Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ЗАПИСНИК 16.те седнице УО АК Чачак, одржане 27.02.2023.године, у Чачку

Број:797/24
11.03.2024.године

З А П И С Н И К
Са 16.те седнице УО АК Чачак, одржане 27.02.2023.године, у Чачку

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Славковић Огњен, Драгана Јанковић, Милетић Марија, Живановић Миле, Деспотовић Слободан, Бургић Милан, Самарџић Душан, Танкосић Ибрахим, Душан Дробњаковић, Матић Урош, Караичић Никола, Милутиновић Милијана, Милош Вучићевић
Одсутни: Цветић Снежана, Лачњевац Боривоје, Васиљевић Александар
Председници ОА: Невенка Видојевић-Председник ОА Горњи Милановац
Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић, поздравио је све присутне чланове УО АК Чачак, као и присутне Председнике ОА, па је предложио да се уз дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, што су присутни прихватили, тако да за ову седницу имамо следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1.Усвајање записника са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 30.01.2023.године,као и записника са електронске седнцие УО АК Чачак, одржане 07./08.02.2023.године
2.Извештај о употреби средстава АК Чачак, у периоду од 19.01.2023.године до 20.02.2023.године
3.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвоката АК Чачак:
-Стефан Благојевић, дипл.правник из Лепосавића, са седиштем у Рашки
-Никола Јешић, дипл.правник из Прибоја, са седиштем у Прибоју, и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа
-Дејан Вељовић, дипл.правник из Горњег Милановца, са седиштем у Горњем Милановцу
4.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак:
-Митар Гаровић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Невенке Балшић из Краљева
-Биљана Миленковић, дипл.правник из Новог Сада, на пракси код адв.Душана Лазаревића из Чачка
-Урош Мартић, дипл.правник из Ужица, на пракси код адв.Љубише Павловића у из Ужица
5.Захтев Бојане Нешовић, адв.из Крушевца, за исплату једнократене помоћи за новорођенче
6.Захтеви за исплату путних трошкова чланова органа и носилаца функција у органима АК Чачак и АК Србије
7.Поновно одлучивање о статусу адв.Хајрадина Мекића из Новог Пазара
8.Иницијатива Тамаре Алексић, адв.из Крушевца
9.Одлучивање о захтевима за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак:
-Душан Вукотић, дипл.правник из Врњачке Бање, на пракси код адв.Николе Динића, адв.из Врњачке Бање
-Матија Ђорђевић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Душана Спасића из Крушевца
-Ана Марија Стефановић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Милене Живић из Крушевца
-Радмило Радојевић, дипл.правник из Горњег Милановца, на пракси код адв.Томислава Станковића из Чачка
10.Захтев Сенка Бињоша, адвоката из Тутина, за наставак обављања адвокатске делатности почев од 07.03.2024.године
11.Доношење одлуке о продужетку закупа локала за потребе Одбора адвоката Крушевац
12.Информација АК Србије у вези рачуна за плаћање услуга Кол центра у предметима везаним за бесплатну правну помоћ и доношење одлуке о плаћању рачуна
13.Разматрање потребе и могућности измене одлуке УО АК Чачак о начину плаћања путних трошкова члановима органа и носиоцима функција у органима АК Србије и АК Чачак
14.Захтев Председника ОА Пријепоље , Прибој и Нова Варош за исплату путних трошкова на име организованог доласка путничким возилима на прославу 24.02.2024.године
15.Разно
Ад.1

Једногласно је усвојен записник са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 30.01.2023.године, као и записника са електронске седнцие УО АК Чачак, одржане 07./08.02.2023.године.
Ад.2

Једногласно је усвојен Извештај о употреби средстава АК Чачак, у периоду од 19.01.2023.године до 20.02.2023.године.

Ад.3

УО АК Чачак је усвојио захтеве за упис у Именик адвоката АК Чачак, и то:
-Стефана Благојевић, дипл.правник из Лепосавића, са седиштем у Рашки, усвојен је једногласно, као и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник
-Николе Јешић, дипл.правник из Прибоја, са седиштем у Прибоју, усвојен је већином гласова, као и молба именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник
-Дејана Вељовић, дипл.правник из Горњег Милановца, са седиштем у Горњем Милановцу, усвојен је једногласно
Ад.4 и Ад.9

УО АК Чачак је усвојио захтеве за упис у Именик адвокатских приправника-волонтера АК Чачак, и то :
-Митра Гаровић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Невенке Балшић из Краљева, једногласно
-Биљане Миленковић, дипл.правник из Новог Сада, на пракси код адв.Душана Лазаревића из Чачка, већином гласова
-Уроша Мартића, дипл.правник из Ужица, на пракси код адв.Љубише Павловића у из Ужица, једногласно
-Душан Вукотић, дипл.правник из Врњачке Бање, на пракси код адв.Николе Динића, адв.из Врњачке Бање, једногласно
-Матија Ђорђевић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Душана Спасића из Крушевца, једногласно
-Ана Марија Стефановић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Милене Живић из Крушевца, већином гласова
-Радмило Радојевић, дипл.правник из Горњег Милановца, на пракси код адв.Томислава Станковића из Чачка, једногласно

Ад.5

Једногласно је усвојен захтев Бојане Нешовић, адв.из Крушевца, за исплату једнократене помоћи за новорођенче, у износу од 100.000,00 динара.

Ад.6 и Ад.14

Једногласно су усвојени захтеви за исплату путних трошкова чланова органа и носилаца функција у органима АК Чачак и АК Србије, и то:

1.на име одласка у Београд, дана 10.02.2024.године, на заједнички састанак дисциплинских органа АК Србије и Комора у саставу, и то:
-Драгојловић Десимиру, адв.из Ужица, у износу од динара 9.730,00 динара
-Верици Дуловић Ћулафић, адв.из Ужица, у износу од 9.730,00 динара
-Милици Радивојевић, адв.из Ивањице у износу од динара 10.160,00 динара
-Драгану Марковићу, адв.из Бајине Башту , у износу од 8.670,00 динара
-Нини Милошевић, адв.из Крушевца, у износу од 9.520,00 динара
-Миљану Перовићу, адв.из Крушевца, у износу од 9.520,00 динара
-Васојевић Борису, адв.из Пријепоља, у износу од 13.780,00 динара

2.на име доласка у Чачак , дана 14.02.2024.године, због рада на дисциплинским предметима:
-Драгојловић Десимиру, адв.из Ужица, у износу од динара 2.560,00 динара

3.на име доласка у Чачак, дана 24.02.2024.године као организовани превоз путничким возилима за потребе Одбора адвоката Пријепоље, Прибој и Нова Варош:
-Аљевић Неџибу, адв.из Пријепоља, у износу од 6.390,00 динара
-Дробњаковић Душану, адв.из Пријепоља, у износу од 6.390,00 динара
-Балтић Хајрудину, адв.из Пријепоља, , у износу од 6.390,00 динара

4.на име доласка у Чачак дана 27.02.20204.године на адвокатски испит:
-Хајрудину Балтићу, адв.из Пријепоља, у износу од 6.390,00 динара

Ад.7

Миодраг Алексић-Сада нам је на реду поновно одлучивање о статусу адв.Хајрадина Мекића из Новог Пазара.Да Вас подсетим, ми смо на прошлој седници донели у вези са тим одлуку, да колегу бришемо из Именика адвоката, међутим ту одлуку нисмо могли да спроведемо у складу са Статутом и законом.То што је колега урадио да има канцеларију и у Пазару и у Сарајеву, то је за дисциплински поступак, то није предвиђено Статутом као разлог за брисање, дакле морао би да се претходно спроведе дисциплински поступак.Ми смо на електронској седници зато и ставили ван снаге претходну одлуку о испуњености услова за брисање, па би мој предлог био да списе овог предмета проследимо дисциплинским органима
Душан Дробњаковић-Ја сам за то да поново одлучујемо.Ви сте електронски одлучили да се стави ван снаге претходно донета одлука и да се поново расправља о томе…
Миодраг Алексић-Па да, расправљамо о томе, ја сам хтео да предложим да то уступимо дисциплинским органима, па расправљамо о томе или ако неко има неки други предлог, изволите
Душан Дробњаковић-Ценећи све околности, пре свега, услове који су прописани за упис у Именик адвоката, статутарно и по Закону о адвокатури, уочава се да постоји неки услови који су по мени прекршени поступањем колеге из Новог Пазара.Ако знамо да је услов за упис непостојање радног односа, непостојање друге регистроване делатности…
Јелена Бојић-Ја се извињавам, то није ни постојало у тренутку уписа…
Душан Дробњаковић-Шта није постојало?
Слободан Деспотовић-Ове околности, односно отварање канцеларије у Сарајеву, су наступиле после уписа код нас..
Душан Дробњаковић-Укључујући и достојност за бављење адвокатуром, имамо чињеницу да је колега након уписа у нашој Комори, 2018.године , касније 2021.године се уписао у АК БиХ.По мени он је био дужан, ценећи његове обавезе према овој Комори, да обавести, да поднесе одговарајуће захтеве, ако се пресељава у Сарајево, ако почиње да ради тамо, ако знамо да не може да има две канцеларије, ако је статутарно предвиђена обавеза и по зкону, да ако мења седиште,па ако не поднесе захтев у одређеном року, да се то сматра као да је брисан, па по мени постоје услови да Управни одбор по праву надзора поништи упис овог адвоката у АК Чачак, односно решење које је донето.
Дргана Јанковић-Ја мислим да се ми ипак морамо држати онога што пише у закону.Он нема ни премештај канцеларије и нема две канцеларије-односно нашим прописима није предвиђено постојање две канцеларије, као разлог за брисање из Именика, отварање филијале-да, али он није отворио филијалу.Мислим да формално, наравно сви се слажемо да овде нешто нијеу реду, али како нам је формулисан закон и статут, ја не видим чак ни да је у дисциплинском прекршају, али нек о томе ипак одлучују тужилац и суд.Али што се тиче брисања, ја мислим да ми немамо услова за доношење такве одлуке.
Танкосић Ибрахим-Обзиром да је реч о колеги из мог краја, ја се на неки начин осећам прозваним да се јавим за реч.Прво да Вам кажем, ја сам тог адвоката можда срео два пута у суду.Знам да је он досељен у Пазар, не знам одакле, да ли са Косова или из Босне, уписан је у Именик адвоката, знам да је тражио привремени престанак рада због некаквог лечења, због болести и када сам ја сазнао, уствари нас неколико колега је сазнало за ту његову канцеларију у Сарајеву, за мене је неспорна ствар да је он направио нешто због чега треба да буде брисан из Именика адвоката АК Чачак.Да ли ће то бити кроз дисциплински поступак или кроз одлуку о поништају његовог уписа, мислим да је мање важно, из једног разлога-ја мислим да ће он, без обзира из ког поступка та одлука буде дошла, да ће се он помирити са том чињеницом и да ће ту одлуку прихватити.Ја тако мислим.Е сад што се мене тиче, ја заиста нисам улазио у анализу, да ли ми имамо места, за ово што Душан предлаже, да по праву надзора, поништимо решење о упису или да иде то у дисциплински поступак, мени је свеједно.Мада сам можда више за то да то иде у дисциплински поступак, он ће ту имати прилику да се изјасни и он ће вероватно тада и рећи да га бришемо, ето то је моје мишљење.
Урош Матић-Слажем се са Драганом, него би хтео да питак колегу Ибрахима, да ли има шансе да се поразговара са тим човеком, да он поднесе захтев за испис код нас , или да реши свој статуус у Босни.Дисциплински поступак ипак носи мало теже последице, то је то, ништа више?
Танкосић Ибрахим-Наравно да има места, али због саме природе тог чина, ми смо били мишљења да не заслужује ни да разговарамо.Ако је Ваше мишљење да би требало да то учиним, ја ћу то да урадим, наћи ћу начина да ступим с њим у кантакт и предочићу му целу ситуацију, можда он сам поднесе захтев за брисање.
Миодраг Алексић-Разматрали смо читаву ситуацију још једном, када смо хтели да урадимо решење да су испуњени услови за брисање.Нисмо нашли правно упориште за доношење таквог решења, зато сам и предложио стављање ван снаге такве одлуке на електронској седници.По закону, свако од нас може да има једну канцеларију, пошто је ситуација таква каква јесте, ја сам предложио да до одлуке дођемо кроз дисицплински поступак, а Дуле је предложио да му се поништи упис.Ми би по праву надзора требали да утврђујемо разлоге због којих се он брише, а у тренутку његовог уписа постојали су сви законом прописани услови за упис-он је све услове испуњавао, па ми по праву надзора не можемо сад да поништавамо јенду одлуку која је у тренутку доношења била потпуно у складу са законом и статутом, а због околности које су наступиле касније-то је сад ствар испитивања да ли то јесте дисциплински преступ или није.Мој предлог је да ово проследимо дисциплинском тужиоцу, он ће тражити изјашњење, па нека дисицплински органи одлучују, нека виде шта ће.
Танкосић Ибрахим-Ја само још једном да појасним.Ја то нећу да чиним сам, уколико Ви мени то не кажете, нећу, не желим, није заслужио…
Миодраг Алексић-Добро, добиће пријаву, па нек се онда изјасни.Ко је за то да ово третирамо као дисциплинску пријаву и да из тог разлога списе предмета проследимо Дисциплинском тужиоцу АК Чачак? 10. Ко је против?1 Уздржан?1.Констатујкем да смо већином гласова донели одлуку да се списи предмета везани за поступање Мекић Хајрадина, адвоката из Новог Пазара, проследе Дисциплинском тужиоцу АК Чачак на даљи поступак.
Ад.8

Миодраг Алексић-Иницијативу Тамаре Алексић, адв.из Крушевца, која нам је сада на дневном реду, добили сте сви у прилогу позива за седницу.Пре него што отворим дискусију,нисам знао да Боро данас неће бити а са њим сам о овоме разговарао, мене интересује став Вас, чланова УО из Крушевца, јел су ова питања била разматрана на Вашем Одбору адвоката.
Душа Самарџић-Није било предмет разматрања, ова иницијатеива колегинице је упућена независно од Одбора адвоката, за коју смо и ми сазнали, када нам је послата као материјал за седницу, бар ја.
Милан Бургић-Колегиница је врло активна у нашем Одбору и једна је од адвоката која се интересује и за рад Одбора и за рад Коморе, годинама уназад.То је колегиница која је трабала да буде Председник ОА у Крушевцу, која је изгласана да то буде, међутим у то време је она имала 7 година стажа у адвокатури, а приликом гласања нисмо знали да јој за ту функцију треба 10 година, па је остао стари Председник.Кажем врло је активна и интересује се за проблеме адвокатуре.Ја бих њу пре свега похвалио за ово, дала нам је разлога за размишљање.Ово је њен лични став, она је мени само ово дала да предам и ја сам то Јелени предао, погледао сам о чему се ради, али сам тада само то донео јер ме она замолила да то учиним.Претпостављам да је овај њен допис настао зато што смо ми из Крушевца рекли колегама ако неко има неке примедбе, сугестије, предлоге, дајте нама ми ћемо да носимо на УО.Значи то није нешто са Одбора, то је њено лично, и опет кажем колегиница је активна, и то је то…
Миодраг Алексић-Добра, ја отварам дискусију, ко се јавља за реч
Урош Матић-Ја сам ово доживео као њен лични сатв, како је и Милан рекао, и не видим разлог да нешто претерано ми о овоме овде дискутујемо.Ово је један списак,са једне стране жеља, а са друге њених перцепција начина на који одређене проблеме треба решити, итд. Суштински један памфлет, програм, да ли за Председника ОА, да ли за чланове УО, у сваком случају не видим разлога за неку ширу дискусију.
Драгана Јанковић-Не знам да ли о овој иницијативи у целини треба да дискутујемо или не, али ме ова иницијатива јесте подстакла да нешто кажем, а о чему треба да водимо рачуна.Она је у тачки 1. рекла да треба да поштујемо Закон о родној равноправности, да ускладимо органе у складу са законом.Мислим да смо ми усклађени и да што се тога тиче не треба ништа да радимо, али мислим да ми имамо обавезу достављања извештаја о родној равноправности и предлогу мера за поштовање родне радвноправности.Рок за то је 15.јануар, ако нисмо доставили, мислим да то треба да доставимо, јер нам је то законска обавеза, ми подлежемо овом закону као органи власти.И друго, опет није везано за инициативу, али је на неки начин у вези са тим, Марија и ја смо биле на семинару о заштити подата о личности и на том семинару смо сазнали да ми морамо имати лице за заштиту података о личности, Марија је рекла да смо то учинили, али осим што треба да се изабере, треба да се то истакне на сајту Коморе и да се о томе обавести Повереник.
Јелена Бојић-Изабрали смо лице и обавестили Повереника о томе, а окачићемо и на сајт.’
Драгана Јанковић-Добро, ја сам гледала на сајту, па сам видела да нема, зато сам и рекла то, е сад остаје, ако хоћемо тај извештај о родној равноправности и мерама да поднесемо…
Миодраг Алексић-Шта подразумева тај извештај?
Драгана Јанковић-Тај извештај „пластично“ речено подразумева колико има особа мушког пола, колико женског, ако постоји нека неуједначеност шта ће се предузети да се то реши…Ја сам то радила за неке своје клијенте, јер та обавеза постоји за послодавца који има више од 50 запослених…
Миодраг Алексић-Добро, у вези ове иницијативе, она је нама упућена и не можемо се правити као да то није дошло…Ово нам је било донето на прошлу седницу али Милан није рекао да се одмах стави на дневни ред.Некакав одговор ипак колегиници морамо упутити.
Марија Милетић-Што се тиче ове иницијативе, ја уопште не мислим да ми не треба да се бавимо иницијативом и не слажем се са колегама који то тврде, јер ја годину дана посмтарам све нас и онда сам схватила, да кад год је нека иницијатива или неки предлог, нешто што нам не одговара, ми увек заузмемо став немамо ми шта о томе да причамо.И те како имамо…Прво што се тиче саме иницијативе, директно се обраћам тој колегиници, за коју је очигледно да чита наше записнике, иницијатива је потпуно погрешно упућена нама.Иницијативу је требала пре свега да поднесе прво Председнику свог ОА из разлога што спона између нас и адвоката одређеног одбора је Председник који уредно за сваку нашу седницу добија позив.Моја је замисао била, односно сматрам да то тако треба да буде, да Председници ОА присуствују нашим седницама, да виде шта ми одлучујемо и како и да о томе известе своје чланство.Њена запажања из којих провејава нека острашћеност, мислим да је потпуно неосновано и апсолутно погрешно упућено нама.Ту мислим на питања чланарина, па онда констатације да ли има пара на претек и сл.Мислим да о томе апсолутно не треба да дискутујемо-када би имали присуство њиховог Председника на нашим седницама, имао би увид у све, да добијамо месечне извештаје шта је, колико и зашта потрошено.С друге стране, неке тачке ове иницијативе ми се и допадају, не мислим да о њима сада треба да се одлучује, али свакако завређују пажњу да се о њима размишља.Пре свега се слажем са тачком 2. која се тиче организовања семинара, обука, итд.То је нешто што сам ја још у децембру 2022.године, на нашој првој седници рекла, јер мислим да је то наша обавеза и по Закону о адвокатури и по Статуту да организујемо едукације.Одмах сам дочекана „на нож“ и речено нам је како је то тешко, и за годину дана, колико радимо, шта год се предложи , увек се прво наиђе на одговор:“јао то је тешко, јао то не може“.Ја не разумем такав став-наша је обавеза да нешто пробамо, да покушамо да организујемо те обуке, једном, два пута, три, да пробамо, па ако заиста никог не буде, онда ћемо лепо да кажемо „извините колеге, нико није заинтересован, зато нема ништа од тога, довиђења“.Апсолутно се слажем са њом да треба да се размишља о оснивању Адвокатске академије у оквиру АК Чачак, јер иста постоји и у оквиру АК Војводине и АК Ниш, с тим што Војвођани имају и едукације сваке среде, које ја пратим стално on line, не мислим да нам то треба тако често, можда да то код нас буде једном месечно, једном у два месеца.Што се тиче предлога да се изврше провере службене дужности, исто поручујем колегиници, да у оквиру АКС постоји лице које је задужено да поступа по свим притужбама и евентуалним примедбама на неправилности које се уоче, то је колега Иван Ћаловић, члан УО АКС, тако да слободно може њему да се обрати везано за то.Што се тиче тачке 5. односно колегиница које су на породиљском , не би сад о томе, тачно је да оне немају статус предузетница, мало другачије су регулисане у односу на предузетнице и другачија су им права, али то мислим да не може да се расправља на нивоу наше Коморе, већ би иницијатива о побољшању њиховог положаја требало да потекне од АКС са ресорним министарством.
Миодраг Алексић-Ја бих само замолио Марију да нам каже које иницијативе ми нисмо разматрали, које смо одбили, јер стиче се утисак да ми генерално одбијамо све.
Марија Милетић-Одбијамо све…Прва не могу да се сетим кад је била, Да се уведе одрђени Фонд за стипендирање колега лошијег материјалног положаја-одмах смо то дочекали на нож, како је то немогуће, како је тешко одредити критеријуме за то и сл.Друго је било, предлог колеге, а и ја сам имала сличан , мало модификован предлог, везано за систематске предлоге за чланове Коморе-његов еје предлог био да се иде на трошак Коморе, ја мислим да то не може, али је то одмах одбијено.Ја сам на том УО преузела обавезу да са Урошем седнем и да то мало модификујем и да ту нађемо неку модификацију,али има времена.
Милан Бургић-Ја бих само да кажем да колегиница Тамара није острашћена, да нам је дала елемената за размишљање, и Ви сами сте нам често давали неке теме за размишљање, ништа ту није хитно да би се одмах бавили тим темама, али у неком тренутку да покушамо да се тим темама бавимо.Ја мислим да ми и треба да позивамо адвокате да нам дају теме за размишљање за рад, јер ћемо тако већи број адвоката да укључимо у рад, поготову младих адвоката, а она је једна од њих.
Миле Живановић-Мислим да је колегиница из Крушевца мало преко реда ишла.Требала је са проблемима о којима прича да прво упозна свој Одбор адвоката, па да ОА Крушевац, заузме став о томе и изнесе нама као УО.Мислим да то није у реду, тако може свако да нам се обраћа и онда би ми били блокирани у раду.Мислим да треба да разматрамо проблем и питања која нам износе ОА, а не појединачне проблеме адвоката.
Миодраг Алексић-Прецизности ради, колегиница се обратила свом Одбору и нама као УО-истовремено.Да ли се Ви слажете да ми колегиници одговоримо да смо разматрали њену иницијативу, а да за даље поступање и доношење одлука, тражимо од ОА Крушевац, да све ово, пре заузимања става УО, да буде разматрано на седници ОА, јер ће то онда имати другу тежину и нама олакшати одлучивање о овој иницијативи.
Марија Милетић-А можда ће и на самој седници ОА добити неке одговоре…
Милијана Милутиновић-И ја сам мишљења да свака иницијатива не треба да потекне од појединаца, само у Крушевцу има 180 адвоката па како би то изгледало, већ она треба да буде предложена од стране ОА, па да тек онда УО одлучује о томе.Друго, сећам се те иницијативе колеге Уроша, ту је било реч о неком стипендирању, то је стварно тешко а и врло одговорно одлучити коме дати неку стипендију.Свако од нас,ако има новца и жели да помогне неком ко је угрожен, може то да уради и зна како то треба да уради, не морамо се легитимисати..
Миодраг Алексић-добро,нећемо сад да ширимо тему…
Огњен Славковић-Ја само желим да кажем да не сматрам да су овде неки кораци прескочени, да је морало да се иде преко ОА, шта ћемо ако тај ОА не може да се одржи, може да пише до сутра.Сматрам да сваки члан Коморе може да нам се обрати, као неком извршном орагану, да не треба да будемо одрођени од чланства, а ако има ту неких добрих идеја, што да не.
Танкосић Ибрахим-Ја мислим да би било одговорно понашање колега у Крушевцу, да су они заказали састанак ОА, па колико дође колега, да они то сагледају, изанализирају и ставе неко мишљење, да би ми о томе могли да расправљамо.Ја бих то тако и урадио, да то иде ОА Крушевац, да видимо шта ће они да кажу
Драгана Јанковић-Ја не видим што би нама било релевантно мишљење и став ОА Крушевца о томе да ли ћемо ми имати Академију или семинаре-то није питање које је специфично за ОА Крушевац.Друго она је упутила овај захтев свом ОА, али очиглендо они нису сматрали да треба да о томе дискутују.Мислим да не треба да идемо тим путем да утврдимо да нимсо з анешто данлежни, него да се управо супротно, трудимо да проблеме решавамо.Такође мислим да не треба да јој одговоримо да смо разматрали ову иницијативу данас, јер је нисмо разматрали, већ смо само њену иницијативу примили к знању..
Миодраг Алексић-И одложили одлучивање о њој до изјашњавања ОА…
Милан Бургић-Колега Танкосић је поменуо одговорно понашање, па нисмо ми неодговорни, ово је ствар којом сваки Одбор може да се бави, колегиница је дала иницијативу са веома широким темама за разматрање.Марија се у једном делу слаже, у другом не, и свако од нас вероватно тако, али то је за неко будуће време да се размишља о томе.Ја бих се њој захвалио на овоме и сваком другом ко би нас известио о неким својим проблемима које можемо да решавамо у неком догледном врмену
Душан Дробњаковић-Радује ме да расте свест о значају Одбора адвоката, али бих се сложио са колегама који сматрају да треба стимулисати активност сваког адвоката и да не треба спречавати њихово непосредно обраћање својим органима.Напротив, ја бих увек похвалио неко такво ангажовање па и ово што је колегиница учинила обраћањем УО, без обзра што се са неким питањима слажем или не.Свака иницијатива је добро дошла, а УО ако оцени да се по неким питањима треба прибавити став ОА, може тражити изјашњење.Када је реч о ономе што је келегиница Марија рекла да се иницијативе дочекују „на нож“, колико ми је у сећању, без обзира на квалитет идеје коју је Урош тада изнео, мислим да је тада остало да се припреми то подробније-значи није „дочекано нас нож“.Када је у питању, ова иницијатива за едукацију, ја се не могу сетити да смо ми одбили неки захтев за едукацијом, а за сва саветовања за које су колеге заинтересоване то се може организовати, а то је и рађено.Значи предложио бих да с еколегиници захвалимо, и да ћемо у даљем раду имати у виду њене идеје и њена размишљања, када нам која тема буде дошла на дневни ред.
Миодраг Алексић-Наравно да ми имамо капацитет да одлучујемо о овој иницијативи, али разлог због чега ја Вама предлажем да ми дамо шансу да пре нашег изјашњења, да тако кажем, се изјасни и ОА Крушевац, је тај што се колегиница заиста и њима обратила и не видим разлог зашто не бисмо могли на том одбору, или чак некој нашој заједничкој седници са тим Одбором, разговарати о овим питањима.Ја таксативно, за ову седницу вечерас, нисам спремао одговоре за сваку од ових тачака, не у смислу да се бранимо, јер немамо од чега, јер сматрам да би заиста било корисно да ОА у Крушевцу о томе претходно разговара.Да ли сте за то да ми поводом ове иницијативе, изјашњење УО по истој, одложимо да приспећа изјашњења ОА Крушевац по овом истом тексту који нам је Милан овде донео?
Милан Бургић-Ја сам само то донео физички, ништа лично, шато каже Миле као курир…
Миодраг Алексић-Добро, а ко је био курир до Одбора адвоката Крушевац?
Милан Бургић-То не знам, она је ово мени донела за УО, јер сам члан овог УО….
Миодраг Алескић-Значи ми не знамо да ли је то уопште и дошло до ОА?Хоћеш ли да будеш курир и према Крушевцу и да копију ове Иницијативе однесеш и Председнику ОА
Милан Бургић-Хоћу…
Миодраг Алексић-Добро, копирајте то и дајте му, значи око тога смо се договорили.
Ад.9

Одлучено под тачком Ад.4.

Ад.10

Једногласно је усвојен захтев Сенка Бињоша, адвоката из Тутина, за наставак обављања адвокатске делатности почев од 07.03.2024.године.

Ад.11

Миодраг Алексић-Сада нам је на реду доношење одлуке о продужетку закупа локала за потребе Одбора адвоката Крушевац.Ми смо добили упит закуподавца, што је мало необично, да ли смо зиантересовани да се продужи закуп за потребе Одбора.У реду је , човек је послао ономе са киме закључује уговор, након тога смо телефонски контактирали Председника ОА Крушевац, након чега је стигло изјашњење Одбора, односно њега као Председника, да сте заинтересовани да се тај закуп продужи.Ја морам Вама двојици да кажем , ја то сваки пут у шали кажем, али Ви не реагујете на шалу, ево већ је уговор и истекао а Ви нас не позвасте да дођемо тамо, да пописемо кафу, да видимо како то функционише, како изгледа…
Смех у сали.
Миодраг Алексић-Ово је наравно све пријатељски речено, али сад озбиљно реците нам како Вам то функционише тамо
Милан Бургић-Наравно да функционише, полако оживљава, ми се тамо састајемо, одржавамо састанке кад Председник закаже…
Миодраг Алексић-Ако би судили по Одбору адвоката Чачак, не састајете се никако…
Урош Матић-Каква је учесталост састанака?
Милан Бургић-Па није нешто често, али једном у месец дана сигурно.Кад председник сазове…
Миодраг Алексић-Па ми немамо никакве информације па зато питам Вас.
Душан Самарџић-Па он води запсиник, а шта даље ради с тим, не знамо, сад то чујемо.
Миодраг Алексић-Па добро подсетите га, нек прикупи те записнике , нек пошаље…
Милан Бургић-Колега Душан се труди око тога, али има и неке породичне проблеме, па му то мало теже иде.Њему је и давно истекао мандат, и ми смо бирали другог Предсендика, али се после испоставило да та колегиница нема довољно стажа у адвокатури за ту функцију, па је он остао и даље…Имали смо скоро састанак, дошло је око 20% адвоката, али је он морао да оде одмах из породичних разлога, па смо ми мало попричали и након тога се растали.
Миле Живановић-Али бар имате локал за разлику од других…
Марија Милетић-Па је ли му истекао мандат или није, остало ми је нејасно..
Јелена Бојић-Ја мислим да му истиче у октобру…
Жамор у сали.
Миодраг Алексић-Добро јесте Вас двојица за то, да се тамо организује једна седница УО АК Чачак…
Милан Бургић-Наравно..
Миодраг Алексић-Добро, договорићемо то, јесте ли за то да продужимо уговор, и ако јесте на колико ћемо, хоћемо ли под истим условима?Ко је за?13.против?Нема.Уздржан?1.Констатујем да смо донели одлуку о продужетку рока закупа на још годину дана, под истим условима из уговора.

Ад.12

Миодраг Алексић-Сада нам је на реду тачка дневног реда Информација АК Србије у вези рачуна за плаћање услуга Кол центра у предметима везаним за бесплатну правну помоћ и доношење одлуке о плаћању рачуна.Знате о чему је реч, прошли пут смо донели одлуку да од АКС затражимо њихову одлуку и објашњење због чега је дошло до , да тако кажем, ретроактивног обрачуна за плаћање услуга Кол центра за БПП.Одговор од АК Србије и обимну документацију добили смо прекјуче, ево Јелена ће прочитати.
Јелена Бојић чита допис АКС.
Миодраг Алексић-Разумели сте због чега је дошло до ове ситуације.Дакле, посебне одлуке за ово плаћање нема, а до ретроактивног задуживања Комора дошло је због тога што се схватило да АКС плаћа посебан рачун за услуге Кол центраза БПП а то касније није преваљивала на Коморе у саставу.Како кажу у допису не зна се из ког разлога то није учињено.Зато је донета одлука да се то убудуће чини, а трошкови који су до тада настали су префактуриснаи Коморама, зато смо и добили онај спорни рачун од око 300 хиљада динара да платимо.Такође пристигла је и обимна документација са именима и презименима ко је зван у том периоду за потребе БПП, па ко жели то може да прегледа.Јел има неких нејасноћа и потребе да нешто додатно размотримо, или да пређемо на гласање?
Душан Дробњаковић-Ја немогу да разумем ништа када ми неко други прочита, ја волим то да сам прочитам, молим да се убудуће сви материјали достављају ,како би смо могли да учествујемо у разматрању, ако већ записник шаљете електронски, онда може и то, без обзира када је стигло…
Миодраг Алексић-Ајде ови који разумеју, ко је за то…
Душан Дробњаковић- Извините ,какв је то однос?
Миодраг Алексић-Па који су разумели ово што је прочитано….
Слободан ДеспотовиЋ-Не ради се о разумевању или неразумевању…
Миодраг Алексић-Па чекајте рекли сте да нисте разумели ово што је колегиница прочитала
Душан Дробњаковић-Ради се о могућностима да се расправља и одлучује о било којој тачки дневног реда….
Миодраг Алексић-Добро јесте ли за то да скинемо ово са дневног реда да би неко разумео ко досад није разумео…
Марија Милетић-Ја јесам
Милијана МИлутиновић-Ајде да гласамо…
Урош Матић-Ја сам и прошли пут био за то да се ово плати
Танкосић Ибрахим-Ми смо све ово салушали, шта су нам образложили, Душан је и сам рекао убудуће поведите рачуна да добијемо сви материјал уз позив…Ми смо прошли пут ово скинули са дневног реда зато што је колега Васиљевић инсистирао да се доставе листинзи позива и објашњење
Душан Дробњаковић-Прошли пут је речено да смо о томе обавештени, да је донета одлука, да је то све достављено овој Комори, а из читања се на брзину могло разумети и закључити да ипак није тако…
Драгана Јанковић-Колико сам ја разумела посебна одлука за БПП не постоји, већ се поступило у складу са одлуком која постоји за службене одбране, а ли како смо чули на Академији сада су добри односи између регионалних Комора и Коморе Србије, па рачунам да то сада не треба кварити
Миодраг Алексић-Суштина је да постоји фактички трошак који је платила АКС и распоредила на Коморе у саставу, сагласно поступању у случајевима за службене одбране…
Милан Бургић-Ајде да не комликујемо више, дајте да гласамо да то платимо
Миодраг Алексић-Ко је за то да се тај рачун плати?10 Ко је против?2.Уздржани?2.Констатујем да смо већином гласова донели одлуку да се рачун АКС достављен за рад Кол центра у случајевима БПП, плати.

Ад.13

Миодраг Алексић-Разматрање потребе и могућности измене одлуке УО АК Чачак о начину плаћања путних трошкова члановима органа и носиоцима функција у органима АК Србије и АК Чачак.Вероватно се питате откуд ово сада на дневном реду.Ја ћу да Вам кажем да ја практично ово право на путне трошкове не користим, не зато што сматрам да адвокати то право не треба да користе, него зато што немам потребу , ту сам у Чачку, али зато знам да сви Ви који долазите овдена седнице УО, путујете.Други разлог који се наметнуо као потреба да се о овом питању разматра, то је и све чешће ангажовање носилаца других дужности у Комори, превасходно ту мислим на дисциплинске органе.Тих предмета је некад било 5 годишње, сада их има 55, а постоји и тенденција даљег повећања.Ми овде на седнице УО, долазимо једном месечно, а њима се дешава и више пута у току месеца да дођу у Чачак ради дисциплинских поступака.Ми све дужности радимо на волонтерској основи, и ту није ништа спорно, ја мислим да то тако треба и да остане, иако неке Коморе имају и другачију праксу тј.исплаћују неку врсту накнада, за оне који су чланови дисциплинских органа, који су чланови Комисије за полагање адвокатског испита и сл.Када бисмо размишљали у том правцу, мада опет кажем имало би реалних основа и за то јер колеге седају у своја возила, возе по 100, 200км, губе цео дан, и сл.али отварање тих питања било би отварање Пандорине кутије, за шта ја нисам склон да предложим да у том правцу размишљамо.Али сам размишљао о нечем другом , како бисмо могли да помиримо све те ствари.Ми када заступамо клијенте, по АТ, имамо право на путне трошкове у износу 30% цене најквалитетнијег горива по пређеном километру-па сам размишљајући у том правцу сматрао да ако адвокат има право да то наплати од своје странке, нема никаквог разлога да то не може да наплати и од Коморе, дакле да се по истом принципу обрачунавају путни трошкови и за све наше колеге-чланове органа.Да ли то има смисла, да ли је оправдано или не, ја из тог разлога нисам ни формулисао ову тачку предлажући то конкретно, него сам ставио као тему да сви размислимо о томе и продискутујемо.Ево рецимо колега из Ужица, пређе 120км, да дође на седницу УО, он по нашим важећим одлукама има право на путни трошак од 2.400,00 динара, а обрачуном по АТ имао би право на 7.200,00 динара.Чини ми се да би то имало смисла…Ево отварам дискусију
Драгана Јанковић-Колико су заиста ти путни трошкови.
Миодраг Алексић-По садашњој одлуци то је 2.400,00..
Милијана мИлутиновић-Ни то није исплаћивано како треба..
Жамор у сали.
Миодраг Алексић-Ја сам ово ставио као тему за размишљање и да разговарамо један по један, објасните Јелена о чему се ради.
Јелена Бојић-Управни одбор АК Чачак је , чини ми се у неком претпрошлом сазиву, донео одлуку да се члановима органа и носиоцима функција плаћају да тако кажем стварни трошкови, а то је било практично 10% цене најквалитетнијег горива по пређеном километру.Зато је до Ужица 2.400,00 динара, а Председник сада предлаже да се примени АТ, по којој је тај проценат 30%, па би то било 7.200,00 динара.
Миодраг Алексић-Да, али ако поставимо и то питање шта је стварни трошак, то није само оно колико ће бензина неко потрешити, ту има и трошка паркинга, амортизација и сл.Ја полазим од тога ако је адвокат спреман да наплати 30% цене горива странци, да онда тај износ може потраживати и од своје организације, када врши неку дужност за ту организацију.То би било нешто чиме би смо избегли некоректан однос према људима који одвајају своје време, троше своје материјалне ресурсе за рад у Комори, а не бисмо прописивали да за то имају било какву накнаду, практично то би било неко компромисно решење да им се кроз те путне трошкове који би на овај начин били обрачунавани по већем проценту, надомести неки њихов рад, труд и време које улажу обављајући разне дужности за Комору.
Драгана Јанковић-То по мени треба да добијају само адвокати који долазе са старне и слажем се да тај трошак буде онолико колико заиста и јесте,па и мало више, али се не слажем са тим да се то третира као некаква накнада зато што адвокат губи време, да добије 3 хиљаде динара више, зато што је изгубио пола дана, мислим да то не треба тако постављати…
Јелена Бојић-Ја само да поменем, ево на пример колегиница из Ужица, која је судија Дисциплинског суда АКС, сада су у суботу имали некакав заједнички састанак свих дисциплинских ораган у Коморама, и она стално поред путних трошкова , тражи и исплату дневнице.
Драгана Јанковић-Није проблем да се плати и дневница, ако тако одлучимо, али само да се не плати као дневница 3.000,00 динара за адвокате, то је непримерено.
Милан Бургић-Мени је свеједно, ја сам рекао да мени не плаћају никакве путне трошкове, али ако ми наплаћујемо од странака 30%, они који траже те путне трошкове-немам ништа против да то буде толико.
Милијана Милутиновић-Ја подржавам овај предлог, јер чланови УО који не путују, стварно не занју шта значи прећи 300км и доћи на овај састанак и мислим да то треба да се плати адекватно, макар онолико колико и наши клијенти плаћају.Мислим да нема смисла да колеге из Чачка буду против, зато што је њима лако да дођу, мислим да ми овде треба да будемо равноправни и да тако треба да се понашамо једни према другима.Морам да цитирам моју комшиницу која каже када је неко требао да је вози:,,купићу гориво,, на шта јој је тај који је требао да је вози одговорио:,,па ти узми твоју канту и иди са њом,,.Хоћу да кажем стварни трошак није само плаћен бензин и да то треба да буде плаћено.
Душан Дробњаковић-Пошто је ова тачка дневног реда формулисана као разматрање потребе и могућности измене одлуке УО, значи већ постојкеће одлуке, ја бих стварно замолио да се та одлука која постоји достави члановима УО, како би се упознали са њеном садржином, да би смо знали шта је предмет измене и шта та одлука треба да садржи.А иначе што се тиче мене лично, не мора никаква накнада путних трошкова да се исплаћује.
Драгана Јанковић-Само да објасним, пошто видим да колегиница није разумела, ја нисам против да се измени одлука и повећају трошкови, ја сам само рекла да то не треба да се третира као некаква накнада јер је непримерено да адвокат као накнаду за одсуство из своје канцеларије и губитак својих стаи, добије 3.000,00 динара.Ја сам само то рекла, да то не треба везивати за појам накнаде за губитак времена за долазак, да то треба свести на трошкове.
Миодраг Алексић-Тако је и формулисана тачка дневбог реда, ја сам направио само шири контекст присутног проблема који се већ јавља у пракси везано за то.Наравно да нико не би валоризовао одсуство адвоката из канцеларије са 3.000,00 динара.
Милутиновић МИлијана-Разумела сам Председниче…
Слободан Деспотовић-Јесте било некаквих прићча око сатнине, губљења времена итд., али суштина целе приче је ако ја дођем да обавим неку дужност за Комору, имам право на путне трошкове не у висини 10%, него сада 30% цене горива.Гласаћемо како ћемо гласати, али свакако треба овај УО да има у виду да нисмо само ми упитању, да има ту колега који учествују у раду дисциплинских органа, који не резонују као ми, који хоће да наплате оно што им припада.Тако да мислим да има елемената подржати читаву ову причу јер се она и односи само на путне трошкове а не неке друге накнаде.
Танкосић Ибрахим-Ја сам потпуно разумео ово што је председник рекао.И мени је познато да се у неким Коморама да се члановима Комисија плаћа накнада, да се дисциплинским органима плаћа, верујте ми да сам и сам размишљао о томе, поготову имајући у виду да дисциплински тужиоци и судије раде један озбиљан, тежак и јако деликатан посао, као што то раде судије и тужиоци у правосуђу.Међутим, стоје и ови разлози да не би требало отварати Пандорину кутију, увођењем неких посебних накнада за тај рад.Ми имамо одлуку УО од раније да се путни трошкови члановима органа и носиоцима функција исплаћују тако што се исплаћује 10% цене најскупљег горива по пређеном километру.Не везује се за АТ и сада ми можемо ту одлуку тако да практично само мењамо тај проценат који је у питању, не спомињући уопште АТ.Тиме ћемо избећи ово о чему је Драгана причала.Ја лично нисам ни заинтересован за то, да ми се не уплаћује по аутоматизму, ја тешко да бих се и сетио да тражим то.
Миодраг Алексић-Ја опет кажем ово је стављено као тема за размишљање а помињање Тарифе и све остало је само ту да помогне смештање теме у контекст.Наравно да путне трошкове нећемо везивати за АТ, нити било какву накнаду..
Јелена Бојић-Пошто је колега Душан питао да им се достави одлука која је раније донета, одлука као таква не постоји, веће је само сатвани део записника са неке од седница УО на којој је о томе одлучивано. То се примењује можда задњих 12,13 година, не знам сад тачно ни на ком УО је донет, али није проблем да нађемо итај записник ако треба.
Марија Милетић-Ја мислим да је ово прихватљиво да се повећа, а ко ће користити или неће, то је свачије право
Урош Матић-Мени се свиђа ова иницијатива, нисмо сви исти, некоме ће то и значити поготову колегама које чешће долазе ради обављања неких дужности.Сагласан сам и разумем да је само начин обрачуна био тај, да се не везује за АТ, с тим што бих додао да овој исплати треба да претходи захтев, да свако од нас подноси захтев-можда ћу ја некад тражити, некад нећу, то не значи да остали не треба да траже.Значи сагласан сам да се тај проценат повећа, али уз обавезно подношење захтева за то-да не иде по аутоматизму.
Јелена Бојић-Ја се извињавам додала бих још једну ствар, да се кад будете доносили одлуку прецизира да се такав начин исплате односи само на путне трошкове носилаца функција и чланова органа , а не и на захтеве за исплату путних трошкова када колеге долазе на прославу и користе своје возило за потребе организованог превоза колега, јер то ипак није исто када колеге долазе да раде и када долазе на прославу која није обавезна.
Жамор у сали.
Миодраг Алексић-Добро да резимирамо, ми смо о вом проблему сада расправљали, што се тиче предлога колеге Душана добили смо информацију да је та одлука интегрални део неког записника са седнице УО АК Чачак који је ту одлуку донео.Свакако смо власни да донесемо нову одлуку, онако како већина буде одлучила, или ћемо наставити да функционишемо овако и без одлуке, али свакако да је боље д аимамо било какву одлуку билоса повећањем или не.Да ли сте за то да одлучујемо данас или желите да то оставимо за неку следећу седниц, ја од тога немам никаквукорист , него ми ј епросто то наккао наметнуто као некакав осећај одговорности према људима који раде у нашим органима, за разлику од оних који не желе ни да дођу на седницу ОА.
Драгана Јанковић-Ја предлажем да одлучујемо сада зато што смо већ мање више искристалисали стање, да не губимо опет време на некој наредној седници за то…
Миодраг Алексић-Добро, ко је за то да донесемо одлуку да се уместо досадашњих 10% цене најскупљег горива, носиоцима функција ои члановима органа АК Чачак и АК Србије, исплаћују путни трошкови у висини 30% цене најскупљег горива по пређеном километру, по поднетом захтеву?13 Против ?1.Констатујем да је УО АК Чачак донео ОДЛУКУ : о начину плаћања путних трошкова носиоцима функција ои члановима органа АК Чачак и АК Србије, тако што се истима исплаћују путни трошкови у висини 30% цене најскупљег горива по пређеном километру, по поднетом захтеву.
Миодраг Алексић-Везано за питање које је је Јелена поставила, шта са путним трошковима адвоката који користе своје возило за потребе организованог превоза колега на прославу, да ли сте за то да ту остане по старом-односно 10% цене најскупљег горива по пређеном километру, по поднетом захтеву Председника ОА? Сви за.Констатујем да је УО АК Чачак донео ОДЛУКУ : о начину плаћања путних трошкова адвокатима који користе своје возило за потребе организованог превоза колега на прославу тако што се истима исплаћују путни трошкови у висини 10% цене најскупљег горива по пређеном километру, по поднетом захтеву председника ОА.

Ад.14

Одлучено под тачком Ад.6.

Ад.15

Миодраг Алексић-Хтео бих само да обавестим колеге које нису присуствовале Академији поводом Дана адвокатуре, да је та прослава одржана у суботу, чини ми се у никада већем броју, али по правилу тај број је био приметно већи када су у питању угоститељске услуге, него сам програм.Али и ту се мора приметити да су далеко присутније биле колеге ван Чачка, него адвокати из самог Чачка, што ми је као домаћину помало засметало.Свакако, мислим да је академија била успешна, да су нам отворени неки путеви и на том међународном плану, у смислу упућивања одређеног броја адвоката на студијску посету везано за праксу Европског суда за људска права.Ми имао званичан смер наше званичне политике према ЕУ и хармонизацији наших прописа са прописима ЕУ, где ће нам наши гости, пријатељи из Пољске, који имају веома добре конекције и своје адвокате који су и судије тамо у Европском суду, и заиста су спремни да нам помогну у вези са тим, пруже подршку , итд.Све у свему, мој лични утисак је да ће се и ту отворити неке могућности за организовање тих едукативних сусрета са адвокатима, не само унутар Србије, него и ван Србије.
Марија Милетић-Обзиром да сам ја била присутна сва та 3-4 дана ту, мислим да је потребно да се разматра о формирању неког Организационог одбора за све ове наше манифестације-мислми да је то огроман посао да би га радили само Председник и Марија и Јелена. Нико није био задужен за дочек гостију, свакако Ви нисте ни могли бити ту, па после у ХБ-у, али од свих нас мислим да би требало да се формира неки одбор који би се тиме бавио.А ово кажем из разлога што су се у „Морави“ десила два пропуста-прво колегиница Гордана Илић је дошла и није била на списку гостију, ја сам за то сазнала када сам дошла из Вишеграда и тај проблем је био решен.Била сам још увек у хотелу, када је стигао и колега Немања Јоловић, где је и ту дошло до сличне ситуације.Ситуација је решена, колега није ни сазнао за то, па из свих ових разлога и сматрам да увек треба да имамо неки Организациони одброр, да би неко од нас, ту „у лету“ решавао проблеме.Имали смо проблем и на граници, приликом преласка на територију БиХ, али сам успела да то решим, заиста ми је онај на граници рекао,,пустићу Вас зато што си шармантна и обавестићу босанску страну“.
Миодраг Алексић-Организациони одбор се формира adhoc, у зависности где се шта организује.Прослава је овог пута била у Чачку и природно је да Ви из Чачка будете укључени, поред мене и стручне службе у све то.Ти инцидентни случајеви нису последица пропуста са наше стране, него је то последица нашег српског менталитета-свако је добио позив са молбом да се до тада пријави стручној служби да долази да би ми ми правовремено могли да урадимо шта треба.Нити Немања Јоловић, нити Гордана Илић се нису јавили и потврдили свој долазак.У „Морави“ ти си дочекала Македонце, били су ту и Огњен и Драгана и Бора, и мислим да је то све прошло одлично.Када буде у Крушевцу, биће у Одбору Крушевљани, када буде у Ужицу, биће Ужичани, као што су и сада били са колегама из Пољске у Вишеграду.
Матић Урош-Ја сам само хтео да кажем да сам ја презадовољан начином како је то изгледало и како је све организовано, од програма, извођача, гостију који су нас уважили, начина како су говорили, музике, ја сам презадовољан и свака част ономе ко је био у организацији.Ово је начин на који треба да се прослави једна наша манифестација.

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК
Јелена Бојић

 

СЕКРЕТАР УО АК ЧАЧАК
адв.Боривоје Лачњевац

 

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
адв.Миодраг Алексић

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.