокатске коморе Чачак на начин и у поступку утврђеним овим Статутом.

До потврђивања мандата новоизабраног Председника трају права и дужности председника Адвокатске коморе Чачак претходног сазива.

За свој рад председник одговара Скупштини Адвокатске коморе Чачак и управном одбору Адвоктске коморе Чачак.

Члан 25.

Председника Адвокатске коморе Чачак у одсутности замењује Потпредседник Адвокатске коморе Чачак или, у случају његове спречености, члан Управног одбора кога Председник одреди.

Члан 26.

На првој изборној скупшштини на начин предвиђен овим Статутом, биће изабран председник Адвокатске коморе Чачак.

Члан 27.

Мандат председника траје 4 године и не може се поновити.

2. УПРАВНИОДБОР

Члан28.

Управни одбор је орган Адвокатске коморе Чачак који врши права и дужности утврђене овим Статутом и другим општим актима.

Управни одбор има 15 чланова од којих 14 бира Скуппштина коморе непосредним и тајним гласањем, а у сразмери са укупним бројем адвоката са подручја која територоријално покривају Основни судови Чачка, Ужица, Краљева, Крушевца , Новог Пазара, Пожеге и Пријепоља, и по положају Председник АК Чачак.

Председника Адвокатске коморе Чачак бира Скупштина непосредно и тајним гласањем, на начин утврђен овим Статутом, који је по свом положају члан и уједно председник Управног одбора Адвокатске коморе Чачак.

Управни одбор Адвокатске коморе Чачак има два потпретседника, које из својих редова бира Управни одбор на својој конститутивној седници.

Члан 29.

Чланове Управног одбора Адвокатске коморе Чачак бира Скупштина тајним гласањем на начин и поступак утврђен овим Статутом.

Мандат члана Управног одбора Адвокатске коморе Чачак, и два потпредседника Адвокатске коморе Чачак траје 4 године са могућношћу поновног избора највише два пута узастопно.

До потврђивања мандата новог сазива Управног одбора Адвокатске коморе Чачак трају права и дужности Управног одбора из претходног сазива.

Управни одбор Адвокатске коморе Чачак је конституисан потврђивањем свих мандата.

Председник Адвокатске коморе Чачак је члан и председник Управног одбора по функцији.

Председник Адвокатске коморе Чачак је председавајући Управног одбора и руководи његовим радом.

Председници Одбора адвоката у саставу Адвокатске коморе Чачак могу да учествују у раду Управног одбора, без права гласа.

Члан 30.

Управни одбор врши следеће послове:

1. спроводи одлуке Скупштине;

2. доноси одлуке о постојању ванредних околности за сазивање ванредне седнице скупштине у складу са одредбама овог Статута;

3. утврђује предлог статута и других општих аката које доноси Скупштина;

4. уређује организацију, начин полагања и издавања уверења о положеном адвокатском испиту, Правилник о именицима и другим евиденцијама, Правилник о оснивању и раду Одељења Адвокатске академије, и друге опште акте који нису овим Статутом или другим општим актом стављени у надлежност Скупштине или неког другог органа;

5. врши надзор над радом одељења Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије са седиштем у Чачку;

6. доноси програме сталне опште, посебне и специјализоване обуке адвоката на предлог Одељења Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије са седиштем у Чачку или Адвокатске академије;

7. доноси програм опште и посебне обуке адвокатских приправника, дипломираних правника и лица запослених у адвокатским канцеларијама и адвокатским ортачким друштвима, на предлог Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије и њеног одељења са седиштем у Чачку;

8. доноси и друге одлуке у вези са радом Одељења Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије са седиштем у Чачку;

9. именује органе Одељења Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије са седиштем у Чачку;

10. доноси одлуке о свим накнадама везаним за рад Одељења Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије са седиштем у Чачку;

11. утврђује начин избора и рада чланова комисија за полагање адвокатског испита;

12. уређује садржину и начин вођења именика адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, уписника А и уписника Б страних држављана и именик адвокатских приправника;

13. води јединствени именик адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, Уписник А и Уписник Б именика адвоката страних држављана и именик адвокатских приправника за територију Адвокатске коморе Чачка;

14. oдлучујe o зaхтeвимa зa упис, брисaњe и пoништaj уписa у именик адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, именик А и именик Б страних држављана, упис у именик адвокатских приправника, као и oдлучује o зaхтeвимa зa промену седишта адвоката , заједничких адвокатских канцеларија

15. извршава коначне пресуде дисциплинског суда Адвокатске коморе Чачак

16. доноси одлуку о расписивању избора за чланове органа и носилаца функција у Адвокатској комори Чачак;

17. доноси одлуке о именовању Изборне комисије, Верификационе комисије и бирачких одбора;

18. утврђује листе кандидата;

19. усклађује ставове Адвокатске коморе Чачак са државним и другим органима у стварима које се доносе уз сагласност надлежног државног органа,

20. предузима мере и учествује у сарадњи адвокатских комора у саставу Адвокатске коморе Србије са државним и правосудним органима, адвокатским коморама и другим професионалним и стручним организацијама из земље и иностранства;

21. предлаже државним органима мере за унапређење адвокатуре, правосудног и правног система;

22. прати рад адвоката, заједничких адвокатских канцеларија и адвоката-страних држављана на територији Адвокатске коморе Чачак и предузима одговарајуће мере у складу са законом и овим Статутом;

23. доноси одлуке о врсти, облицима и трајању мера за заштиту професионалних права и интереса адвоката и о њиховој примени, с тим да ако се ради о прекиду рада та мера не може трајати дуже од 3 дана, док о тој мери не одлучи Скупштина Адвокатске коморе Чачак,

24. прати рад Одбора адвоката са своје територије и даје препоруке у вези са њиховим радом;

25. утврђује предлог плана прихода и расхода и стара се о његовом уредном извршавању;

26. усваја годишњи рачун Адвокатске коморе Чачак;

27. одређује лица која могу располагати материјалним средствима и границе њихових овлашћења;

28. одлучује о додели Плакете и Повеље Адвокатске коморе Чачак и других признања и предлаже Адвокатској комори Србије кандидате за доделу највиших признања;

29. одређује основну оријентацију штампаних и електронских издања и презентације Адвокатске коморе Чачак;

30. именује одговорна лица и предаваче Одељења Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије са седиштем у Чачку;

31. предлаже кандидате Адвокатској комори Србије за изборне чланове Високог савета судства и Државног већа тужилаца, у складу са овим Статутом;

32. одређује представнике Адвокатске коморе Чачак и чланове органа и тела из реда адвоката у органима и организацијама;

33. одлучује о статусним, материјалним и другим питањима радника службе Адвокатске коморе Чачак;

34. одлучује о пословима и питањима који законом, овим Статутом и другим општим актом нису стављени у делокруг рада Скупштине или неког другог органа;

35. одлучује о чланству Адвокатске коморе Чачак у међународним адвокатским организацијама и удружењима и именује представнике Адвокатске коморе Чачак у овим организациијама и удружењима;

36. доноси општа акта у складу са овим Статутом;

37. доноси Пословник о свом раду;

38. врши друге послове које му повери Скупштина,

39. одлучује о сарадњи и облицима сарадње са другим коморама.

40. оснива Одборе адвоката на свом подручју по поступку и на начин прописан овим Статутом.

Члан 31.

За обављање послова из свог делокруга, Управни одбор може образовати стална или повремена радна тела и именовати чланове тих тела из реда адвоката и када они нису чланови органа Адвокатске коморе Чачак.

Члан 32.

Управни одбор ради у седницама којима мора присуствовати већина од укупног броја његових чланова чији је мандат потврђен (верификован), а одлучује већином гласова присутних чланова.

Седнице Управног одбора Адвокатске коморе Чачак одржавају се најмање једном месечно.

Седнице Управног одбора су јавне, а Пословником о раду Управног одбора утврђују се случајеви када може бити искључена јавност у раду.

Председник Адвокатске коморе Чачак сазива седнице Управног одбора, као редовне и ванредне.

Седница Управног одбора мора се заказати у року од 10 дана од пријема писмено образложеног предлога најмање 5 чланова Управног одбора.

2.1. СЕКРЕТАР УПРАВНОГ ОДБОРА

Члан 33.

Секретара Управног одбора Адвокатске коморе Чачак именује и опозива Управни одбор Адвокатске коморе Чачак из реда чланова Управног одбора, на предлог председника управног одбора.

Управни одбор Адвокатске коморе Чачак може покренути поступак опозива секретара Управног одбора Адвокатске коморе Чачак.

Мандат Секретара Управног одбора траје 4 године и може се поновити, док је исти члан Управног одбора.

Секретар Управног одбора се стара о припреми седнице и спровођењу одлука Управног одбора.

3. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 34.

Надзорни одбор је орган Адвокатске коморе Чачак који врши контролу располагања средствима Коморе.

Надзорни одбор је самосталан орган Адвокатске коморе Чачак и за свој рад непосредно одговара Скупштини Адвокатске коморе Чачак.

Члан 35.

Скупштина Адвокатске коморе Чачак непосредно бира чланове Надзорног одбора и то из редова Одбора адвоката Чачак два члана и по једног члана из сваког Одбора адвоката у саставу Адвокатске коморе Чачак.

Мандат Надзорног одбора траје 4 године.

До потврђивања мандата новог сазива Надзорног одбора трају права и дужности Надзорног одбора из претходног сазива.

Надзорни одбор на првом састанку који се одржава у року од 30 дана од дана потврђивања мандата, бира председника и заменика председника и доноси пословник о свом раду.

Члан 36.

Надзорни одбор је дужан да прегледа завршни рачун и најмање једном годишње финансијско пословање Адвокатске коморе Чачак, дâ свој налаз и извештај поднесе на редовној годишњој Скупштини.

Надзорни одбор је овлашћен да даје мишљење и препоруке органима Адвокатске коморе Чачак и Скупштини Адвокатске коморе Чачак у погледу располагања средствима Коморе, како би се имовина и новчана средства очувала, наменски користила од стране овлашћених органа и у складу са законом и овим Статутом.

4. ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ

Члан 37.

Дисциплински органи Адвокатске коморе Чачак су: Дисциплински тужилац и Дисциплински суд.

Дисциплинске органе непосредно бира Скупштина Адвокатске коморе Чачак, у складу са овим Статутом.

Мандат дисциплинских органа траје 4 (четири) године. До потврђивања мандата нових дисциплинских органа трају права и дужности тих органа из претходног сазива.

Дисциплински органи су независни у свом раду и други органи Адвокатске коморе Чачак не могу да врше надзор над радом дисциплинских органа, дају налоге за поступање у појединачним дисциплинским предметима, нити на други начин угрожавају независа

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.