Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

POLAGANJE ADVOKATSKOG ISPITA

Zahtevi za polaganje advokatskog ispita podnose se do 15-og u tekućem mesecu za naredni mesec u kojem kandidat namerava da polaže ispit.

Advokatski ispit se može polagati svakog meseca.

Visina naknade za polaganje ispita iznosi 15.000,00 dinara.

Naknada se uplaćuje na tekući račun Advokatske komore Čačak broj 205-21324-39, svrha uplate: naknada za polaganje advokatskog ispita.

Administrativna taksa na zahtev za polaganje advokatskog ispita iznosi 250,00 dinara i plaća se na tekući račun Republičkih administrativnih taksi broj: 840-742221843-57 (poziv na broj je šifra opštine u kojoj se vrši uplata, konkretno za Čačak:
97 93-034).

Polaganje advokatskog ispita obavlja se u prostorijama Advokatske komore Čačak.

PRAVILNIK O ADVOKATSKOM ISPITU (PDF file)

KOMISIJA ZA POLAGANJE ADVOKATSKOG ISPITA (PDF file)…