Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

Akta

Na osnovu člana 66. stav 1. tač. 1, člana 68. stav 2. i člana 88. stav 1. Zakona o advokaturi („Sl. glasnik RS” br.31 od 09.05.2011.) i člana 12, stav 4 Statuta Advokatske komore Srbije na redovnoj godišnjoj skupštini dana 24. marta 2012.godine ,Advokatska komora Čačak donosi:

 

S T A T U T

 ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom se uređuju: zadaci i poslovi, unutrašnja organizacija Advokatske komore Čačak, izbor i delokrug njenih organa, način vršenja javnih ovlašćenja i druga pitanja od značaja za rad Advokatske komore Čačak.

Član 2.

Naziv Advokatske komore Čačak je:

“Advokatska komora Čačak” , napisan je na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom.

Sedište Advokatske komore je u Čačku u ul. Dr.Dragiše Mišovića 1/2.

Član 3.

Advokatska komora Čačak ima svoj pečat okruglog oblika sa nazivom i sedištem na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom.

Pečat Advokatske komore Čačak je okruglog oblika, prečnika 2,5 cm i sadrži naziv i sedište Advokatske komore Čačak i redni broj pečata.

Osim pečata iz stava 2. ovog člana, u upotrebi u Advokatskoj komori Čačak su i sledeći pečati: Advokatska komora Čačak – Disciplinski tužilac, Advokatska komora Čačak – Disciplinski sud, Advokatska komora Čačak – Advokatska akademija.

Advokatska komora Čačak ima svoj štambilj koji je pravougaonog oblika veličine 5,5 cm h 2,5 cm i sadrži naziv i sedište Advokatske komore Čačak, prostor za delovodni broj i datum i redni broj štambilja.

Advokatska komora Čačak vodi knjigu pečata i štambilja u koju se unosi otisak pečata, odnosno štambilja i prijemnog štambilja prema rednom broju i podaci o licu koje je zaduženo sa pečatom, odnosno štambiljom i njegov potpis i donosi poseban pravilnnik kojim se bliže uređuje način korišćenja pečata i štambilja.

Član 4.

Advokatska komora Čačak ima amblem.

Amblem Advokatske komore Čačak je kružnog oblika sa dva koncentrična kruga. U prvom krugu je Temida, grčka boginja pravde sa povezanim očima, sa mačem u desnoj ruci, terazijama u levoj ruci i štitom sa leve strane postolja na kome je upisana 1972. godina. Drugi krug je okvir amblema. Između krugova ispisan je na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom tekst: „Advokatska komora Čačak”.

Član 5.

Advokatsku komoru Čačak predstavlja i zastupa predsednik Advokatske komore Čačak.

Predsednika Advokatske komore Čačak u odsutnosti zamenjuje potpredsednik Advokatske komore Čačak.

Član 6.

Advokatska komora Čačak ima sopstvena sredstva za rad komore koja obezbeđuje na način propisan zakonima, Statutom Advokatske Komore Srbije i ovim Statutom.

Za svoje obaveze Advokatska komora Čačak odgovara svim svojim sredstvima.

Član 7.

Rad Advokatske komore Čačak i njenih organa je javan.

Ovim Statutom određuju se slučajevi i postupak isključenja javnosti u toku rada pojedinih organa Advokatske komore Čačak.

1. POSLOVI ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Član 8.

Advokatska komora Čačak, pored javnih ovlašćenja iz člana 65. i drugih poslova iz člana 66. Zakona o advokaturi, obavlja i sledeće poslove:

– predstavlja advokaturu, zastupa i štiti njene interese;

– stara se o obezbeđenju uslova za pravilno i zakonito vršenje advokature;

– preduzima mere za razvoj advokature;

– stara se o podizanju stručnog i etičkog nivoa advokature;

– stara se o jačanju profesionalne discipline i odgovornosti u vršenju advokature;

– stara se o obnavljanju advokature prvenstveno iz reda advokatskih pripravnika;

– održava odnose sa državnim i pravosudnim organima i drugim organizacijama;

– podnosi predloge za unapređenje advokature, pravosudnog i pravnog sistema;

– daje predloge o pitanjima značajnim za ostvarivanje i zaštitu ustavnih sloboda i prava građana;

– obavlja druge poslove od značaja za advokaturu.

        1.2.DRUGI POSLOVI ADVOKATSKE KOMOREČAČAK

        Član 9.

Advokatska komora Čačak:

– unapređuje i afirmiše advokaturu kao nezavisnu profesiju, na svojoj teritoriji;

-vrši javna ovlašćenja u oblasti advokature u skladu sa Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom na svojoj teriroriji i odgovorna je za zakonito i pravilno vršenje javnih ovlašćenja

-donosi statut i druga opšta akta;

-odlučuje o načinu korišćenja sopstvenih sredstava;

– odlučuje o upisu u imenike i brisanju iz imenika advokata, imenika zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B advokata stranih državljana i imenika advokatskih pripravnika, kao prvostepeni organ;

– vodi imenike advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B advokata stranih državljana i imenik advokatskih pripravnika za svoju teritoriju;

– organizuje i sprovodi advokatski ispit za svoju teritoriju;

– vodi evidenciju o položenom advokatskom ispitu na svojoj teritorije;

– dostavlja podatke o položenom advokatskom ispitu Advokatskoj komori Srbije;

– stara se o zakonitosti rada advokata, advokatskih pripravnika, organa i službe advokatske komore i o sprovođenju Statuta Advokatske komore Srbije, svog Statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata;

– sprovodi disciplinski postupak zbog povrede dužnosti i narušavanja ugleda advokature, u skladu sa odredbama Statuta Advokatske Komore Srbije, ovog Statuta i akta kojim se uređuje disciplinski postupak;

– zastupa interese advokata pred državnim i drugim organima i organizacijama za svoju teritoriju za koju je osnovana;

– ostvaruje međunarodnu saradnju u skladu sa Zakonom o advokaturi , Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom od interesa za advokaturu i Advokatsku Komoru Čačak;

– predstavlja advokate sa svoje teritorije u poslovima koji su od značaja za Advokatsku komoru Čačak pred domaćim i inostranim profesionalnim udruženjima i organizacijama, pravnim i fizičkim licima;

– organizuje i sprovodi stalnu obuku advokata, advokatskih pripravnika, diplomiranih pravnika i zaposlenih u advokatskim kancelarijama i specijalizovano stručno usavršavanje advokata u skladu sa Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom;

– organizuju pružanje besplatne pravne pomoći za teritoriju za koju su osnovane u skladu sa zakonom;

– štiti prava i interese advokata i advokatskih pripravnika za teritoriju za koju je osnovana;

– štite interese i integritet Advokatske komore Čačak;

– izdaju stalne i povremene publikacije;

– obavlja druge poslove propisane Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim statutom.

II – UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 10.

Advokatska komora Čačak ostvaruje svoje zadatke i poslove određene zakonom, statutom Advokatske komore Srbije, Statutom Advokatske komore Čačak posredstvom svojih organa.

1. ADVOKATSKA KOMORAČAČAK I NADLEŽNOST ZA TERITORIJU ZA KOJU JE OSNOVANA

Član 11.

Advokatska komora Čačak je samostalna i nezavisna profesionalna organizacija advokata, sa sedištem u Čačku, za teritoriju svih opština koje pripadaju području nadležnosti Viših sudova u Čačku, Užicu, Kraljevu, Kruševcu i Novom Pazaru.

Advokatska komora Čačak ima svojstvo pravnog lica i nastavlja sa radom na teritoriji za koju je osnovana.

Advokatska komora Čačak svojim statutom i opštim aktima uređuje unutrašnju organizaciju i rad, u skladu sa zakonom i Statutom Advokatske komore Srbije.

Advokatska komora Čačak zadržava imovinu koju je do sada stekla i ima pravo da stiče imovinu i njome samostalno raspolaže u skladu sa zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim statutom.

Svi advokati koji imaju sedište advokatske kancelarije na teritoriji Advokatske komore Čačak su članovi Advokatske komore Čačak.

III – ORGANI ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Član 12.

Organi Advokatske komore Čačak su:

– skupština,

– predsednik,

– potpredsednik,

– upravni odbor,

– nadzorni odbor,

– disciplinski tužilac,

– disciplinski sud.

1.SKUPŠTINA

Član 13.

Skupština Advokatske komore Čačak je najviši organ Advokatske komore Čačak.

Član 14.

Skupštinu Advokatske komore Čačak čine predstavnici koje biraju Odbori advokata u sastavu Advokatske komore Čačak.

Svaki Odbor advokata u sastavu Advokatske komore Čačak, bira u Skupštinu Advokatske komore Čačak jednog predstavnika na svakih 10 advokata.

Izborne jedinice su Odbori advokata koji pokrivaju teritoriju sedišta Osnovnih sudova u Čačku, Užicu, Kraljevu, Kruševcu , Novom Pazaru, Požegi i Prijepolju te drugi Odbori ukoliko Upravni odbor Advokatske komore Čačak donese odluku o njihovom osnivanju, s tim da se Odbor može osnovati za teritoriju na kojoj advokatsku delatnost obavlja najmanje 10 advokata.

Izborna lista koja se sačini na način iz prethodnog stava ovog člana je jedinstvena i sačinjavaju je svi kandidati za predstavnike Skupštine Advokatske komore Čačak i za tu izbornu listu izborne jedinice -Odbora advokata glasaju u celosti na izborima za Skupštinu Advokatske komore Čačak.

Izborne jedinice-Odbori advokata u sastavu Advokatske komore Čačak biraju svoje predstavnike po predstavničkom sistemu koji obezbeđuje približnu ravnomernu zastupljenost advokata članova sa teritorije te izborne jedinice i na kojima će se isključivo tajnim glasanjem birati predstavnici skupštine Advokatske komore Čačak.

Upravni odbor Advokatske komore Čačak prilikom predlaganja raspisivanja izbora za predstavnike u Skupštini Advokatske komore Čačak, svojom odlukom utvrđuje broj predstavnika za svaku izbornu jedinicu u Skupštini Advokatske komore Čačak, prema broju advokata na dan donošenja te odluke, u skladu sa odredbom stava tri ovog člana, kao i konačni broj predstavnika za tu skupštinu.

Postupak izbora, kriterijumi za kandidovanje i postupak opoziva predstavnika Skupštine Advokatske komore Čačak utvrđuje se ovim Statutom.

Član 15.

Mandat predstavnika traje 4 (četiri) godine i može se ponoviti.

Član 16.

Predstavnici izbornih jedinica-Odbora advokata Advokatske komore Čačak u Skupštini Advokatske komore Čačak stiču prava i dužnosti predstavnika, danom potvrđivanja mandata od strane Skupštine prethodnog saziva.

Do potvrđivanja mandata novih predstavnika u Skupštini Advokatske komore Čačak traju prava i obaveze predstavnika iz prethodnog saziva.

Ukoliko predstavniku Skupštine Advokatske komore Čačak prestane mandat pre isteka roka na koji je biran, Upravni odbor Advokatske komore Čačak raspisuje dopunske izbore i o tome obaveštava onu izbornu jedinicu-Odbor advokata u njenom sastavu koja je dužna da izvrši izbor predstavnika, ukoliko nisu ispunjeni uslovi za primenu odredabe člana 70.ovog Statuta.

Na upražnjeno mesto predstavnika, izborna jedinica-Odbor advokata u sastavu Advokatske komore Čačak, kojoj to mesto pripada, bira drugog predstavnika u skladu sa ovim Statutom i o tome obaveštava Skupštinu i Upravni odbor Advokatske komore Čačak.

Mandat predstavniku Skupštine Advokatske komore Čačak izabranom na dopunskim izborima ističe kada i mandati ostalih predstavnika odnosno članova organa tog saziva.

Ukoliko je mandat predstavnika koji je izabran na dopunskim izborima kraći od dve godine, ne smatra se da je ostvario mandat.

Član 17.

Skupština Advokatske komore Čačak:

(1) donosi:

1. Statut i odluke o izmenama i dopunama Statuta,

2. Poslovnik o svom radu i radu radnih tela koja obrazuje,

(2) odlučuje i raspravlja o:

1. svim pitanjima koja su od interesa za advokaturu, profesionalni i društveni položaj advokata i advokatskih pripravnika, unapređenja pravnog i pravosudnog sistema i druga pitanja u vezi sa pružanjem pravne pomoći, koja su od opšteg značaja za javni interes i za zaštitu prava i sloboda građana i pravnih lica i o tome donosi odluke,

2. odlučuje o davanju saglasnosti za osnivanje novih Advokatskih komora sa svoje teritorije u skladu sa Statutom Advokatske komore Srbije,

3. odobrava završni račun i donosi plan prihoda i rashoda Advokatske komore Čačak,

4. pretresa izveštaje o radu organa Advokatske komore Čačak i o njima odlučuje,

5. osniva fondove Advokatske komore Čačak,

6.formira stalne i povremene komisije

7. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom;

(3) bira i opoziva, isključivo tajnim glasanjem:

1. Predsednika Advokatske komore Čačak, na prvim izborima po ovom Statutu,

2. Članove Upravnog odbora Advokatske komore Čačak

3. Disciplinskog tužioca i njegove zamenike,

4. Predsednika, Zamenika predsednika i Sudije Disciplinskog suda,

5. članove Nadzornog odbora,

6. predsednika, zamenika predsednika i članove drugih povremenih odbora, komisija i radnih tela Skupštine

(4) potvrđuje:

1. mandat predstavnika izbornih jedinica-Odbora advokata u sastavu Advokatske komore Čačak i članova Upravnog odbora Advokatske komore Čačak.

Član 18.

Skupština Advokatske komore Čačak konstituisana je potvrđivanjem svih mandata.

Član 19.

Predsednik Advokatske komore Čačak saziva sednicu Skupštine, kao redovnu najmanje jedanput godišnje ili, kao vanrednu, ukoliko to zahtevaju okolnosti ili pitanja o kojima treba Skupština da se izjasni.

Na predlog Upravnog odbora Advokatske komore Čačak ili najmanje 1/3 od ukupnog brojapredstavnika Skupštine Advokatske komore Čačak, predsednik Advokatske komore Čačak je dužan da sazove vanrednu sednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana prijema predloga.

Predlog iz stava 2. ovog člana mora biti sastavljen u pisanoj formi s predlogom tačaka dnevnog reda i materijalom koji se odnosi na predlog.

U slučaju da predsednik Advokatske komore Čačak ne sazove sednicu u roku određenom u stavu 2. ovog člana, predlagač može sazvati sednicu Skupštine u daljem roku od 30 dana. Poslove neophodne za sazivanje i organizovanje vanredne skupštine Advokatske komore Čačak obavlja – realizuje služba – administracija Advokatske komore Čačak, po nalogu predlagača. Nužne i neophodne troškove sazivanja skupštine snosi Advokatska komora Čačak, o čemu odluku donosi Upravni odbor Advokatske komore Čačak na obrazloženi predlog predlagača.

Po prijemu predloga za sazivanje vanredne skupštine Advokatske komore Čačak ne može se pokrenuti postupak za izmene i dopune Statuta Advokatske komore Čačak koji se odnosi na podnošenje predloga i sazivanje vanredne skupštine, do sazivanja te skupštine.

Član 20.

Skupština radi u javnim sednicama, a sednica se može održati ako joj prisustvuje više od polovine predstavnika. Ukoliko nema kvoruma za rad predsedavajući je dužan da saopšti da ne postoje uslovi za održavanje skupštine i da se skupština ne može održati.

Ukoliko se broj prisutnih predstavnika smanji i bude manji od propisanog kvoruma, u toku zasedanja, predsedavajući je dužan da o tome odmah obavesti prisutne i zatvori zasedanje.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih predstavnika.

Statut Advokatske komore Čačak i njegove izmene i dopune Skupština donosi većinom glasova od ukupnog broja predstavnika u Skupštini.

Član 21.

Skupština se, po pravilu, održava u sedištu Advokatske komore Čačak, ali predsednik ili Upravni odbor Advokatske komore Čačak mogu sazvati sednicu Skupštine i u nekom drugom mestu.

Pozivi za Skupštinu, sa naznačenjem mesta i vremena održavanja, predloženim dnevnim redom i radnim materijalom koji se odnosi na predloženi dnevni red, dostavljaju se predstavnicima u Skupštini najmanje osam dana pre održavanja sednice Skupštine .

Izuzetno, u vanrednim okolnostima, pozivi za vanrednu sednicu Skupštine mogu biti dostavljeni predstavnicima u Skupštini telegramom, telefonom ili elektronskim putem, bez radnog materijala i u roku kraćem od roka propisanog u stavu 2. ovog člana.

Postojanje vanrednih okolnosti iz stava 3. ovog člana utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Čačak.

Član 22.

Skupština donosi odluke i zaključke.

Odlukom se odlučuje o donošenju Statuta, opštih akata i drugim poslovima iz delokruga rada Skupštine.

Zaključkom se odlučuje u svim ostalim slučajevima.

Član 23.

Sednicom Skupštine rukovodi Predsednik Advokatske komore Čačak.

U odsustvu Predsednika, sednicom Skupštine rukovodi Potpredsednik.

Ukoliko je Vanredna sednica skupštine Advokatske komore Čačak sazvana na predlog ovlašćenih predlagača iz člana 19. ovog Statuta, Skupštinom predsedava Predsednik Advokatske komore Čačak, a u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti Potpredsednik Advokatske komore Čačak ili član Upravnog odbora koga odredi Predsednik Advokatske komore Čačak ili predstavnik u Skupštini ili član Upravnog odbora Advokatske komore Čačak koga izabere Skupština Advokatske komore Čačak da predsedava Skupštinom.

Predsedavajući vanredne sednice skupštine je dužan da omogući ovlašćenim predlagačima nesmetano izlaganje predloga zbog kojih su sazvali skupštinu, razloga zbog kojih Predsednik Advokatske komore Čačak nije sazvao vanrednu sednicu Skupštine i da se stara o vođenju sednice u skladu sa Poslovnikom.

Poslovnikom će se utvrditi način vođenja skupštine, broj i dužina izlaganja koja može biti vremenski ograničena i druga pitanja od značaja za rad i vođenje skupštine.

Sednicom Skupštine na kojoj se odlučuje o opozivu predsednika, predsedava najstariji prisutni predstavnik.

2. PREDSEDNIK I POTPREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Član 24.

Predsednik Advokatske komore Čačak:

– predstavlja i zastupa Advokatsku komoru Čačak;

– saziva sednice Skupštine i Upravnog odbora Advokatske komore Čačak, predlaže dnevni red za te sednice i predsedava im;

– potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština i Upravni odbor;

– donosi rešenja kada se odluke donose u upravnom postupku;

– izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora;

– donosi odluke o raspolaganju sredstvima Advokatske komore Čačak u skladu sa zakonom, ovim Statutom,Statutom Advokatske komore Srbije, odlukama Upravnog odbora i Skupštine Advokatske komore Čačak;

– obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili drugim opštim aktima Advokatske komore Čačak.

Predsednika Advokatske komore Čačak neposredno bira i opoziva Skupština Advokatske komore Čačak na način i u postupku utvrđenim ovim Statutom.

Do potvrđivanja mandata novoizabranog Predsednika traju prava i dužnosti predsednika Advokatske komore Čačak prethodnog saziva.

Za svoj rad predsednik odgovara Skupštini Advokatske komore Čačak i upravnom odboru Advoktske komore Čačak.

Član 25.

Predsednika Advokatske komore Čačak u odsutnosti zamenjuje Potpredsednik Advokatske komore Čačak ili, u slučaju njegove sprečenosti, član Upravnog odbora koga Predsednik odredi.

Član 26.

Na prvoj izbornoj skupšštini na način predviđen ovim Statutom, biće izabran predsednik Advokatske komore Čačak.

Član 27.

Mandat predsednika traje 4 godine i ne može se ponoviti.

2. UPRAVNIODBOR

Član28.

Upravni odbor je organ Advokatske komore Čačak koji vrši prava i dužnosti utvrđene ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Upravni odbor ima 15 članova od kojih 14 bira Skuppština komore neposrednim i tajnim glasanjem, a u srazmeri sa ukupnim brojem advokata sa područja koja teritororijalno pokrivaju Osnovni sudovi Čačka, Užica, Kraljeva, Kruševca , Novog Pazara, Požege i Prijepolja, i po položaju Predsednik AK Čačak.

Predsednika Advokatske komore Čačak bira Skupština neposredno i tajnim glasanjem, na način utvrđen ovim Statutom, koji je po svom položaju član i ujedno predsednik Upravnog odbora Advokatske komore Čačak.

Upravni odbor Advokatske komore Čačak ima dva potpretsednika, koje iz svojih redova bira Upravni odbor na svojoj konstitutivnoj sednici.

Član 29.

Članove Upravnog odbora Advokatske komore Čačak bira Skupština tajnim glasanjem na način i postupak utvrđen ovim Statutom.

Mandat člana Upravnog odbora Advokatske komore Čačak, i dva potpredsednika Advokatske komore Čačak traje 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora najviše dva puta uzastopno.

Do potvrđivanja mandata novog saziva Upravnog odbora Advokatske komore Čačak traju prava i dužnosti Upravnog odbora iz prethodnog saziva.

Upravni odbor Advokatske komore Čačak je konstituisan potvrđivanjem svih mandata.

Predsednik Advokatske komore Čačak je član i predsednik Upravnog odbora po funkciji.

Predsednik Advokatske komore Čačak je predsedavajući Upravnog odbora i rukovodi njegovim radom.

Predsednici Odbora advokata u sastavu Advokatske komore Čačak mogu da učestvuju u radu Upravnog odbora, bez prava glasa.

Član 30.

Upravni odbor vrši sledeće poslove:

1. sprovodi odluke Skupštine;

2. donosi odluke o postojanju vanrednih okolnosti za sazivanje vanredne sednice skupštine u skladu sa odredbama ovog Statuta;

3. utvrđuje predlog statuta i drugih opštih akata koje donosi Skupština;

4. uređuje organizaciju, način polaganja i izdavanja uverenja o položenom advokatskom ispitu, Pravilnik o imenicima i drugim evidencijama, Pravilnik o osnivanju i radu Odeljenja Advokatske akademije, i druge opšte akte koji nisu ovim Statutom ili drugim opštim aktom stavljeni u nadležnost Skupštine ili nekog drugog organa;

5. vrši nadzor nad radom odeljenja Advokatske akademije Advokatske komore Srbije sa sedištem u Čačku;

6. donosi programe stalne opšte, posebne i specijalizovane obuke advokata na predlog Odeljenja Advokatske akademije Advokatske komore Srbije sa sedištem u Čačku ili Advokatske akademije;

7. donosi program opšte i posebne obuke advokatskih pripravnika, diplomiranih pravnika i lica zaposlenih u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima, na predlog Advokatske akademije Advokatske komore Srbije i njenog odeljenja sa sedištem u Čačku;

8. donosi i druge odluke u vezi sa radom Odeljenja Advokatske akademije Advokatske komore Srbije sa sedištem u Čačku;

9. imenuje organe Odeljenja Advokatske akademije Advokatske komore Srbije sa sedištem u Čačku;

10. donosi odluke o svim naknadama vezanim za rad Odeljenja Advokatske akademije Advokatske komore Srbije sa sedištem u Čačku;

11. utvrđuje način izbora i rada članova komisija za polaganje advokatskog ispita;

12. uređuje sadržinu i način vođenja imenika advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnika A i upisnika B stranih državljana i imenik advokatskih pripravnika;

13. vodi jedinstveni imenik advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, Upisnik A i Upisnik B imenika advokata stranih državljana i imenik advokatskih pripravnika za teritoriju Advokatske komore Čačka;

14. odlučuje o zahtevima za upis, brisanje i poništaj upisa u imenik advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, imenik A i imenik B stranih državljana, upis u imenik advokatskih pripravnika, kao i odlučuje o zahtevima za promenu sedišta advokata , zajedničkih advokatskih kancelarija

15. izvršava konačne presude disciplinskog suda Advokatske komore Čačak

16. donosi odluku o raspisivanju izbora za članove organa i nosilaca funkcija u Advokatskoj komori Čačak;

17. donosi odluke o imenovanju Izborne komisije, Verifikacione komisije i biračkih odbora;

18. utvrđuje liste kandidata;

19. usklađuje stavove Advokatske komore Čačak sa državnim i drugim organima u stvarima koje se donose uz saglasnost nadležnog državnog organa,

20. preduzima mere i učestvuje u saradnji advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije sa državnim i pravosudnim organima, advokatskim komorama i drugim profesionalnim i stručnim organizacijama iz zemlje i inostranstva;

21. predlaže državnim organima mere za unapređenje advokature, pravosudnog i pravnog sistema;

22. prati rad advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija i advokata-stranih državljana na teritoriji Advokatske komore Čačak i preduzima odgovarajuće mere u skladu sa zakonom i ovim Statutom;

23. donosi odluke o vrsti, oblicima i trajanju mera za zaštitu profesionalnih prava i interesa advokata i o njihovoj primeni, s tim da ako se radi o prekidu rada ta mera ne može trajati duže od 3 dana, dok o toj meri ne odluči Skupština Advokatske komore Čačak,

24. prati rad Odbora advokata sa svoje teritorije i daje preporuke u vezi sa njihovim radom;

25. utvrđuje predlog plana prihoda i rashoda i stara se o njegovom urednom izvršavanju;

26. usvaja godišnji račun Advokatske komore Čačak;

27. određuje lica koja mogu raspolagati materijalnim sredstvima i granice njihovih ovlašćenja;

28. odlučuje o dodeli Plakete i Povelje Advokatske komore Čačak i drugih priznanja i predlaže Advokatskoj komori Srbije kandidate za dodelu najviših priznanja;

29. određuje osnovnu orijentaciju štampanih i elektronskih izdanja i prezentacije Advokatske komore Čačak;

30. imenuje odgovorna lica i predavače Odeljenja Advokatske akademije Advokatske komore Srbije sa sedištem u Čačku;

31. predlaže kandidate Advokatskoj komori Srbije za izborne članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, u skladu sa ovim Statutom;

32. određuje predstavnike Advokatske komore Čačak i članove organa i tela iz reda advokata u organima i organizacijama;

33. odlučuje o statusnim, materijalnim i drugim pitanjima radnika službe Advokatske komore Čačak;

34. odlučuje o poslovima i pitanjima koji zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktom nisu stavljeni u delokrug rada Skupštine ili nekog drugog organa;

35. odlučuje o članstvu Advokatske komore Čačak u međunarodnim advokatskim organizacijama i udruženjima i imenuje predstavnike Advokatske komore Čačak u ovim organizaciijama i udruženjima;

36. donosi opšta akta u skladu sa ovim Statutom;

37. donosi Poslovnik o svom radu;

38. vrši druge poslove koje mu poveri Skupština,

39. odlučuje o saradnji i oblicima saradnje sa drugim komorama.

40. osniva Odbore advokata na svom području po postupku i na način propisan ovim Statutom.

Član 31.

Za obavljanje poslova iz svog delokruga, Upravni odbor može obrazovati stalna ili povremena radna tela i imenovati članove tih tela iz reda advokata i kada oni nisu članovi organa Advokatske komore Čačak.

Član 32.

Upravni odbor radi u sednicama kojima mora prisustvovati većina od ukupnog broja njegovih članova čiji je mandat potvrđen (verifikovan), a odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Sednice Upravnog odbora Advokatske komore Čačak održavaju se najmanje jednom mesečno.

Sednice Upravnog odbora su javne, a Poslovnikom o radu Upravnog odbora utvrđuju se slučajevi kada može biti isključena javnost u radu.

Predsednik Advokatske komore Čačak saziva sednice Upravnog odbora, kao redovne i vanredne.

Sednica Upravnog odbora mora se zakazati u roku od 10 dana od prijema pismeno obrazloženog predloga najmanje 5 članova Upravnog odbora.

2.1. SEKRETAR UPRAVNOG ODBORA

Član 33.

Sekretara Upravnog odbora Advokatske komore Čačak imenuje i opoziva Upravni odbor Advokatske komore Čačak iz reda članova Upravnog odbora, na predlog predsednika upravnog odbora.

Upravni odbor Advokatske komore Čačak može pokrenuti postupak opoziva sekretara Upravnog odbora Advokatske komore Čačak.

Mandat Sekretara Upravnog odbora traje 4 godine i može se ponoviti, dok je isti član Upravnog odbora.

Sekretar Upravnog odbora se stara o pripremi sednice i sprovođenju odluka Upravnog odbora.

3. NADZORNI ODBOR

Član 34.

Nadzorni odbor je organ Advokatske komore Čačak koji vrši kontrolu raspolaganja sredstvima Komore.

Nadzorni odbor je samostalan organ Advokatske komore Čačak i za svoj rad neposredno odgovara Skupštini Advokatske komore Čačak.

Član 35.

Skupština Advokatske komore Čačak neposredno bira članove Nadzornog odbora i to iz redova Odbora advokata Čačak dva člana i po jednog člana iz svakog Odbora advokata u sastavu Advokatske komore Čačak.

Mandat Nadzornog odbora traje 4 godine.

Do potvrđivanja mandata novog saziva Nadzornog odbora traju prava i dužnosti Nadzornog odbora iz prethodnog saziva.

Nadzorni odbor na prvom sastanku koji se održava u roku od 30 dana od dana potvrđivanja mandata, bira predsednika i zamenika predsednika i donosi poslovnik o svom radu.

Član 36.

Nadzorni odbor je dužan da pregleda završni račun i najmanje jednom godišnje finansijsko poslovanje Advokatske komore Čačak, dâ svoj nalaz i izveštaj podnese na redovnoj godišnjoj Skupštini.

Nadzorni odbor je ovlašćen da daje mišljenje i preporuke organima Advokatske komore Čačak i Skupštini Advokatske komore Čačak u pogledu raspolaganja sredstvima Komore, kako bi se imovina i novčana sredstva očuvala, namenski koristila od strane ovlašćenih organa i u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

4. DISCIPLINSKI ORGANI

Član 37.

Disciplinski organi Advokatske komore Čačak su: Disciplinski tužilac i Disciplinski sud.

Disciplinske organe neposredno bira Skupština Advokatske komore Čačak, u skladu sa ovim Statutom.

Mandat disciplinskih organa traje 4 (četiri) godine. Do potvrđivanja mandata novih disciplinskih organa traju prava i dužnosti tih organa iz prethodnog saziva.

Disciplinski organi su nezavisni u svom radu i drugi organi Advokatske komore Čačak ne mogu da vrše nadzor nad radom disciplinskih organa, daju naloge za postupanje u pojedinačnim disciplinskim predmetima, niti na drugi način ugrožavaju nezavisa