Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Упис у именик

УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА

1. Захтев за упис у Именик адвоката подноси се у писаној форми Управном одбору АК Чачак. У захтеву навести:

 • краћу биографију
 • послове које је кандидат обављао након завшеног факултета (а за кандидате који долазе из редова адвокатскоих приправника навести број приправничке легитимације)
 • седиште будуће адвокатске канцеларије – адреса

2. Документација потребна за упис у Именик адвоката АК Чачак:

 • уверење о држављанству Републике Србије
 • оверена копија дипломе Правног факултета стечена у Републици Србији или диплома Правног факултета стечена у страној држави и призната (нострификована)
 • оверена копија уверења о положеном правосудном испиту у Републици Србији
 • копија уверенја о положеном адвокатском испиту у Републици Србији
 • уверење из Суда да се не води кривични поступак против кандидата
 • уверење из Центра за социјални рад да је кандидат није лишен пословне способности
 • избод из матичне евиденције Републичког фонда ПИО
 • извод из казнене евиденције – из Полицијске управе
 • уколико је кандидат у радном односу – изјава да ће до тренутка полагања Заклетве раскинути радни однос
 • изјава да кандидат нема регистровану другу самосталну делатност
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • копија личне карте или очитана лична карта
 • две фотографије (као за личну карту или пасош)
 • доказ о уплати таксе – 320,00 динара Републичка административна такса (уплату извршити на рачун 840-742221843-57, модел 97 са позивом на број – шифра општине према месту пребивалишта)
 • обезбеђен пословни простор погодан за бављење адвокатуром, уз доставу доказа о власништву , закупу или уговора о коришћењу истог

Уз захтев навести адресу кандидата, као и контакт телефон.

СТРУЧНА СЛУЖБА АК ЧАЧАК

УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА

1. Захтев за упис у Именик адвокатских приправника подноси се у писаној форми Управном одбору АК Чачак.

2. Документација потребна за упис у Именик адвокатских приправника АК Чачак:

 • уверење о држављанству Републике Србије
 • оверена копија дипломе Правног факултета стечена у Републици Србији или диплома Правног факултета стечена у страној држави и призната (нострификована)
 • уверење из Суда да се не води кривични поступак против кандидата
 • извод из казнене евиденције – Полицијска управа
 • уверење из Центра за социјални рад да је кандидат није лишен пословне способности
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • копија личне карте или очитана лична карта
 • Уговор о раду са адвокатом
 • две фотографије (као за личну карту или пасош)
 • доказ о уплати таксе – 320,00 динара Републичка административна такса (уплату извршити на рачун 840-742221843-57, модел 97 са позивом на број – шифра општине према месту пребивалишта).
 • непостојање положеног правосудног испита, или радног искуства које кандидату даје право на полагање правосудног испита
 • избод из матичне евиденције Републичког фонда ПИО

Уз захтев навести адресу кандидата, као и контакт телефон.

СТРУЧНА СЛУЖБА АК ЧАЧАК

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.