Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ИНФОРМАТОР О РАДУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ

1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ  О АДВОКАТСКОЈ КОМОРИ ЧАЧАК

 

 • Назив органа:

Адвокатска комора Чачак

 

 • Адреса седишта:

32000 Чачак, ул. Др. Драгише Мишовића 1/2

 

 • Матични број:

17017101

 

 • Порески идентификациони број:

102115527

 

 • Адреса за пријем поднесака:

32000 Чачак, ул. Др. Драгише Мишовића 1/2

 

 • Адреса за пријем електронских поднесака:

sekretar@advokatskakomoracacak.rs

info@advokatskakomoracacak.rs

 

 • Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи  Информатор:

Миодраг Алексић, Председник  АК Чачак

 

 • Лица која се  старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са  израдом и објављивањем  Информатора, у складу са описом послова:

Јелена Бојић, секретар АК Чачак

Марија Јањић, административни радник

 

 • Датум првог објављивања Информатора:

Септембар 2023.године

  

 • Датум последње измене или допуне Информатора:

Септембар 2023.године

 

 • Датум последње  провере ажурности података:

Септембар 2023.године

 

 • Где се  може остварити увид у Информатор и набавити штампана копија Информатора:

32000 Чачак, ул.Др.Драгише Мишовића 1/2, од 8.00 до 15.00 часова, радним данима

 

 • Веб-адреса Информатора (адреса са које се може преузети  електронска копија Информатора):

https://advokatskakomoracacak.rs/akc2014/wp/wp-content/uploads/preuzmi/Informator-AKC-2022.pdf

 

2.ОПИС ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК:

Адвокатска комора Чачак  је самостална и независна професионална организација адвоката, са седиштем у Чачку, за територију свих Градова и Општина које припадају подручју надлежности Виших судова у Чачку, Ужицу, Краљеву, Крушевцу и Новом Пазару.

Постојање Адвокатске коморе Чачак утврђено је Законом о адвокатури и Статутом Адвокатске коморе Србије.

 • Адвокатска комора Чачак, поред јавних овлашћења из члана 65. и других послова из члана 66. Закона о адвокатури, обавља и следеће послове:

– представља адвокатуру, заступа и штити њене интересе;

– стара се о обезбеђењу услова за правилно и законито вршење адвокатуре;

– предузима мере за развој адвокатуре;

– стара се о подизању стручног и етичког нивоа адвокатуре;

– стара се о јачању професионалне дисциплине и одговорности у вршењу адвокатуре;

– стара се о обнављању адвокатуре првенствено из реда адвокатских приправника;

– одржава односе са државним и правосудним органима и другим организацијама;

– подноси предлоге за унапређење адвокатуре, правосудног и правног система;

– даје предлоге о питањима значајним за остваривање и заштиту уставних слобода и права грађана;

– обавља друге послове од значаја за адвокатуру.

– унапређује и афирмише адвокатуру као независну професију, на својој територији;

– врши јавна овлашћења у области адвокатуре у складу са Законом о адвокатури, Статутом АКС  и овим Статутом на својој територији и одговорна је за законито и правилно вршење јавних овлашћења

– доноси статут и друга општа акта;

– одлучује о начину коришћења сопствених средстава;

– одлучује о упису у именике и брисању из именика адвоката, именика заједничких адвокатских канцеларија, уписник А и уписник Б адвоката страних држављана и именика адвокатских приправника, као првостепени орган;

– води именике адвоката, заједничких адвокатских канцеларија, уписник А и уписник Б адвоката страних држављана и именик адвокатских приправника за своју територију;

– организује и спроводи адвокатски испит за своју територију;

– води евиденцију о положеном адвокатском испиту на својој територије;

– доставља податке о положеном адвокатском испиту АКС;

– стара се о законитости рада адвоката, адвокатских приправника, органа и службе адвокатске коморе и о спровођењу Статута АКС, свог Статута и Кодекса професионалне етике адвоката;

– спроводи дисциплински поступак због повреде дужности и нарушавања угледа адвокатуре, у складу са одредбама Статута АКС,  овог Статута и акта којим се уређује дисциплински поступак;

– заступа интересе адвоката пред државним и другим органима и организацијама за своју територију за коју је основана;

– остварује међународну сарадњу у складу са Законом о адвокатури, АКС  и овим Статутом од интереса за адвокатуру и  ову Комору.

– представља адвокате са своје територије у пословима који су од значаја за ову Комору пред домаћим и иностраним професионалним удружењима и организацијама, правним и физичким лицима;

– организује и спроводи сталну обуку адвоката, адвокатских приправника, дипломираних правника и запослених у адвокатским канцеларијама и специјализовано стручно усавршавање адвоката у складу са Статутом АКС  и овим Статутом;

– организују пружање бесплатне правне помоћи за територију за коју су основане у складу са законом;

– штити права и интересе адвоката и адвокатских приправника за територију за коју је основана;

– штите интересе и интегритет Коморе.

– издају сталне и повремене публикације;

– обавља друге послове прописане Законом о адвокатури, Статутом АКС  и овим статутом.

 

3.УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА АК ЧАЧАК

Адвокатска комора  Чачак има својство правног лица.

Статутом  Адвокатске коморе Чачак  уређују се циљеви, задаци и послови Адвокатске коморе Чачак, унутрашња организација и  делокруг рада органа АК Чачак, поступак избора и опозива органа Коморе, начин вршења јавних овлашћења и друга питања од значаја за  организацију и рад Коморе:

Органи Коморе  су:

– скупштина,

– председник,

– потпредседник,

– управни одбор,

– надзорни одбор,

– дисциплински тужилац,

– дисциплински суд.

 • Председник  Адвокатске коморе Чачак:

Миодраг Алексић, адвокат из Чачка

 • Потпредседници Адвокатске коморе Чачак:

Снежана Цветић, адвокат из Ужица

Слободан Деспотовић, адвокат  из Ужица

 • Чланови Управног одбора Адвокатске коморе Србије из АК Чачак:

Михаило Крстић, адвокат из Ужица

Иван Ћаловић, адвокат из Чачка

 • Чланови Управног одбора Адвокатске  коморе Чачак:

Миодраг Алексић, адвокат из Чачка (по функцији)

Драгана Јанковић, адвокат из Чачак

Марија Милетић, адвокат из Чачак

Огњен Славковић, адвокат из Чачка

Миле Живановић, адвокат из Горњег Милановца

Боривоје Лачњевац, адвокат из Крушевца

Милан Бургић, адвокат из Крушевца

Душан Самарџић, адвокат из Крушевца

Урош Матић, адвокат из Краљева

Никола Караичић, адвокат из Краљева

Снежана Цветић,адвокат из Ужица

Слободан Деспотовић, адвокат из Ужица

Душан Дробњаковић, адвокат из Пријепоља

Ибрахим Танкосић, адвокат из Новог Пазара

Милош Вучићевић, адвокат из Пожеге

Милијана Милутиновић, адвокат из Бруса

Александар Васиљевић, адвокат из Рашке

 • Председник Коморе:

– представља и заступа Комору ;

– сазива седнице Скупштине и Управног одбора Коморе  ,предлаже дневни ред за те седнице и председава им;

– потписује одлуке и друге акте које доноси Скупштина и Управни одбор;

– доноси решења када се одлуке доносе у управном поступку;

– извршава одлуке Скупштине и Управног одбора;

– доноси одлуке о располагању средствима Коморе  у складу са законом, овим Статутом, Статутом  АКС, одлукама Управног одбора и Скупштине  Коморе;

– обавља и друге послове одређене овим Статутом или другим општим актима Коморе.

Председника Коморе  непосредно бира и опозива Скупштина  Коморе  на начин и у поступку утврђеним овим Статутом.

До потврђивања мандата новоизабраног Председника трају права и дужности председника Коморе  претходног сазива.

За свој рад председник одговара Скупштини Коморе  и управном одбору Коморе.

Председника Коморе у одсутности замењује, један од два Потпредседника Коморе  или, у случају спречености или  одсутности  , члан Управног одбора кога Председник одреди.

 • Одбори адвоката у оквиру Адвокатске коморе Чачак

У оквиру Адвокатске коморе Чачак  формирано је 13 Одбора адвоката.

Сваки Одбор има свог Председника.

Председници Одбора адвоката у саставу Коморе  могу да учествују у раду Управног одбора, без права гласа, и исти се обавештаваju о датуму одржаванју сваке седнице Управног одбора.

Начин  и организација рада Одбора адвоката уређена  је Статутом АК Чачак и Пословником о раду Одбора адвоката.

Одбори адвоката у саставу АК Чачак су:

-Одбор адвоката  Чачак, за подручје Основног суда Чачак

Председник : Иван Чвркић, адвокат из Чачка

-Одбор  адвоката Горњи Милановац, за подручје Основног суда Горњи Милановац

Председник: Невенка Видојевић, адвокат из Горњег Милановца

-Одбор адвоката Ивањица, за подручје  основног суда Ивањица

Председник: Милица Радивојевић, адвокат из Ивањице

-Одбор адвоката Краљево, за подручје Основног суда Краљево

Председник: Небојша Вујадиновић, адвокат из Краљева

-Одбор адвоката Рашка, з аподручје Основног суда Рашка

Председник: Александар Васиљевић, адвокат из Рашке

-Одбор адвоката Крушевац, за подручје Основног суда Крушевац

Председник: Душан Марковић, адвокат из Крушевца

-Одбор адвоката Трстеник, за подручје Основног суда Трстеник

Председник: Петар Недељковић, адвокат из Трстеника

-Одбор адвоката Брус, за подручје Основног суда Брус

Председник: Милијана Милутиновић, адвокат из Бруса

-Одбор адвоката Ужице, за подручје Основног суда Ужице

Председник: Снежана Цветић, адвокат из Ужица

-Одбор адвоката Пожега, за подручје Основног суда Пожега

Председник:Милош Вучићевић, адвокат из Пожеге

-Одбор адвоката Пријепоље, Прибој и Нова Варош, за подручје Основних судова Пријепоље и Прибој

Председник: Сенад Лујиновић, адвокат из Пријепоља

-Одбор адвоката Нови Пазар, за подручје Основног суда Нови Пазар

Председник: Наташа Мијаљевић, адвокат из Новог Пазара

-одбор адвоката Сјеница, за подручје Основног суда Сјеница

Председник: Ацо Васојевић, адвокат из Сјенице

 • Стручна служба Адвокатске коморе Чачак

АК Чачак има Стручну службу, која обављакоја обавља  стручно административне

и друге послове који су јој  стављени у  задатак  Статутима, другим општим актима, одлукама органа АК Чачак, уговорима које закључује АК Чачак са другим државним органима, организацијама, установама, удружењима, институцијама и сл. и директним налозима руководећих  органа комора одређених Статутом.

 

Служба по потреби обавља  следеће послове:

1.стручно-организационе, аналитичке, нормативне и информативне

2.административно-техничке за потребе органа управљања и дисциплинских органа комора, часописа и библиотека

3.административно-евиденционе везане за статусна питања адвоката, заједничких адвокатских  канцеларија, адвокатских ортачких друштава и адвокатских приправника

4.рачуноводствене

5.техничко-помоћне

 

Број запослених у Стручној служби је два и сви су запослени на неодређено време, и то:

1.Секретар Коморе:

-организује рад службе

-припрема нацрте општих аката Коморе

-припрема нацрте извештаја, анализа, планова, програма и информација по налозима носилаца функција и  органа управљања Коморе

-припрема информативне билтене Коморе

-припрема нацрте решења и других аката које у првостепеном  поступку доносе органи Коморе

-обавља припреме у сарадњи са секретаром органа управљања Коморе седница  скупштина, управних одбора и стручно обрађује акте и записнике са тих седница

-стара се о спровођењу општих аката, одлука и директних налога органа КОморе који су стављени у  задатак Служби

-обавља организационе послове за одржавање манифестација, састанака и других скупова и манифестација КОморе

-обавља и друге послове по налозима органа управљања и носилаца функција Коморе

 

2.Административни радник:

1.обавља све  администартивно-техничке и дактилографске послове за потребе:

1.1.органа управљања Коморе

-позиви, записници с аседница, скупштина и управних одбора, дописи, решења, билтени идр.

-води евиденције одлука, закључака  и других аката органа КОморе и технички обрађује нацрте, предлоге и опште акте органа управљања Коморе

1.2. за потребе дисциплинских органа коморе

-води деловодне протоколе и архиве дисциплинских органа комора

-технички обрађује поднеске дисциплинских органа у свим фазама поступка

-води записнике на суђењима

-технички обрађује писмене отправке одлука дисциплинских органа Коморе

-води евиденцију дисциплинских одлука

1.3.Води Именике:

-адвоката

-заједничких адвокатских канцеларија

-адвокатских прирпавника

1.4.Формира и чува досијеа адвоката

1.5.Технички  обрађује решења првостепеног и дрзугостепеног  органа у управном поступку

1.6.води евиденције:

-одбијених захтева за упис, поништаја уписа и управних спорова

-привремених одсуства адвоката

-боловања адвоката и адвокатских приправника

-привремене забране бављења адвокатуром

1.7.води јединствену евиденцију адвоката  и доставља податке у складу са обавезама из закона и општих аката АК Чачак

1.8.доставља државним органима, фондовима социјалног осигурања, Заводу за статистику у законом прописаним роковима податке из евиденције комора и прибавља потребне податке за одлучивање органа Коморе о захтевима за уписе у Именике

1.9.води евиденције о признањима заслужним адвокатима, о функцијама на које су бирани, о изреченим дисциплинским мерама

1.10.води деловодне протоколе АК Чачак

2.технички припрема за експедицију пошту коморе и размењује информације са судовима и другим органима из делокруга свога рада

3.стара се о уредном вођењу  и чувању архиве и архивск еграђе

4.прилиом организовања  адвокатских трибина и других стручних састанака у организацији КОморе обавља послове по налогу  уредника трибине

5.обавља послове  администратора у току реализације појединачних пројеката у којима учествује адвокатска комора

6.обавља послове администартора веб-сајта Коморе

7.технички обрађује и обавља дактилографске послове приликом израде Информативног билтена АК Чачак

8.води протокол листе Комора и стара се о припреми  упућивања позива по налозима носилаца функција  АК Чачак

9.обавља секретарске послове за Председника и друге носиоце функција АК Чачак

10.стара се о коришћењу библиотеке АК Чачак

11.обавља и друге послове по налозима руководилаца Службе и носилаца  функција АК Чачак

 

4.ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА  У 2022.ГОДИНИ

Број примљених захтева:___________________________________1

Број одговора по поднетим захтевима:________________________1

Број усвојених захтева

и достављених тражених информација:_______________________1

Број одбијених захтева:_____________________________________0

Број решења-закључака Повереника:__________________________0

Поступљено по  решењу Повереника:__________________________0

Број решења Повереника о обустави:__________________________0

Број Управних  спорова у овој области:_________________________0

 

5.НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА, ВРСТИ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ, ВРСТИ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ СТАВЉА НА УВИД И КРАТАК ОПИС ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Адвокатска комора Чачак у свом раду ствара и користи информације од значаја за вршење јавних овлашћења (лични подаци кандидата за упис у Именик адвоката и адвокатских приправника) који нису доступни  увиду јавности јер су заштићени Законом.Информације од значаја за вршење јавних овлашћења АК Чачак складишти у персоналним досијеима (збирка исправа) адвоката и адвокатских приправника, по редном броју уписа адвоката  и у електронској бази  података.Увиду јавности су доступни подаци који се односе на име и презиме лица које је уписано у Именик адвоката/адвокатских приправника, адресу седиштаадвокатске канцеларије, број пословног телефона у адвокатској канцелариј, по могућству електронску адресу ако је користи, а аза адвокатске приправнике  име и презиме адвоката код кога се налази на приправничкој вежби.

Подаци и информацфије које се стварају у раду органа АК Чачак су доступни јавностии чланови АК Чачак  и лица која  имају на закону заснован правни интерес могу присуствовати седницама органа, осим уколико је јавност искључена.

Правила о искључењу јавности уређена су Пословником о раду  сваког појединог органа, односно оним прописом чија је сходна примена предвиђена.Све информације се чувају у просторијама АК Чачак на адреси седишта.

Захтеви за регулисање професионалног статуса, за доношење одлуке неког органа, притужбе на рад адвоката/адвокатских приправника, приступ информацијама од јавног значаја подносе се писмено на адреси седишта или  препорученом поштом.

6.ФИНАНСИРАЊЕ РАДА

Рад Адвокатске коморе Чачак се финансира из сопствених средства.

Извори финансирања Коморе  су:

1 ) чланарина и други доприноси чију висину утврђује Управни одбори

2) уписнина за упис у Именик адвоката

3 ) накнаде за полагање адвокатског испита

4 ) приходи од донација и

5 ) износи наплаћених новчаних казни у дисциплинском поступку,

6) премије осигурања адвоката у случају колективног осигурања адвоката од професионалне одговорности,

7 ) други приходи

Материјално пословање Коморе  врши се на основу годишњег плана прихода и расхода који утврђује Управни одбор  Коморе.

Средства Коморе  су непокретности, инвентар и приходи. Средства Коморе  се могу употребљавати за редовне активности, прибављање имовине  и имовинских права, осигурање адвоката од професионалне одговорности, зараду запослених, чланарину  међународним организацијама,  помоћ адвокатима, у хуманитарне сврхе и  друге сврхе у складу са Законом  и Статутом и другим општим актима Коморе.

Средства за рад по захтевима за слободан приступ  информацијама од јавног значаја обезбеђују се из средстава за  редовне активности.

У финансирању рада Адвокатске комора Чачак, не учествује буџет Републике Србије.

С обзиром да се рад  Адвокатске коморе Чачак финансира сопственим средствима и да је реч о правном лицу које није основано ради стицања профита, није предвиђена обавеза ревизије  финансијског пословања

Адвокатска комора Чачак није обавезна да спроводи поступак  јавних набавки с обзиром да се финансира сопственим средствима.

Извештај о финансијском пословању за 2022.годину  предат  је у законском року Агенцији за привредне субјекте и биће објављен на сајту  Агенције за привредне регистре по завршеној обради и предаји редовног финансијског извештаја.

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.