Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ЗАПИСНИК са 17.-те седнице УО АК Чачак, одржане 26.03.2024. године у 17,00 сати у Чачку

 

 

Број:1066/24

04.04.2024.године

 

З  А  П  И  С  Н  И  К

Са 17.-те седнице УО АК Чачак, одржане  26.03.2024.године у 17,00 сати у Чачку

 

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Славковић Огњен, Драгана Јанковић, Милетић Марија, Живановић Миле, Деспотовић Слободан, Цветић Снежана,  Лачњевац Боривоје, Бургић Милан,   Душан Дробњаковић, Караичић Никола, Милутиновић Милијана, Милош Вучићевић

Одсутни: Самарџић Душан, Матић Урош, Танкосић Ибрахим,  Васиљевић Александар

Председници ОА: Невенка Видојевић-Председник ОА Горњи Милановац

Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић,  поздравио је  све присутне чланове УО АК  Чачак, као и присутне Председнике ОА, па је  предложио  да се уз  дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, што су присутни прихватили, тако да за ову седницу имамо следећи:

 

 

Д  Н  Е  В  Н  И       Р  Е  Д

 

1.Усвајање записника са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 27.02.2024.године, у Чачку

2.Употреба средстава АК Чачак у периоду од 21.02.2024.године до 15.03.2024.године

3.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак:

-Иван Петровић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Вељка Перовића из Крушевца

-Јелена Ђуровић, дипл.правник из Зубиног Потока, на пракси код адв.Марка Вучковића из Рашке

4.Захтев Томислава Ерића, адв.из Чачка, за привремени престанак обављања адвокатске делатности почев од 01.03.2024.године, па надаље

5.Захтеви за исплату накнаде на име боловања:

-Адем Рамичевић, адв.из Тутина

-Предраг Божовић, адв.из Краљева

-Здравко Ћосић, адв.из Александровца

6.Молба  Николе Максимовића, адв.из Ужица, за новачану помоћ из Фонда солидарности за потребе лечења

7.Захтеви за исплату путних трошкова чланова органа и носилаца функција у органима АК Чачак и АК Србије

8.Извештај Стручне службе АК Чачак о дуговању адвоката за чланарину и Фонд солидарности и доношење одлуке о даљем поступању

9.Доношење одлуке о прибављању понуда осигуравајућих кућа за осигурање адвоката од професионалне одговорности

10.Одлучивање о  термину одржавања редовне годишње Скупштине АК Чачак

11.Анализа рада Одбора адвоката у саставу АК Чачак

12.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак:

-Михрија Муратовић, дипл.правник из Сјенице, на праски код адв.Ибрахима Танкосића из Новог Пазара

-Горан Шкулетић, дипл.правник из Пожеге, на пракси код адв.Слободана Недељковића из Пожеге

13.Захтев Томислава Ерића, адв.из Чачка за  исплату накнаде на име боловања и захтев за исплату новчане помоћи из Фонда солидарности

14.Информација о нападима на адвокате Бојана Ђокића из Крушевца и Мирка Радовића из Пожеге и дописима послатим надлежним Тужилаштвима

15.Предлагање члана Радне групе  АКС за праћење система бесплатне правне помоћи, као и члана Савета Владе РС за праћење система  бесплатне правне помоћи

16.Доношење одлуке о покретању поступка принудног извршења пресуде Дисциплинског суда АК Чачак ДИТ-10/23 против адвоката Звездана Ђурђевића из Крушевца

17.Разно

Ад.1

 

Једногласно је усвојен  записник са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 27.02.2024.године, у Чачку.

Ад.2

 

Једногласно је усвојен Извештај о употреби средстава АК Чачак у периоду од 21.02.2024.године до 15.03.2024.године.

 

Ад.3 и Ад.12

 

Једногласно су усвојени  захтеви за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак:

-Иван Петровић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Вељка Перовића из Крушевца

-Јелена Ђуровић, дипл.правник из Зубиног Потока, на пракси код адв.Марка Вучковића из Рашке

-Михрија Муратовић, дипл.правник из Сјенице, на праски код адв.Ибрахима Танкосића из Новог Пазара

 

Миодраг Алексић-У вези захтева Горана Шкулетића, дипл.правник из Пожеге, на пракси код адв.Слободана Недељковића из Пожеге, Стручна служба Вам је  доставила  копију уговора о раду код бившег послодавца кандидата Горана Шкулетића.Наиме кандидат је завршио факултет 2007.године, па је  у периоду  од 20.12.2017.године до 31.12.2022.године радио код  фирме која се бави производњом намештаја, на радном месту руководилац производње, са VII1 стручном спремом.Разлог за то је да проценимо да ли је кандидат овим запослењем, односно стеченим радним искуством стекао могућност за полагање правосудног испита, у ком случају не би могао да се упише у Именик приправника. Ми смо мало  док смо се овде окупљали , јер Вас је то затекло на столу, дискутовали о томе,  па  смо дошли до закључка да сигурно шеф производње у фабрици намештаја нема искуства за полагање правосудног, јер није радио на правним пословима, а што му омогућава  да се упише  код нас у Именик приправника?

Никола Караичић-Које је годиште кандидат?

Јелена Бојић-Годиште је 1976.

Никола Караичић-По мом мишљењу нико ко је 1976.годиште не би се без неке велике муке, баш уписивао у Именик приправника…

Миодраг Алексић-Дакле, јесмо  ли за то да упишемо овог колегу?Сви за.УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ: о усвајњу захтева Горана Шкулетића, дипл.правник из Пожеге, за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак, на пракси код адв.Слободана Недељковића из Пожеге.

 

Ад.4

 

Једногласно је усвојен захтев Томислава Ерића, адв.из Чачка, за привремени престанак обављања адвокатске делатности почев од 01.03.2024.године, па надаље.

 

Ад.5

 

Миодраг Алексић-Имамо захтеве за исплату накнаде на име боловања за више колега Адема Рамичевића, Предрага Божовића, ЗдравкаЋосића.Сви испуњавају услов  за остваривање права на ову накнаду  а то је да имају болничко лечење. Јесте ли за то да усвојимо ове захтеве?

Никола Караичић-Ја сам против усвајања захтева Предрага Божовића из Краљева, јер знам колегу, колега је пензионер, и дугогодишњи дијабетичар и као такав  има право сваке године на бањско лечење о трошку државе.

Миодраг Алексић-Добро, онда хајдемо један по један захтев.Ко је за то да се одобри  накнада на име боловања Рамичевић Адему , адв.из Тутина?Сви

УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ. О усвајању захтева за исплату накнаде на име боловања за Рамичевић Адема, адв.из Тутина, у износу од 40.000,00 динара.

Миодраг Алексић-Шта имамо од документације за колегу Божовић Предрага?

Јелена Бојић-Имамо потврду из стационара ,,Меркур,, да се колега Божовић како пише у наведеном периоду налази ,,на лечењу,, ..

Никола Караичић-Нек колега достави отпусну листу, то није болничко лечење…

Боривоје Лачњевац-То је онај колега који је беше тражио помоћ из Фонда за лечење у Турској?

Јелена Бојић-Да, јесте, није му тад одобрена помоћ из Фонда солидарнсоти…

Жамор у сали.

Миодраг Алексић-Добро, јесте сагласни да  од колеге затражимо да нам достави отпусну листу?

Никола Караичић-Да, да,  ко год је на болничком лечењу кад заврши са лечењем добија отпусну листу, а он није био на лечењу него на бањском опоравку о трошку државе јер сви дијабетичари то имају, ја , на жалост, знам  то из искуства у породици.

УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ:да се ода Божовић Предрага, адв.из Краљева, у допуну захтева, затражи достава отпусне листе .

Миодраг Алексић-Шта је са колегом Здравком Ћосићем, јел код њега све у реду?

Јелена Бојић-Јесте што се тиче захтева и болничког лечења, да, али је код овог колеге проблем дуг за чланарину у износу и од 16.500,00 динара , као и дуг за Фонд у износу од 3.300,00 динара.Раније сте доносили одлуку да се то компензује, хоћемо ли  и сад или  не?

Миодраг Алексић-Да, таква је пракса била у сваком случају, осим код посмртнине..

Милијана МИлутиновић-Ја баш мислим да није таква пракса била увек, то је млад колега, има двоје деце, још увек не ради, пао је пар пута у несвест у канцеларији

Миодраг Алексић-Извињавам се Милијана, али да би  се могла остваривати права, морају се испуњавати и обавезе, и компромиса нема ни према коме.Јесте ли за то да и овде поступимо као што смо и досада радили?

УО АК Чачак је донео ОДЛУКУ:

1.Усваја се молба адвоката Здравка Ћосића из Александровца, за исплату накнаде на  име боловања, у износу од 40.000,00 динара.

2.Висина помоћи из става 1. ове одлуке, умањује се за укупан износ од 19.800,00 динара, колико износи дуг именованог адвоката  према АК Чачак, на дан доношења ове одлуке, по основу неплаћене чланарине (16.500,00 динара) и доприноса за Фонд солидарности (3.300,00 динара).

3.Именованом адвокату, на достављени рачун, уплатиће се  разлика у износу од 20.200,00 динара.

Ад.6 и  део Ад.13

 

Једногласно су усвојене молба  Николе Максимовића, адв.из Ужица, и молба Томислава Ерића, адв.из Чачка, за новачану помоћ из Фонда солидарности за потребе лечења.

Након краће дискусије  у погледу природе болести колега, УО АК Чачак, је донео ОДЛУКУ: да се Николи Максимовићу, адв.из Ужица исплати помоћ у износу од 250.000,00 динара, а Томиславу Ерићу, адв.из Чачка, помоћу износу од 150.000,00 динара .

 

Ад.7

 

Једногласно су усвојени захтеви за исплату путних трошкова чланова органа и носилаца функција у органима АК Чачак и АК Србије, и то:

1.Десимиру Драгојловићу, адв.из Ужица,  на име доласка у Чачак , дана 07.03.2024.године, због рада на дисциплинским предметима, и дана 15.03.2024.године због учешћа на дисциплинским претресима,  у  укупном износу од  динара 15.120,00 динара

 

2.Дисциплинским судијама АК Чачак, на име доласка у Чачак, дана 15.03.2024.године због учешћа на дисциплинским претресима и то:

-Милици Радивојевић, адв.из Ивањице  у износу од  динара 6.300,00 динара

-Драгану Марковићу, адв.из Бајине Башту , у износу од 12.600,00 динара

-Васојевић Борису, адв.из Пријепоља, у износу од 18.900,00 динара-

-Зорану Пантовићу, адв.из Краљева, у износу од 5.040,00 динара

 

3.Члановима Комисије за адвокатски испит, на име доласка у Чачак  дана  26.03.20204.године на адвокатски испит:

-Хајрудину Балтићу, адв.из Пријепоља,  у износу од 18.900,00 динара

 

Ад.8

 

Миодраг Алексић-У складу са нашим договором са неке од претходних седница  Стручна служба АК  Вам је доставила Извештај о дуговању адвоката за чланарину и Фонд солидарности, а на нама је сада даље доношење одлуке о даљем поступању према овим колегама…

Јелена Бојић-Само да кажем, ово је Извештај са именима оних колега који дугују више од 6 месечних чланарина, тј.више од 9.000,00 динара, и за Фонд такође за више од 6 месеци. 135  њих је дуговало у тренутку када смо радили позив за ову седницу, а у међувремену је 18 њих  и платило.Сад  први  корак, по Статуту,  је достављање опомене-упозорења  да су испуњени услови за брисање.Ми смо урадили овај извештај и за Фонд, па ће  тим колегама ићи и та информација.

Никола Караичић-Ми  немамо могућност по Статуту да неког бришемо зато што не уплаћује допринос за Фонд солидарности…

Снежана Цветић-То ће ићи само као информација…

Јелена Бојић-Никада нисмо никога брисали због дуговања за Фонд солидарности..

Миодраг Алексић-Добро,  ко је за то да колегама  са списка доставимо опомену-упозорење  да су испуњени услови за брисање?СВИ.

УО АК  Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ: о достави опомене-упозорења адвокатима са списка Стручне службе  који дугују више од 6 месечних чланарина , да су испуњени услови за брисање.

Ад.9

 

УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ : о прибављању понуда осигуравајућих кућа за осигурање адвоката од професионалне одговорности од свих осигуравајућих кућа са списка НБС.

Ад.10

 

Миодраг Алексић-Када је реч  о  термину одржавања редовне годишње Скупштине АК Чачак, обично је то  задњих пар година било у мају, па је неки  први термин после празника, који би био погодан ,био субота 11.мај.Тражили смо у Чачку неку могућност за одржавање ручка за делегате после Скупштине, али нисмо успели да нађемо, упутили смо и хотелу ,,Турист,, у Краљеву упит за тај термин, али све је заузето, ваљда свадбе, матуре, све је пуно.Хотел ,,Фонтана,, Врњачка Бања нам је изашао у сусрет и дали су нам понуду  за орагнизацију ручка са пићем са ценом 5.500,00 динара по особи.Да ли сте за овај предлог, или да тражимо даље?

УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ:да се редовна годишња Скупштина АК Чачак одржи у Врњачкој Бањи, у хотелу,,Фонтана,, дана 11.05.2024.године.

 

Ад.11

 

Миодраг Алексић- Када је реч о овој тачки дневног реда-анализа рада Одбора адвоката у саставу АК Чачак, морам Вам рећи, без подсећања на све оно што је било више или мање неугодно а везано за рад одбора, за Правилник о раду Одбора, касније и измене истог, ми се сада суочавамо са тим  да нисмо добили нити један записник о раду Одбора, док је Душан Дробњаковић био Председник, стизали су  записници, и од колегинице Нене Видојевић, али сада  апсолутно ништа…

Невенка Видојевић-Ми сада и када сазовем седницу, немамо кворум…

Миодраг Алексић-Требало би да можда да захтевамо од Председника ОА и да нам доставе податке о томе за када је заказана седница, колико је чланова ОА дошло, да ли је било или није било кворума,  да бар имамо информацију томе и да видимо каква ће бити употребна вредност тог податка.Ево ми у Чачку, зна Драгана, Огњен, Марија, ми нисмо имали нити једну заказану седницу ОА јако дуго…

Огњен Славковић-Била је можда једна заказана крајем године…

Марија Милетић-Имали смо две једна на лето, и једна ова коју Огњен помиње,  али и та је била заказана однда када се наш Председник ОА суочио  са личним проблемом у суду…

Миодраг Алексић-Стање је такво какво јесте, цензус присуства петине чланства је  заиста низак, и  све указује на то да треба поставити питање ,,зашто то не функционише,, и да видимо  да ли нешто у том правцу можемо и требамо учинити.Можемо ми имати какав год став о том питању, али смо имали Одборе који су функционисали и без тог правилника, личност  која је на челу Одбора је или интегративна или дезинтегративна, ангажована или не,и доста зависи од тога, али морамо нешто ми као УО, да ли и шта и како предузети.За почетак можда има смисла да свим Председницима одбора упутимо захтев за достављање извештаја  о броју заказаних, одржаних/неодржаних седница, присутности, записника.Ево, отварам дискусију да ли сте за то да се уопште тиме бавимо?

Слободан Деспотовић-Морамо се бавити, а нашта ће то изаћи то је друго питање…

Милан Бургић-Ми смо за јуче заказали састанак ОА где председник није могао да дође, ја сам водио састанак, поред нас тројице из УО, било их је можда још десетак..

Миодраг Алексић-Шта Вам је било на дневном реду…

Милан Бургић-Била је иницијатива колегинице Тамаре Алексић и још неко наше интерно питање везано за помоћ неком колеги.Нисмо имали кворум за рад, сви су били позвани и путем мејла, и преко вибер групе…

Миодраг Алексић-Јел то онај преподневни термин?

Милан Бургић.-Није, у 17 сати је био састанак…

Боривоје Лачњевац-Више нас је било када смо имали тај преподневни термин, овако поподне неће нико да дође

Милан Бургић-И јуче сам рекао и сада то кажем, наше колеге, млади, стари, небитно стално се позивају на Комору, кад они имају неких проблема, онда зову, питају, шта ће Комора да уради, а кад неко други има неки проблем, ништа, солидарнсот -не постоји.Тако је било када је био у питању правни став ВКС, сви ти који су долазили на састанке, било је зато што их  је то тангирало лично, сада нема никога на састанцима од њих.Када је било пред изборе, само нас је  двадесетак било, неке смо једва натерали да се прихвате неке функције у органима Коморе.Из неког разлога  очигледно, адвокати неће да се тиме баве, не интересује их …Дај боже да и за  Скупштину која  нам следи имамо кворум, знате и сами  да смо у задњих пар година једва имали кворум…

Слободан Деспотовић- Све ми се чини, морам мало да се нашалим, да би морало да обезбедимо посебан фонд да се колегама плаћа за долазак …

Милан Бургић-Па имали смо и на Златибору Скупштину, и ручак и плаћено преноћиште и једва смо саставили кворум…највише их је било онда у Бањи када је било питање банака и штрајка.

Миодарг Алексић-Требало би  да размислимо о том проблему који није мали, јер ако закажемо Скупштину, и неко се прихватио да буде делегат-није то била обавеза да потпишеш да прихваташ кандидатуру-већ је добровољно,  а ако си се нечега прихватио-онда то треба и да одрадиш.Можда и да видимо да ли је то повреда неког члана…

Слободан Деспотовић-Јесте, предвиђено је  садашњим Статутом…

Миодраг Алексић-Али до сад се нисмо бавили процесуирањем…

Слободан Деспотовић-Ја мислим да сам већ досадан са тим, не знам колико пута само о томе причао, ми би требали да иницирамо измене Закона о адвокатури, да адвокатска професија не буде само право, која ће људима омогућавати да се богате, или не знам шта раде-јер ако већ неко добија право на бављење адвокатуром, кроз упис у Именик адвоката,  онда истовремено, као и свака друга правна норма, мора имати и одговарајућу санкцију.Па тако треба да буде једна од санкција, за недолазак на седнице, рецимо две седнице-санкција је брисање из Именика адвоката.Ми  сада то не можемо да урадимо, према садашњем закону, зато морамо иницирати измене закона, да нам дају основ, да  кроз Статут и остале правилнике, можемо да тако нешто урадимо.Сад не можемо никога натерати на долазак, осим чланова органа, који  недоласком ризикују  то што је предвиђено Статутом, али за чланове ОА  санкција није прописана.

Миодраг Алексић-Можда можемо и корекцијом Статута  да то уведемо…али постоји озбиљан проблем  који се рефлектује на целу адвокатуру- а то је Комора Београд, јер 6000 људи је и Одбор и  скупштина и конференција-све  је то тело у Београду.Када би се то кроз  закон урадило, у Београду би био хаос, тако да све то отежава рад и ове Комисије АКС која ради на изменама Статута, све је питање, како ће то бити.Али  ајмо бар за сада ми, кроз тражење овог извештаја да покушамо да нешто померимо са мртве тачке.И кад смо већ код тога не знам шта мислите о томе да ми , као УО, одржимо једну  седницу , рецимо за почетак у Крушевцу, са њиховим ОА, да видимо тај простор који они користе и да видимо шта се дешава у ОА Крушевац, јер она колегиница из Крушевца рече што опет купујемо простор за АК Чачак….

Милан Бургић-Она долази на све седнице, она је ту своју иницијативу и повукла јер је била изреволтирана што нас је дошло само десетак на ОА. А имамо рецимо и колегиницу, која из Варварина долази на сваки Одбор, на сваку Скупштину, а други ме салећу по улици и питају,, шта је било,, ја кажем ,,ништа, што ниси дошао,,.

Миодраг Алексић-Кад већ говоримо о овоме да имате и информацију да су појединим Председницима ОА и истекли мандати-Брус, Горњи Милановац, Ивањица, Трстеник, Ужице, Крушевац истиче ове године-да ли мислите да кад већ шаљемо захтеве за доставу информација ОА да им напоменемо и да треба да приступе избору, наравно  не улазећи  у било које персонално решење.

Невенка Видојевић-Ја сам у више наврата покушавала да одржим састанак , како би извршили избор новог председника, али немамо кворум.Ја једино што могу је да дам оставку и да вршим функцију док се некад не изабере нови председник.

Душан Дробњаковић-Када је реч  о достављању записника, имамо у Изменама правилника, утврђену обавезу ,, достављања записника након усвајања,, па је можда и то условило, ако је било седница,а нису одржане, да се записници не достављају.Свакако би о томе требало да се изјасне Председници ОА, с тим што бих ја прецизирао у захтеву да изнесу податке о заказаним седницама од тренутка измена Правилника, број који је приступио и сл.да бисмо на основу таквих извештаја, анализом, могли нешто закључити.По  мом мишљењу, чињеница је и да су  са завршетком  изборних активности, сва питања која су ишла  према одборима, сводила су се на давање мишљења о кандидатима за упис у Именик адвоката, па је и то можда утицало на нека незаказивања седница. Са становишта искуства, док сам ја био Предсендик ОА, најчешће смо успевали да имамо кворум и да радимо, највећи проблем сам имао након усвајања Измена Правилника да би се организовали нови избори  за Председника ОА, јер смо ми у Пријепољу донели неку одлуку да  никада члан УО и Председник ОА не буду исто лице, како би се омогућило да ставови ОА увек буду презентирани, уколико би се догодило да члан УО то није  учинио.Тада сам 3 пута заказивао седницу, и једва сам успео да то завршим.Можда би смо могли иницирати  рад ОА, тражењем мишљења ОА и  о појединим другим питањима којеми као УО разматрамо.Сигурно да постоје и нека питања која заслужују да се и ОА изјашњавају о томе, па да то затражимо од њих-можда бисмо тако постакли активност ОА. Па на крају када стигну извештаји од ОА, можда бисмо могли сагледати и потребу, не само измена ових општих аката-Закона, Статута и Кодекса, него евентуално и потребу измена Правилника о раду ОА.Када је реч о дисциплинској одговорности због недоласка на седнице ОА, ја лично мислим  да то можемо уредити и на основу одредби Статута као повреду радне обавезе.Мислим да би то створило могућност заоштравања против оних који игноришу то право и обавезу.Подржавам да се седница УО одржи у Крушевцу, али се залажем да се седнице одржавају и по другим ОА,  по неком редоследу, јер мислим да је и то један од начина да подстакнемо активност ОА.

Никола Караичић-Ја бих само хтео да истакнем проблем у вези са кажњавањем чланова ОА због недоласка на седнице.Да би могли да их кажњавате морате да имате доказ да су сви уредно позвани.Како ћете да имате тај доказ, обзиром да се у Краљеву  седница  ОА заказује тако што се обавештење  седници залепи на врата суда и пусти се на групу, али  ако хоћемо да спроводимо неке дисциплинске мере, ми морамо доказати да је неко уредно позван,или бар обавештен.

Слободан Деспотовић-Све се то може решити слањем на мејл и обавезом сваког адвоката да мора да има пословни мејл.

Миодраг Алексић-Добро, први корак смо направили самим тим што смо почели о томе да говоримо, обратићемо се Председницима ОА, ово што је колега Дробњаковић рекао за одржавање седница по ОА, треба, као што је то и до сада било, да буде изузетак, не због тога што би неки ОА били привилеговани,а неки дискриминисани, него једноставно из неких техничких разлога, типа формата те седнице и сл..Ево сад седница у Крушевцу,  да ли позвати све чланове ОА, којих тамо има више од 180,или само делегате и друге носиоце функција из тог подручја, где то одржати и сл.Бојим се да би се то могло претворити у неку своју супротност, од наше жеље да се тим ОА приближимо.Али свакако да је то питање којим ћемо се у наредном периоду бавити.Што се тиче конкретно сад ове седнице коју смо планирали за Крушевац, молим Вас да ми дате пар дана, да ја у договору са колегама из Крушевца, видим где би то могло и како да се организује, да се пресаберемо да ли нам је боље да сад ову седницу одржимо тамо, или евентуално следећу, после Скупштине, али свакако ћете на време бити обавештени.

Боривоје Лачњевац-Да се само договоримо како ће бити позиви упућени, свим члановима или само делегатима и носиоцима функцијама…

Миодраг Алексић-Да би звали  ОА, морамо имати и дневни ред и осмислити читаву ту концепцију, па сам зато и тражио тих пар дана да се договоримо о свему.

Душан Дробњаковић-Пре више година у Пријепољу је била седница ОА и УО.Концепт је био такав да  је прво УО одржао седницу из своје надлежности, а једна тачка дневног реда, задња, била је посвећена општим питањима и по тој тачки су се у рад могли укључивати и чланови ОА.То је тако урађено.

Жамор у сали.

Миодраг Алексић-Добро, договорили смо се ако добијете позив за Крушевац идемо у Крушевац, а ако не долазите у Чачак.

 

Ад.12

 

Одлучено под тачком Ад.3.

 

Ад.13

 

Једногласно је усвојен захтев Томислава Ерића, адв.из Чачка за  исплату накнаде на име боловања  у износу од 40.000,00 динара.

 

Ад.14

 

Миодраг Алексић-Ми смо добили прво информацију од стране колеге Бојана Ђокића из Крушевца, да је он нападнут од стране свог клијента који га је позвао да дође да му плати трошкове, била је јако неугодна ситуација, гурање, онемогућавање  колеге да изађе из просторије, али ево Јелена ће Вам прочитати за оба случаја шта и како се десило, односно како су саме колеге Ђокић Бојан и Мирко Радовић то описале обраћајући се надлежним органима.Код колеге Мирка Радовића напад се да тако кажем састојао од тога што  су му преко телефона и друштвених мрежа стигле разне погрдне речи, фотографије и сл. и што је на тај начин узнемираван од стране неког лица које је опет у некаквој  вези са колегиницом против које је Мирко овде поднео дисциплинску пријаву, а поднео је и кривичну пријаву против те колегинице из Краљева.

Јелена Бојић чита.

Миодраг Алексић-Ја сам се са колегом Бојаном Ђокићем чуо и телефоном и о томе је направљена и службена белешка, он је он  мене тражио да не ширимо то пуно даље, да се не би узнемирила његова породица и родитељи итд., али смо се сагласили  да се у име Коморе обратим и надлежном тужилаштву  са апелом да у оквиру својих надлежности учине све што треба…

Милан Бургић-Комора је предузела све што треба и ја се у име адвоката из Крушевца захваљујем

Миодраг Алексић-Допис сличне садржине упутили смо и надлежном тужилаштву поводом случаја  колеге Мирка Радовића.

Жамор у сали.

УО АК Чачак је примио к знању информације о нападима на адвокате Бојана Ђокића из Крушевца и Мирка Радовића из Пожеге и сагласио се са садржином дописа послатим надлежним Тужилаштвима.

 

Ад.15

 

УО АК Чачак није имао предлога за  члана Радне групе  АКС за праћење система бесплатне правне помоћи, као и члана Савета Владе РС за праћење система  бесплатне правне помоћи.

Ад.16

 

Доношење одлуке о покретању поступка принудног извршења пресуде Дисциплинског суда АК Чачак ДИТ-10/23 против адвоката Звездана Ђурђевића из Крушевца, скинуто са дневног реда данашње седнице, обзиром да је именовани у току трајања седнице, добровољно извршио уплату дугованог износа по пресуди ДИТ-10/23, и о томе доставио доказ преко вибер поруке члану УО АК Чачак.

 

Ад.17

 

Миодраг Алексић-Желим да искористим ову тачку дневног реда да се договоримо око  места прославе Адвокатске славе.Прошле године није успео покушај да то буде на територији ОА Ужице, али смо ове године у разговору са колегама из Ужица, то чврсто решили да обавимо тамо.Било је говора око Бајине Баште, али  смо данас ипак добили и рекао бих задовољавајућу понуду из хотела ,,Палисад,, на Златибору.Цена је око 50 е, и то је ок, али смо лимитирани у погледу времена трајања.Сада је лимит 4 сата, али ћемо покушати да у наредним данима издејствујемо продужетак, за бар 1 сат.Да ли сте сагласни са местом, да то буде  Златибор и ,,Палисад,,а о свему осталом ћемо се  уз пут договоарати?

УО АК Чачак је једноглансо донео ОДЛУКУ да  се слава ове године обележи на Златибору.

 

 

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК
Јелена Бојић

СЕКРЕТАР УО АК ЧАЧАК
адв.Боривоје Лачњевац

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
адв.Миодраг Алексић

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.