Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

POLAGANJE ADVOKATSKOG ISPITA

Zahtevi za polaganje advokatskog ispita podnose se do 15-og u tekućem mesecu za naredni mesec u kojem kandidat namerava da polaže ispit.

Advokatski ispit se može polagati svakog meseca.

Visina naknade za polaganje ispita iznosi 15.000,00 dinara.

Naknada se PLAĆA NA DAN ISPITA U PROSTORIJAMA AK ČAČAK zbog obaveze AK Čačak da izdaje fiskalni račun.

Administrativna taksa na zahtev za polaganje advokatskog ispita iznosi 320,00 dinara i plaća se na tekući račun Republičkih administrativnih taksi broj:
840-742221843-57 (poziv na broj je šifra opštine u kojoj se vrši uplata, konkretno za Čačak: 97 93-034).

Polaganje advokatskog ispita obavlja se u prostorijama Advokatske komore Čačak.

Primer uplatnice