Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ПОЛАГАЊЕ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА

Захтеви за полагање адвокатског испита подносе се до 15-ог у текућем месецу за наредни месец у којем кандидат намерава да полаже испит.

Адвокатски испит се може полагати сваког месеца.

Висина накнаде за полагање испита износи 15.000,00 динара.

Накнада се ПЛАЋА НА ДАН ИСПИТА У ПРОСТОРИЈАМА АК ЧАЧАК због обавезе АК Чачак да издаје фискални рачун.

Административна такса на захтев за полагање адвокатског испита износи 320,00 динара и плаћа се на текући рачун Републичких административних такси број:
840-742221843-57 (позив на број је шифра општине у којој се врши уплата, конкретно за Чачак: 97 93-034).

Полагање адвокатског испита обавља се у просторијама Адвокатске коморе Чачак.

Пример уплатнице