Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

Upis u imenik

UPIS U IMENIK ADVOKATA

1. Zahtev za upis u Imenik advokata podnosi se u pisanoj formi Upravnom odboru AK Čačak. U zahtevu navesti:

 • kraću biografiju
 • poslove koje je kandidat obavljao nakon zavšenog fakulteta (a za kandidate koji dolaze iz redova advokatskoih pripravnika navesti broj pripravničke legitimacije)
 • sedište buduće advokatske kancelarije – adresa

2. Dokumentacija potrebna za upis u Imenik advokata AK Čačak:

 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije
 • overena kopija diplome Pravnog fakulteta stečena u Republici Srbiji ili diploma Pravnog fakulteta stečena u stranoj državi i priznata (nostrifikovana)
 • overena kopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu u Republici Srbiji
 • kopija uverenja o položenom advokatskom ispitu u Republici Srbiji
 • uverenje iz Suda da se ne vodi krivični postupak protiv kandidata
 • uverenje iz Centra za socijalni rad da je kandidat nije lišen poslovne sposobnosti
 • izvod iz kaznene evidencije – iz Policijske uprave
 • ukoliko je kandidat u radnom odnosu – izjava da će do trenutka polaganja Zakletve raskinuti radni odnos
 • izjava da kandidat nema registrovanu drugu samostalnu delatnost
 • lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
 • kopija lične karte ili očitana lična karta
 • dve fotografije (kao za ličnu kartu ili pasoš)
 • dokaz o uplati takse – 320,00 dinara Republička administrativna taksa (uplatu izvršiti na račun 840-742221843-57, model 97 sa pozivom na broj – šifra opštine prema mestu prebivališta).

Uz zahtev navesti adresu kandidata, kao i kontakt telefon.

STRUČNA SLUŽBA AK ČAČAK

UPIS U IMENIK ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA

1. Zahtev za upis u Imenik advokatskih pripravnika podnosi se u pisanoj formi Upravnom odboru AK Čačak.

2. Dokumentacija potrebna za upis u Imenik advokatskih pripravnika AK Čačak:

 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije
 • overena kopija diplome Pravnog fakulteta stečena u Republici Srbiji ili diploma Pravnog fakulteta stečena u stranoj državi i priznata (nostrifikovana)
 • uverenje iz Suda da se ne vodi krivični postupak protiv kandidata
 • izvod iz kaznene evidencije – Policijska uprava
 • uverenje iz Centra za socijalni rad da je kandidat nije lišen poslovne sposobnosti
 • lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
 • kopija lične karte ili očitana lična karta
 • Ugovor o radu sa advokatom
 • dve fotografije (kao za ličnu kartu ili pasoš)
 • dokaz o uplati takse – 320,00 dinara Republička administrativna taksa (uplatu izvršiti na račun 840-742221843-57, model 97 sa pozivom na broj – šifra opštine prema mestu prebivališta).
 • nepostojanje položenog pravosudnog ispita, ili radnog iskustva koje kandidatu daje pravo na polaganje pravosudnog ispita
 • kopija radne knjižice – kao dokaz  o  nepostojanju radnog odnosa ili radnog iskustva koje kandidatu daje pravo na polaganje pravosudnog ispita

Uz zahtev navesti adresu kandidata, kao i kontakt telefon.

STRUČNA SLUŽBA AK ČAČAK

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.