Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ПОЛАГАЊЕ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА

Захтеви за полагање адвокатског испита подносе се до 15-ог у текућем месецу за наредни месец у којем кандидат намерава да полаже испит.

Адвокатски испит се може полагати сваког месеца.

Висина накнаде за полагање испита износи 15.000,00 динара.

Накнада се уплаћује на текући рачун Адвокатске коморе Чачак број 205-21324-39, сврха уплате: накнада за полагање адвокатског испита.

Административна такса на захтев за полагање адвокатског испита износи 250,00 динара и плаћа се на текући рачун Републичких административних такси број: 840-742221843-57 (позив на број је шифра општине у којој се врши уплата, конкретно за Чачак:
97 93-034).

Полагање адвокатског испита обавља се у просторијама Адвокатске коморе Чачак.

ПРАВИЛНИК О АДВОКАТСКОМ ИСПИТУ (PDF file)

КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА (PDF file)…