Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ЗАПИСНИК са 18.-те седнице УО АК Чачак, одржане 26.04.2024. године у Крушевцу

Број:1482/24

14.05.2024.године

З  А  П  И  С  Н  И  К                        

                                    са 18.-те седнице Управног одбора АК Чачак

одржане У Крушевцу, 26.04.2024.године, уз учешће Одбора адвоката Крушевац,

           

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Славковић Огњен, Драгана Јанковић, Милетић Марија, Живановић Миле,  Цветић Снежана,  Лачњевац Боривоје, Бургић Милан, Самарџић Душан, Душан Дробњаковић, Матић Урош, Танкосић Ибрахим,  Васиљевић Александар,  Милутиновић Милијана, Милош Вучићевић

Одсутни: Деспотовић Слободан, Караичић Никола

Председници ОА: Петар Недељковић-Председник ОА Трстеник

Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић,  поздравио је  све присутне чланове УО АК  Чачак, као и присутне Председнике ОА, присутне адвокате Одбора адвоката Крушевац,  па је  предложио  да се уз  дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, што су присутни прихватили,  а да се на захтев адв.Тамаре Алексић, скине тачка 17. дневног реда-Иницијатива адв.Тамаре Алексић, што је такође усвојено, тако да за ову седницу имамо следећи:

 

Д  Н  Е  В  Н  И       Р  Е  Д

 

1.Усвајање записника са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 26.03.2024.године ( у прилогу)

2.Усвајање употребе средстава АК Чачак, у периоду од 16.03.2024.године до 10.04.2024.године (у прилогу)

3.Захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак и молбе за ослобађање дела трошкова уписа:

-Богдан Пановић, дипл.правник из Пожеге, са седиштем у Пожеги

-Влатко Урошевић, дипл.правник из Пожеге, са седиштем у Пожеги

-Никола Богавац, дипл.правник из Београда, са седиштем у Чачку

(у прилогу кратке биографије кандидата и записник са састанка Комисије за претходни поступак)

4.Захтев за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак:

-Емир Тахировић, дипл.правник из Пријепоља, на пракси код адв.Милице Шљукић Пантовић из Пријепоља

-Алекса Цветковић, дипл.правник из Београда, на пракси код адв.Бојана Тасића из Врњачке Бање

-Данило Димитријевић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Миломира Јовановића из Краљева

-Зорана Каличанин, дипл.правник из Краљева, код адв.Миљана Лабовића из Краљева

5.Захтев Стефана Рајића, адв.приправника из Чачка, за промену принципала, почев од 30.03.2024.године (био код адв.Зорана Петровића из Чачка, а прелази код адв.Николе Бојића из Чачка)

6.Захтев Предрага Божовића, адв.из Краљева, за исплату накнаде на име боловања ( у прилогу тражена отпусна листа)

7.Захтев Милорада Миловановића, адв.из Пожеге, за исплату накнаде на име боловања

8.Захтев Марије Ђукић, супруге пок.адв.Милана Вучића из Врњачке Бање, за исплате посмртнине

9.Захтев Мирослава Мартиновића, адв.из Нове Вароши за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката АК Чачак

10.Молбе за исплату  новчане помоћи из Фонда солидарности:

-Маријана Коматина Секулић, адв.из Ивањице

-Милица Вукашиновић, адв.из Ужица

(У прилогу копије захтева)

11.Захтеви за исплату путних трошкова чланова органа и носилаца функција у органима АК Чачак и АК Србије

12.Извештај Стручне службе АК Чачак о дуговању адвоката за чланарину и Фонд солидарности  након слања опомена-упозорења

13.Доношење одлуке о избору осигуравајуће куће и начину плаћања полисе осигурања за колектино осигурање  адвоката од професионалне одговорности (на мејл ћемо слати понуде како оне буду пристизале)

14.Извештај  Председника АК Чачак о раду УО АК Чачак, у периоду од 01.01.2023.године до 31.12.2023.године (доставићемо мејлом)

15.Информација Председнице Надзорног одбора АК Чачак, адв.Славице Василијевић,  о потреби преиспитивања одредбе Статута АК Чачак о броју и саставу  Надзорног одбора

16.Информација  Дисциплинског тужиоца АК Чачак, адв.Десимира Драгојловића о проблемима у раду Дисциплинског тужиоца АК Чачак

17.Разматрање Иницијативе Тамаре Алексић, адв.из Крушевца-Скинуто са дневног реда

18.Молба Куртовић Бинасе, дипл.правника из Тутина за обнову уписа у Именик адвоката АК Чачак

19.Захтев за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак:

-Матеја Томић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв.Гордијане Анђелић Бинић из Крушевца

-Наташа Арсић, дипл.правник из Крушевца, на праски код адв.Миљана Перовића из Крушевца

20.Захтев Аните Турковић, адв.из Сјенице, за привремени престанак обављања адвокатске делатности, почев од 15.04.2024.године до 15.08.2024.године

21.Захтев Бранка Луковића, адв.из Бруса, за наставак адвокатске делатности, почев од 06.03.2024.године

22.Захтев Андрее Хргован, адв.приправника из Чачка, за промену принципала (била код адв.Биљане Вукосављевић из Чачка, а прелази код адв.Љубина Николића, почев од 23.04.2024.године

  1. Молбе за исплату новчане помоћи из Фонда солидарности:

-Вера Бојовић, адв.из Ужица

-Радмила Јовановић, адв.из Крушевца

24.Давање предлога, на захтев АК Србије,  за чланове Комисије  за праћење рада адвоката и Радне групе АКС за праћење примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

25.Усвајање Плана прихода и расхода  АК Чачак за 2024.годину

26.Разно

 

Ад.1

 

Једногласно је усвојен записник са претходне седнице УО АК Чачак, одржане 26.03.2024.године.

Ад.2

 

Једногласно је усвојен Извештај о употреби средстава АК Чачак, у периоду од 16.03.2024.године до 10.04.2024.године.

 

Ад.3

 

Миодраг Алексић-Како сте у прилогу примили кратке биографије и извештај са састанка Комисије за претходни поступак, а како нам је ово први пут да одлучујемо  после састанка Комисије, ићи ћемо са захтевима један по један:

 

1.Богдан Пановић, дипл.правник из Пожеге, са седиштем у Пожеги,

 

Александар Васиљевић-Ја само да питам нешто,  да ли је  неко из ОА Пожега, Председник или неко, ишао да обиђе тај простор где ће обављати адвокатску делатност?

Миодраг Алексић-Ту је присутан Председник ОА Пожега, колега  Милош Вучићевић, њему је ситуација лично позната, а Комисија је заузела став да  ће излазити на лице места, да тако кажем, само када су у питању недовољно јасне, да не кажем сумњиве ситуације.

Милош Вучићевић-Што се тиче канцеларија, да кажем за оба кандидата из Пожеге ,што се тиче локалитета, оне су близу суда, испуњавају  услове које ми тражимо, кандидати су ми лично познати, упознала их је и комисија и начелно су, да тако кажем , на том разговору са Комисијом , позитивно оцењени.

Танкосић Ибрахим-Волео бих да нешто кажем, зато што ми се чини  да имамо различито тумачење од стране колеге Васиљевића, који изгледа мисли да сваки кандидат треба пре уписа да прође два састанка, један на ОА и други са Комисијом.Ја , а мислим и већина осталих сам то другачије схватио   тако што ће само Комисија коју смо  формирали  при УО,  са кандидатима обављати разговор, и да нема обавезе ОА да са кандидатима  остварује контакт и обавља разговор.Ја бих волео да то рашчистимо и да не дуплирамо посао.

Александар Васиљевић-Ја нисам помињао ОА, већ само Председника ОА, јер је он из тог разлога и постао члан Комисије…

Миодраг Алексић-Колега није члан Комисије Председник ОА, него члан УО АК Чачак, са подручја са кога кандидат долази.Став Комисије је да се не излази у сваком случају  на место опредељено за седиште канцеларије кандидата, ако је то  члановима Комисије познато, него само тамо где се посумња  да ли је то тако како је наведено у захтеву.Ако се наметне потреба да у сваком случају идемо на лице места, онда ћемо донети и такву одлуку.

Након читања података о кандидату и записника Комисије за претходни поступак УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ о усвајању захтева Богдана Пановића, дипл.правника из Пожеге, за упис у Именик авдоката са седиштем у Пожеги и молбу именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер исти испуњава услове као адвокатски приправник.

 

2.Влатко Урошевић, дипл.правник из Пожеге, са седиштем у Пожеги

Након читања података о кандидату и записника Комисије за претходни поступак УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ о усвајању захтева Влатка Урошевића, дипл.правника из Пожеге, за упис у Именик авдоката са седиштем у Пожеги и молбу именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер исти испуњава услове као адвокатски приправник.

 

3.Никола Богавац, дипл.правник из Београда, са седиштем у Чачку

Јелена Бојић прочитала податке о кандидату и записник Комисије, као и службену белешки чланова УО АК Чачак који су излазили на лице места.

Миодраг Алексић-Ево, овде смо имали да је управо ситуација да је кандидат из Београда а отвра канцеларију у Чачку, изазвала сумњу код нас.Наиме седиште канцеларије је првобитно опредељено у делу Чачка,  који је ван било каквих економских и друшвених збивања, где  нико не би помислио да отвара канцеларију или било какав други пословни простор.Наравно свако има право да ради тамо где мисли да треба и може, али ипак тај простор треба да испуњава неки минимум услова за обављање авдокатског посла.Због тога је Комисија одлучила да се изађе на лице места, па су колегиница Драгана Јанковић и колега Огњен Славковић  о томе су сачинили белешку, која Вам је  у материјалу достављена.Ево колега ће рећи нешто више о томе

Огњен Славковић-Ми смо изашли на лице места, утврдили смо да се простор где је наведено да ће се обављати адвокатска делатност, налази ван било каквих комерцијалних садржаја, да је то практично нека спаваћа соба.Кандидат је на разговору навео да је то адаптиран простор, да је гаража претворена у канцаларију, али такво стање није затечено на лицу места.Али мислим да је колега доставио Комори сада другу адресу канцеларије

Јелена Бојић-Да, после изласка Комисије на лице места, он је донео допис у којем одређује друго место седишта канцеларије, каже да је и сам видео да то првобитно одређено место није добро за канцеларију и закључио је уговор о закупу пословног простора са адв.Дејаном Мраковићем из Чачка, и тај уговор је доставио.

Огњен Славковић-Сада се само поставља питање како ценити исказ колеге који је дошао пред Комисију која цени испуњеност услова за упис, са нетачним  чињеницама, са подацима који не одговарају истини, то је сада на нама као Управном одбору да ценимо да ли се ради о недостојности или не.Иначе претпоствака свих нас  је да је ово само фиктивно седиште, да ли због пореза,  или из ког другог разлога…

Миодраг Алексић-Ево ми се суочавамо са тиме, да и  колеге  из Крушевца упознам са тим дешавањима, да нам  долазе људи са стране за које постоји основана претпоставка  да се желе уписати у нашој Комори, а у ствари обављају адвокатску делатност у Београду или негде друго.Ово што је колега Славковић сада напоменуо, ставља све нас пред једну  дилему, дакле исказ једног младог човека, који је пред нама изнео очигледно нетачне информације.Ево Јелена ће прочитати  његов исказ, знам да су колеге из УО добиле тај запиник, али због присутних колега из ОА Крушевац, да чујемо.

Јелена Бојић чита записник са разговора кандидата Николе Богавца са Комисијом.

Миодраг Алексић-Дакле у самом разговору, он је у нама изазвао  сумњу да  адвокатску делатност уопште неће обављти у Чачку, и зато је и донета одлука да се изађе на лице места, ево сад сте чули и Огњена шта су затекли на лицу места, имате и фотографије…Он је схватио да је Комисија ипак одлучна у сагледавању ситуације, па је донео нови уговор са колегом Мраковићем, да би му сад канцеларија била у Занатском центру где има и других адвоката.Ево отварам дискусију, да ли  ово што је кандидат покушао са неким неистином да доведе Комисију и Управни одбор у заблуду, да ли  ту има елемената недостојности…

Марија  Милетић-Ја се јављам чисто принципијелно, пошто претпостављам да сви знате како ћу гласати, кажете да је он нас преварио  и довео у заблуду у погледу простора.Сад ја постављам питање, која је разлика између његовог  изјашњења да ће имати ту канцеларију  у односу на  двојицу колега из Пожеге где за њих имамо само потврде да им се уступа део куће ради  претварања у канцеларијски простор.Поставља се питање, то је оно што је и колега Васиљевић малопре покушао да  скрене пажњу.Да је изашао неко на терен,  за колеге из Пожеге, поставља се питање шта бисмо  нашли-да ли су заиста ту канцеларије  јер се у оба случаја ради о уступању дела  породичне куће на коришћење,  и ту бисмо сасвим  сигурно нашли просторије које су кућног типа.Тако ја не бих желела, да у старту крећемо са тим да нас је колега довео у заблуду, јер сасвим сигурно  нико неће да претвара одређени простор у канцеларију док не буде  дефинитивно сигуран  да ће бити уписан у Именик адвоката.То је само што се тиче утврђивања стања на лицу места, а што се тиче свега  другог у вези овог кандидата  немам дилему.

Драгана Јанковић-Ова два кандидата из Пожеге, у разговору са Комисијом нису створили никакву сумњу,  та два кандидата су јако добра и свако би их пожелео за колеге.Овај колега је код нас створио уверење да је та просторија већ адаптирана за адвокатску канцеларију.Када смо отишли на лице места  видели смо да је то нека спаваћа соба.Он нама није рекао поштено, да је он рекао то је спаваћа соба, па ћу је ја преуредити ако ме упишете, то би било друго.Он је код нас стварио уверење да је то пословни простор, јел се слажете са мном, и то је оно што је спорно.Више није  ни тај простор споран, више је у питању тај однос према Комори, према колегама, начину  на који се он преставио…

Милан Бургић-Колеге из Пожеге су како је рекао колега Милош, ту у Пожеги и ту ће радити, а за овог колегу из Београда је спорно да ли је њему  уопште намера да ради у Чачку, пребивалиште му је у Београду.По мени је сврха свега овога, да они кандидати који су из других градова не долазе у нашу Комору.

Танкосић Ибрахим-Ми смо на почетку ове праксе коју смо увели.Мени је сасвим јасно да је овај колега закључио уговор са колегом Дејаном Мраковићем, ништа од овога не би било.Може он из Београда да пријави седиште код колеге Дејана, да са њим буде у канцеларији, а да ради где год хоће на територији Србије.Али та чињеница да је он нас обмануо, а да се то утврдило изласком Комисије на лице места, по мени га је увела на терен да ми сада ценимо да ли га то чини  недостојним за обављање адвокатског  посла или га не чини.Ја ћу се сада одмах изјаснити, по мени је он недостојан, можда не би био да  је у питању пракса од раније, али ако смо већ одлучили да овај поступак уписа кандидата покушамо да уозбиљимо, да сутра сваки од  кандидата зна да је и из којих разлога неком одбијен упис, да смо ми то понашање којим је хтео да нас обмане оценили као недостојност, е бога ми ће свако  сутра  од кандидата да добро  поразмисли  кад буде подносио захтев за упис.Још нешто, да не буде неспоразума, члан Комисије  је увек са подручја где кандидат долази, ја сам сад био на Комисији члан за два кандидата који долазе из Новог Пазара, и наравно да сам претходно преверио  где су им просторије планиране, ко су они  сл.то је био racio ове наше одлуке о оснивању Комисије.

Миле Живановић-Колега Милош, коме ја као колеги из УО, верујем, нам је дао позитивно мишљење за ову двојицу кандидата из Пожеге, и ја му то верујем, е а овај колега који је довео у заблуду Комисију која је обавила разговор са њим, мислим да је недостојан да се бави адвокатуром.Ја сам схватио да члан УО , одакле је кандидат, да треба да врши проверу у сваком случају, да нам одагна било какву сумњу и у личност кандидата и у погледу места где ће обављати посао.

Миодраг Алексић-И комисија гради неку своју праксу, тек смо почели, ово је нешто што смо оценили да има смисла да проверимо.

Александар Васиљевић-Ја само да подсетим да смо ми дуго разговарали о томе да ли да започнемо са оваквим проверама, Комисијом или слично, и да сада када смо то одлучили да нешто променимо  у том правцу, да не будемо више добровољно друштво у кога свако може да уђе, сада смо направилинеки рез, покушавамо да уведемо неку дисциплину, и ево већ на страту нам се показало да све то има смисла, ефекта и позитивног и негативног.По мени је ово понашање кандидата који жели у адвокатуру, неозбиљно, а ми треба да се боримо за то да адвокатура задржи свој углед, да има пристојно место где ће да ради.

Драгана Јанковић-Наши прописи не предвиђају обавезно проверу пословног простора, ми то нисмо прописали као обавезно, за конкретно овог кандидата о којем је реч, се у току рада Комисије наметнуло као потреба, зато што је начин на који је о томе говорио, створио код нас сумњу.За  претходна два кандидата се то питање није ни постављало..

Боривоје Лачњевац-Ја имам потребу да нешто кажем због колега који присуствују овој нашој седници.УО је имао једну  велику дилему, да ли ми да примамо  сваког ко поднесе захтев за упис у Именик и испуњава формалне услове или да ми треба мало да направимо неку тријажу.Ту се направила и дилема око уписнине која није занемарљива, да ли требамо да се одрекнемо  те уписнине и да упишемо неког па он нек ради где хоће,  или требамо ствар да мало уозбиљимо и кад видимо да постоји нека фиктива, да позовемо те људе и малото детаљније прегледамо.Последица  тога је доношење Правилника о раду где ми формирамо Комисију  за сваког кандидата , која спроводи претходни поступак , и видели сте из  сивија кандидата и записника , шта је Комисија радила.Оно што је  услов за упис је да кандидат има  обезбеђен радни простор са свим  техничким условима за рад.Док смо радили Правилник имали смо идеју да се проверава простор, па смо онда зајендички донели одлуку, да не проверавамо за сваког, за сваког тражимо доказ о простору који ће користити за канцеларију,  а за кога посумњамо да се тај простор прегледа.Ово је први  УО, на којем ми одлучујемо о упису у Именик авдоката  по Правилнику који смо донели.Простор је неопходан, не треба неко да се обавеже да ће уредити простор, него је он неопходан у моменту подношења захтева.Колега је за кандидате из Пожеге, без обзира што му то није нико рекао, отишао и видео где је и шта је, ту кандидати могу само да уђу у раде, а за трећег то није био случај.Имали смо пре неки дан поново састанак Комисије и разговор са 7 кандидат и ту је шарена ситуација.Велика је најезда кандидата из Београда што из разлога пореза, који су тамо много већи, него у нашим општинама, што због факултета који су завршили , јер београдска комора не уписује кандидате са приватних факултета.У вези конкретног кандидата и разговора са њим, колега је поступио са неке  позиције да њега у Чачку све чека, да је у Београду огромна конкуренција,  да у Чачку нема конкуренције, да он већ има фирме  где ће да ради за њих.Ми смо из разлога што смо посумњали у то да он има обезбеђен простор, два пута смо га питали, да ли има простор где може да одведе клијента да ради, он је самоуверено рекао да има.Извињавам се  што сам био опширнији, али желео сам и колегама из Крушевца да објасним, да први пут поступамо по Правилнику и вршимо упис и још увек смо у дилеми како да поступамо.

Марија Милетић-Да се само кратко надовежем на Борово излагање који каже да је један од услова да се већ има опремљен простор, то је оно што сам ја на почетку рекла, ја се извињавам али ја нисам стекла утисак да је колега ишао на лице места  да види канцеларије, већ је само изјавио да су му локације познате.Зато само малопре рекла, да смо отишли и на те локације, питање је  да ли бисмо затекли исто стање као код овог колеге из Београда.Сад је друга околност, што је он то све другачије приказао.Мислим да ће нам се кроз праксу показати да ће овај излазак на лице места морати да се коригује.

Миодраг Алексић-Свакако ћемо у будућем раду да унапређујемо рад Комисије.

Душан Дробњаковић-Ја само да се извинем што сам мало каснио, пошао сам на време, у 12 сати, али је гужва..Хтео сам , пре Боровог излагања, да тражим изјашњење, јер се из записника није могло закључити да ли је колега изричито тврдио да његов обезбеђени простор испуњава услове, да је адекватан у погледу свих  техничких услова, јер има само  констатација да је тај простор који је био планиран за гаражу преуредио.Пошто је Боро то појаснио, сазнао сам да се колега изричито изјаснио, код мене нема дилеме да је реч о једном некоректном приступу и лично сам против његовог уписа.Предложио бих за убудуће, да се код сваког кандидата обиђе простор за обављање адвокатске делатности и тиме бисмо постигли један однос исти према свима, који не би зависио од субјективног утиска.

Ибрахим Танкосић-Ја бих хтео да Вам пренесем утиске и самих кандидата. Ја сам био члан Комисије  пре неки дан, јер су била два кандидата из Новог Пазара, они су одушевљени самим чином  да их је неко из Коморе примио, поздравио, са њима поразговарао, упутио речи подршке и да су имали прилику да се обрате и нешто кажу.Дакле, ако ништа друго позитивно није дошло из ове промене коју смо увели и само то је довољно и да додам још нешто.Ако  ми још дискутујемо о захтеву за упис  Николе Богавца, ми смо овде са питања пословног простора прешли, чини ми се да је тај простор мањи проблем-овде је главни  проблем питање његове достојности и ја сам ту начисто.

Миодраг Алексић-Добро, ако се нико не јавља за реч, позивам Вас да гласамо.Ко је за то да се  усвоји захтев Николе Богавца за упис у Именик адвоката АК Чачак, са седиштем у Чачку, у ул.Бате Јнаковић 21?  Нико.Ко је против?13. Уздржани?2.

Констатујем да је већином гласова ОДБИЈЕН захтев Николе Богавца за упис у Именик адвоката АК  Чачак, са седиштем у Чачку, у ул.Бате Јанковић 21.

 

Ад.4

 

Миодараг Алексић-И овде ћемо сваки захтев за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак, један по један, Јелена ће нам прочитати податке:

Јелена Бојић-Емир Тахировић, дипл.правник из Пријепоља, на пракси код адв.Милице Шљукић Пантовић из Пријепоља, завршио Правни факултет у Крагујевцу , у септембру 2023.године, испуњава све услове у погледу документације,  и принципал испуњава услове у погледу година стажа и броја приправника.

Миодраг Алексић-Ко је за?Сви. Против ?нема. Уздржаних?Нема.Констатујем да је једногласно усвојен захтев  Емира Тахировића, дипл.правника из Пријепоља за упис у Именик адвокатских прирпавника волонтера АК Чачак

 

Јелена Бојић-Алекса Цветковић, дипл.правник из Београда, на пракси код адв.Бојана Тасића из Врњачке Бање, завршио Универзитет МБ-Пословни и правни  факултет у Београду, у октобру 2023.године, испуњава све услове у погледу документације,  и принципал испуњава услове у погледу година стажа и броја приправника Факултет је акредитован.

Миодраг Алексић-Опет смо на терену , где ми требамо да будемо некакав коректор праксе АК Београда, оно што смо могли ми смо проверили факултет је акредитован, већ смо уписали  неке кандидате са тим факултетом, али овде има и оправдане сумње да  овај млади колега можда само испуњава формалне услове, али тешко да ће, он из Београда, заиста обављати праксу у Врњачкој Бањи.

Милијана Милутиновић-Има и приправника који су  пријављени код адвоката а раде по судовима…

Миодраг Алексић-Ја то не знам.. али ево отварам дискусију о овоме што је на дневном реду

Боривоје Лачњевац-Ја бих предложио да ми не одлучујемо  о овом захтеву,  него да од њега затражимо допунску документацију а то је  уверење о положеним испитима.Ја сам и на претходним седницама причао да поједине колеге добијају дипломе правних факултета где имају 5 правних испита.То што је факултет акредитован то не значи да ми треба да идемо за тим и да уписујемо сваког.Ја не могу да убедим себе да гласам да се неко упише као дипломирани правник  а да је на факултету  од 35 испита, имао само 5 правних испита, а остало су биле економије, политике, менаџменти исл.Значи, мој конкретан предлог је да од колеге затражимо да нам достави уверење о положеним испитима како бисмо могли да се упознамо са тим и да одлучимо.

Драгана Јанковић-Има, када се уђе на интернету на тај факултет, има неколико смерова, а на том правном који пише на његовој дипломи, има правних предмета..

Урош Матић-За мене  је овде  спорнија та ситуација што он има пребивалиште у Београду, а принципал је из Врњачке Бање.Нису ово студије да он дође овде 2,3 године па да се врати тамо где му је пребивалиште.Ја не знам, нисам читао Правилник о раду Комисије за претходни поступак, да ли га можемо примењивати и на овакве ситуације, да позовемо колегу на разговор, шта су му мотиви да праксу обавља у Врњачкој Бањи ако живи и рођен је у Београду.У склопу тога можемо да затражимо и ово што Боро каже, али опет се ту поставља питање колико смо ми овлашћени да преиспитујемо дипломе акредитованих факултета.

Миодраг Алексић-Не може да смета да затражимо то  од колеге

Ибрахим Танкосић-Отворили смо ми Пандорину кутију заиста, али нека смо…Ја не одобравам став АК Београда која крши закон у својој пракси када одлучује о захтевима за упис и  адвоката и адвокатских приправника, зато нисам за то да ова Комора такав став заузме, него сам за то да ми док год не донесемо  такву одлуку да преиспитујемо одлуке факултета , колико који има правних испита и којих, усвојимо ово што је Урош рекао, јер је  то много значајније а бога ми, постало је и масовна појава.Ако је адвокат као принципал дужан да обезбеди свом  приправнику и простор и услове, и да га подучава и да му указује на све што је потребно, то се може извести једино ако су они  на истом простору- у овом  случају не може кандидат из Београда, бити приправник у Врњачкој Бањи.Ја сам за то да ми водимо рачуна о томе да ли је нешто фиктивно или стварно, тамо где је год фикција, тај кандидат је недостојан за обављање посла приправника,  као што је у томе саучесник и његов принципал.

Миодраг Алексић-Да ли да ово разумемо као потребу тражења неког допунског изјашњења и од колеге Тасића?

Ибрахим Танкосић-Не  за сада…

Милијана Милутиновић-Ја мислим да ми нисмо овлашћени да  приспитујемо те приватне факултете, и да свако од нас познаје бар једног оваког приправника.Ја знам приправнике који раде по судовима, а у адвокатским канцеларијама су пријављени да би после при упису у Именик адвоката добили олакшице, могу чак да их и именујем, али небитно.Мислим да стварно  не треба да губимо драгоцено време на оцењивање факултета ако су они већ акредитовани од стране надлежног органа, ко смо ми да преиспитујемо  које је правне предмете неко имао на том факултету.Подсетићу Вас и на факултету у Београду, имали смо смерове, па неко ко се определио за смер међународно-јавно право и односи, сад је адвокат, хоћемо ли и њему да преиспитујемо  које је испите имао.Мислим да треба да станемо са овим јер нисмо овлашћени то да радимо.

Миодраг Алексић-Ја бих морао да питам ово-ако ти као члан УО имаш сазнања да је неко адвокатски приправник а ради у суду,  ја мислим да би то требало да поделиш са нама..

Милијана Милутиновић-Има доста тога и свако од нас то зна…

Миодраг Алексић-Ја не знам стварно…

Жамор у сали.

Александар Васиљевић-Ово већ није ситуација оцене подобности како смо малопре имали ситуацију.Ово је оцена испуњености услова да ли неко може да буде адвокатски прирпавник.Ако ми у овој држави имамо списак факултета који дају легалне дипломе, и ако овај наш кандидат има диплому тог признатог факултета, он ће моћи да полаже и правосудни испит, тако да се ја не бих стављао у улогу полицијског органа и оцењивао  колико је имао  правних предмета.Мислим да нема разлога да  се ми упуштамо у такве дискусије, отварајући неке  Пандорине кутије и бавећи се неким инспекцијским пословима…

Миодраг Алексић-Смисао дискусије  и јесте да износимо разлоге за и против и онда донесемо некакву одлуку.Наравно  да је и ово што је рекао колега Лачњевац и колега Васиљевић, све има своје утемељење, али  дајте да се овде не исцрпљујемо, можда би за овај  УО, довољан искорак био  оно што смо учинили када је у питању упис у Именик адвоката.Немам ништа против да затражимо ово додатно изјашњење у смислу Боровог предлога, али бојим се да себи само отварамо још једно поље где ћемо бити на клизавом терену…

Боривоје Лачњевац-Повлачим предлог

Драгана Јанковић-Пронашла сам у међувремену сајт овог Универзитета и списак испита, то је  врло слично као београдски универзитет, тако да не верујем да ћемо ишта тиме добити, али мислим да разговор, показало се може да буде врло користан, из тога се доста може сазнати…

Душан Дробњаковић-У сваком случају обављања фиктивног приправничког стажа то подразумева предузимање мера и против прирпавника и против принципала, и то је једно питање.Друга околност, сви ми знамо из сопствених искустава, да има много  акредитованих факултета одакле излазе колеге, који ,руку на срце,   не знају ништа.Свима нама треба да је стало, да адвокати и прирпавници буду колеге које располажу знањима  која омогућавају, да се неће кроз њих сутра,стварати лоша слика о адвокатури и адвокатима.Ако ми гласамо за приправника данас, сутра када се  јави за упис у Именик адвоката, нема аргумената да он не буде уписан.Ја лично сам за то да ми почнемо да се бавимо и питањем да ли неко, без обзира што испуњава формалне услове, испуњава услове за упис у Именик приправника, или адвоката- и зато бих као неко прелазно решење предлагао да мењамо тај Правилник који смо већ донели, да би се он могао примењивати и на приправнике, и да би се на основу тог општег утиска Комисије о њиховом знању, одлучивали  на седници УО о упису.

Миодраг Алексић-Разумем да сви имамо добре намере у погледу поправљања стања у адвокатури и слике о адвокатури, али морамо при томе бити и реални у погледу наших надлежности.Када би проверавали знања неких већ уписаних адвоката, судија или тужилаца, нисма сигуран како би то изгледало.Чули смо и за и против  мишљења о овом конкретном захтеву, па бих сада ставио на гласање, ако се нико не јавља за реч више? Ко је за то да се кандидат Алекса Цветковић, дипл.правник из Београда упише у Именик адвокатских прирпавник на пракси код адв.Бојана Тасића из Врњачке Бање?6.Ко је против?6 Уздржаних?3.Констатујем да је УО АК Чачак одбио  овај захтев за упис.

 

Јелена Бојић-Данило Димитријевић, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Миломира Јовановића из Краљева, завршио Правни факултет у Приштини-Одељење Косовска Митровица, у децембру 2023.године, испуњава све услове у погледу документације,  и принципал испуњава услове у погледу година стажа и броја приправника.

Миодраг Алексић-Ко је за?Сви.Констатујем да је једногласно усвојен захтев  Данила Димитријевића, дипл.правника из Краљева за упис у Именик адвокатских прирпавника волонтера АК Чачак

 

Јелена Бојић-Зорана Каличанин, дипл.правник из Краљева, на пракси код адв.Миљана Лабовића из Краљева, завршила  Правни факултет у Приштини-Одељење Косовска Митровица, у фебруару 2024.године,, испуњава све услове у погледу документације,  и принципал испуњава услове у погледу година стажа и броја приправника.

Миодраг Алексић-Ко је за?Сви. Против ?нема. Уздржаних?Нема.Констатујем да је једногласно усвојен захтев  Зоране Каличанин, дипл.правника из Краљева, за упис у Именик адвокатских прирпавника волонтера АК Чачак

 

Ад.5

 

Једногласно је усвојен захтев Стефана Рајића, адв.приправника из Чачка, за промену принципала, почев од 30.03.2024.године (био код адв.Зорана Петровића из Чачка, а прелази код адв.Николе Бојића из Чачка)

 

Ад.6

 

Једногласно је усвојен захтев Предрага Божовића, адв.из Краљева, за исплату накнаде на име боловања ( у прилогу тражена отпусна листа), у износу од 40.000,00 динара.

Ад.7

 

Једногласно је усвојен захтев Милорада Миловановића, адв.из Пожеге, за исплату накнаде на име боловања у износу од 40.000,00 динара.

 

Ад.8

 

Миодраг Алексић-Имамо захтев за исплату посмртнине из смрти колеге Милана Вучића из Врњачке Бање…

Јелена Бојић-Ја  се извињавам, само да напоменем да је овде захтев поднела ванбрачна супруга која је, по њеном  казивању у телефонском разговору који смо обавили,  то нагласила, рекла је да они дуги низ година живе заједно, она је сносила трошкове сахране и платила заостали дуг за чланарину за покојног колегу, како сам разумела колега има синове на факултету….

Миодраг Алексић-Знате шта, после смрти колеге, ако је он са њом живео за живота, а на другој страни немамо конкуренцију неког другог сродника који је поднео такав захтев, сматрам да треба да усвојимо тај  захтев.Ко је за? Сви.

Једногласно је усвојен захтев Марије Ђукић, супруге пок.адв.Милана Вучића из Врњачке Бање, за исплате посмртнине, у износу од 100.000,00 динара.

 

Ад.9

 

Једногласно је усвојен захтев Мирослава Мартиновића, адв.из Нове Вароши за исплату отпремнине због трајног брисања из Именика адвоката АК Чачак, у износу од 130.000,00 динара.

Ад.10 и Ад.23

 

Након краћег сагледавања историја болести и молби адвоката за исплату  новчане помоћи из Фонда солидарности, УО АК Чачак је једногласно донео ОДЛУКУ: о усвајњау свих  молби и исплате помоћи колегама и то:

-Маријана Коматина Секулић, адв.из Ивањице, 50.000,00 динара

-Милица Вукашиновић, адв.из Ужица, 150.000,00 динара

-Вера Бојовић, адв.из Ужица, 250.000,00 динара

-Радмила Јовановић, адв.из Крушевца, 250.000,00 динара

 

Ад.11

 

Једногласно су усвојени захтеви за исплату путних трошкова чланова органа и носилаца функција у органима АК Чачак и АК Србије, и то:

1.Дисциплинском тужиоцу АК Чачак,   и дисциплинским судијама који су дана 05.04.2024.године, учествовали на дисциплинским претресима

– Десимиру Драгојловићу, адв.из Ужица,   уизносу од  7.560,00 динара

-Драгану Марковићу, адв.из Бајине Башту, у износу од 12.600,00 динара

-Васојевић Борису, адв.из Пријепоља, у износу од 18.900,00 динара

-Радивојевић Милица, адв.из Ивањице, у износу од 7.560,00 динара

-Зорану Пантовићу, адв.из Краљева, у износу од 5.040,00 динара

2.Члановима Надзорног одбора  АК Чачак, за долазак на седницу 09.04.2024.године , у Чачак:

-Славици Василијевић, адв.из Горњег Милановца, у износу од 3.150,00 динара

-Анити Антић Марјановић, адв.из Трстеника, у износу од 8.820,00 динара

  1. Дисциплинском тужиоцу АК Чачак, и дисциплинским судијама који су дана 19.04.2024.године, учествовали на дисциплинским претресима.

– Десимиру Драгојловићу, адв.из Ужица,   уизносу од  7.560,00 динара

-Драгану Марковићу, адв.из Бајине Башту, у износу од 12.600,00 динара

-Миљану Перовићу, адв.из Крушевца, у износу од 12.600,00 динара

-Нини Милошевић, адв.из Крушевца, у износу од 12.600,00 динара

4.Члановима Комисије за адвокатски испит, на име доласка у Чачак  дана  23.04.20204.године на адвокатски испит:

-Хајрудину Балтићу, адв.из Пријепоља,  у износу од 18.900,00 динара

-Милу Живановићу, адв.из Горњег Милановца, у износу од 3.150,00 динара

-Слободану Деспотовићу, адв.из Ужица, у износу од 7.560,00 динара

5.Члановима Комисије за претходни поступак, на име доласка у Чачак,  на седницу 23.04.2024.године

-Боривоју Лачњевцу, адв.из Крушевца, у износу од 12.600,00 динара

-Урошу Матићу, адв.из Краљева, у износу од 5.040,00 динара

-Милошу Вучићевићу, адв.из Пожеге, у износу од 4.410,00 динара

-Ибрахиму Танкосићу, адв.из Новог Пазара, у износу од 17.640,00 динара

 

Ад.12

 

Миодраг Алексић-Код ове тачке дневног реда дајем реч Јелени Бојић.

Јелена Бојић-Након седнице у марту послали смо  упозорење-опомену за плаћање дуга на име чланарине, на адресе 135 адвоката.Дакле 135 адвоката, је закључно са  фебруаром, дуговало више од 9.000,00 динара , односно више од 6 месечних задужења. Од њих 135,  највећи део је платио, 20 није платило ништа, а 11 колега је  да кажем започело плаћање и смањило дуговање.Према онима који нису испунили своју обавезу, сада по Статуту  достављамо решење да су испуњени услови за брисање.

Миодраг Алексић-То је то, ко је за?Сви.Констатујем да је УО АК Чачак једноглансо донео ОДЛУКУ.да се према колегама који нису измирили своје обавезе, ни поред упозорења, настави поступак по Статуту, доношењем решења о испуњености услова за брисање.

Ад.13

 

 

Миодраг Алексић-Сада нам је на реду доношење одлуке о избору осигуравајуће куће и начину плаћања полисе осигурања за колектино осигурање  адвоката од професионалне одговорности.У прилогу позива за седницу добили сте  све понуде које су нам пристигле, ево Јелена ће реферисати.

Јелена Бојић-Ми смо послали захтев  за доставу понуда за осигурање на 14 адреса,  са сајта НБС смо скинули податке о осигуравајућим кућама које раде.Од тога су нам 2 изјавиле да се не баве  осигурањем адвоката од професионалне одговорности, док нам је 5 доставило понуду и то :Дунав, Триглав , Миленијум ,Винерштедише и Ђенерали.Остали се нису јавили.Од ових 5 осигурања која су нам доставила понуде,  само код 2 осигурања је укључена груба непажња,што је био наш основни услов, и то код Ђенерали осигурања и Миленијум осигурања

Милан Бургић-Ми смо задњих 5-6 година били осигурани код Ђенерали осигурања и мислим да то не треба да мењамо.

Миодраг Алексић-Какав је однос цене полисе код Ђенералија и Миленијума?

Јелена Бојић-Мало је скупљи Ђенерали, али то је цена у еурима иста као прошле године.Ђенерали нам је доставио и извештај о исплаћеним штетама-они су у прошлој години исплатили укупно 1.246.736,00 динара на име штете странкама, док смо годишњу полису платили око 2.500.000,00 милиона.

Миодраг Алексић-Има ли ко шта да каже, предлаже, пита…имамо Миланов предлог.Нико? Хоћемо ли да гласамо за Миланов предлог и Ђенерали осигурање?.Ко је за?Сви.Констатујем да је УО АК Чачак једоногласно донео ОДЛУКУ: о прихватању понуде Ђенерали осигурања за осигурање адвоката од професионалне одговорности за 2024./2025.годину.

Миодраг Алексић-Да ли сте сагласни да и ове године, као што нам је то била пракса задњих пар година, АК Чачак, снаоси трошкове полисе осигурања за све адвокате, за основну варијанту?Ко је за?Сви. Констатујем да је УО АК Чачак једоногласно донео ОДЛУКУ: да АК Чачак сноси трошкове полисе осигурања за  основну варијанту осигурања.Стручна служба ће на сајт окачити обавештење о томе, и позвати  колеге које су заинтересоване  за другу варијанту осигурања, да доплате разлику у износу од 1.000,00 динара.

Ад.14

 

Миодраг Алексић-Извештај  Председника АК Чачак о раду УО АК Чачак, у периоду од 01.01.2023.године до 31.12.2023.године, доставили смо Вам мејлом.Као што знате Извештај о раду УО усваја Скупштина АК Чачак, али по нашем Пословнику о раду УО, треба и УО да се упозна са тим , ево отварам дискусију, има ли ко шта да замери, предложи , дода?Нико.Ко је за то да се овакав извештај поднесе Скупштини? Сви.

 

Ад.15 и 16

 

Миодраг Алексић-Ове тачке 15 и 16 ћемо спојити у једну о којима желим да Вас информишем.Председница Надзорног одбора АК Чачак, адв.Славице Василијевић, је у свом извештају  навела   потребу преиспитивања одредбе Статута АК Чачак о броју и саставу  Надзорног одбора.Наиме она је указала на тешко одрживу ситуацију када је у питању Надзорни одбор, који по одредбама Стаута треба да има 14 чланова, а ми смо на последњим изборима  изабрали само 10, јер није имало више предлога, е сад и од тих 10 колега један је преминуо, један је болестан, тако да се тешко обезбеђује кворум.То је значајан одбор који има значајну улогу у контроли материјално-финансијског рада Коморе.Ми као УО немамо могућност да ту нешто урадимо, осим ако проценимо да би евентуално било могуће и потребно да предложимо Скупштини измену Статута у том делу у смислу смањења броја чланова, али то не можемо сада на овом мајском заседању Скупштине или да обзиром да је већ пролази пола мандата да се то тако изгура до краја мандата, па да видимо шта нам је чинити. Друга информација  коју желим да поделим са Вама је информација Дисциплинског тужиоца АК Чачак, адв.Десимира Драгојловића о проблемима у раду Дисциплинског тужиоца АК Чачак.Добили сте то и на мејл, јер сам након разговора са Деском, ја тражио да он о тим проблемима и сачини писану информацију.Дисциплински  органи се заиста налазе у једној незахвалној позицији,  јер у питању је рад под притиском.Ево ту је и колегиница Нина , као судија из Крушевца, која нам све то може потврдити.Ми у ранијем периоду нисмо имали тако обиман рад дисицплинских органа, па је онда била корона, међутим, како сам добио  да тако кажем статистичке податке, наши дисциплински органи су, од  2022.када су изабрани па до данас, решавали у преко 90 предмета.Све чешће долази до неких неугодности, јер колеге против којих се воде дисциплински поступци мисле да пред неким стварима треба да се ,,затворе очи,, имамо чак и најаве протеста од стране једног колеге,  звања телефоном и сл.Оно на шта колега Десимир  посебно указује је неодостатак сарадње са једним од заменика, колегом Секулићем,и да  то ствара одређене проблеме и  незадовољство код њега као  тужиоца, који по природи ствари има одрерђени ниво, у макар  техничком смислу, субординације над својим заменицима, када је у питању дистрибуција предмета, праћење рада итд.Добили сте сви то, прочитали сте, ми све то можемо да примимо к знању, колега Дробњаковић је из  истог Одбора као и колега Секулић, и ја мислим да постоје сви разлози да заједнички, Душан, као члан УО из Пријепоља и ми остали чланови и ја као Председник, утичемо, колико је то нормално и пристојно да се те ситуације доведу  у статутарни ред и да колега Секулић разуме да је колега Десимир тужилац, да Десимир разуме да је овај његов заменик који има одрђену  аутономију у раду, али ниво минимума комуникације мора постојати, јер то чини рад немогућим ,ако га нема.Десимир ће то  изнети на Скупштини,  а ја сам ово овде изнео као информацију у смислу  да ми  покушамо и до Скупштине да  то на неки начин решимо, то се првенствено односи на тебе Душане, без икаквог притиска, али да нешто пробамо да по том питању урадимо.Пријепоље је заступљено  и у суду, ту нема проблема, али овде, ето неки проблеми се јављају.Уколико сматрате да поред ове информације  и нешто још треба да предузмемо, ево отварам дискусију, или ћемо, како сам то предложио да пробамо  и до Скупштине нешто да  променимо, да будемо некакви медијатори, да то они разјасне.Све је почело, како сам ја разумео,  од тога што је неко поднео дисциплинску пријаву против Секулића, па је тужилац  то упутио АКС на  делегирање другој Комори, а овога је то погодило, па је он писао неки пријаву против Драгојловића, која је одбачена, итд.Сматрам да ту  не постоје неке суштинске ствари, него елементи одређене сујете и да би то можда требало да се ствари стишају.

Урош Матић-Ја се апсолутно слажем  са тим,  остало ми је само нејасно јел Десимир нешто тражио од нас, да нешто ми предузмемо?

Јелена Бојић-Он овде каже ,,очекујем од Управног одбора и Скупштине мере за превазилажење ове ситуације, пре свега имјући у виду интересе Коморе..,,

Милан Бургић-Ми по Статуту немамо право ништа да радимо ту…

Миодраг Алексић- Ја сам зато и предложио оно шта сам предложио да покушамо као добронамерни људи и колеге да их доведемо  за исти сто и да разговарамо.Природно је да комуницирају.

Душан Дробњаковић-Ја сам први пут чуо за тај проблем између колеге Десимира и колеге Секулића када је дисциплински тужилац поднео захтев, не могу се  детаљно сетити садржине и ка чему је био усмерен, у смислу информисања да постоји пријава против заменика дисциплинског тужиоца и да он не треба да ради до доношења одлуке по тој пријави,која је делегирана АК Војводине, да Вас не оптерећујем тиме.Тада сам ја разговарао са Секулић Бранком, не знајући уопште за ту целу ситуацију.Жао ми што и један и други нису овде, али суштина  неспоразуме је у томе, по наводима Бранка Секлића, што је на том првом и једином састанку који су имали и договору у Ужицу, након канстатовања  Дисциплинског тужиоца да постоји пријава против Бранка Секулића, Дисциплински тужилац тражио од Секулића да поднесе оставку да би био разрешен као заменик.Он  то није прихватио и од тада почиње то неко неразумевање међу њима.Садржина овог извештаја, овакав какав је, показује да је он заснован на некој личној увређености или на личном односу  дисциплинског тужиоца.Ако дисциплински тужилац наводи да никаква сарадња није остварена са Секулић Бранком, а у следећој реченици  он потврђује да су имали само један једини контакт и то У жицу, а претходно каже да је више пута покушао да оствари контакт са њим, нешто ми се ту не уклапа.Па чак ни оно раније обраћање УО не може се  разумети као покушај остваривања контакта са својим замеником.Мислим да ако тужилац сматра да заменик не ради свој посао како треба, да његов извештај  треба да буде заснован на подацима о предметима које је задужио , о роковима да ли је поштовао или није, дакле о конкретном раду.Када је реч о личним односима уопште не бежим, и сагласан сам да се уз присуство још неког организује заједнички састанак са њима и ту ствар да покушамо испеглати.

Миодраг Алексић-То је била и моја идеја да ако можемо нешто да допринесемо, да то покушамо да урадимо.

Душан Дробњаковић-Апсолутно, ко ће да разговара, мислим да  нам треба још неко…

Милан Бургић-Ево ја ћу

Миодраг Алексић-Ево имамо добровољца

Душан Дрбњаковић-Мислим Председниче да не би било лоше да се и Ви укључите…

Миодраг Алексић-Не бежи Председник од тога, наравно…

Урош Матић-Можда да се укључи и Подпредседник Танкосић ради ауторитета

Миодраг Алексић-Ево нека то буду Душан , Милан и Ибрахим Танкосић, усагласите термин  са тужиоцем и замеником, у просторијам Коморе најбоље, покушајте да се то превазиђе.

Ад.17

 

Скинуто са дневног реда данашње седнице.

 

Ад.18

 

Једногласно је усвојена молба Куртовић Бинасе, дипл.правника из Тутина за обнову уписа у Именик адвоката АК Чачак.

 

Ад.19

 

Миодраг Алексић, имамо захтева за упис у Именик адвокатских приправника волонтера АК Чачак и у допуни, опет ћемо појединачно.

Јелена Бојић-Матеја Томић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв. Гордијане Анђелић Бинић из Крушевца, завршио Правни факултет у Београду, у новембру 2023.године, испуњава све услове у погледу документације,  и принципал испуњава услове у погледу година стажа и броја приправника.

Миодраг Алексић-Ко је за?Сви. Против ?нема. Уздржаних?Нема.Констатујем да је једногласно усвојен захтев  Матеје Томића, дипл.правника из Крушевца за упис у Именик адвокатских прирпавника волонтера АК Чачак

Јелена Бојић-Наташа Арсић, дипл.правник из Крушевца, на пракси код адв. Миљана Перовића  из Крушевца, завршила Правни факултет у Београду,  радила је код нотара, али нема довољан број година стажа за полагање правосудног,принципал испуњава све услове у погледу документације,  и принципал испуњава услове у погледу година стажа и броја приправника

Миодраг Алексић-Ко је за?Сви. Против ?нема. Уздржаних?Нема.Констатујем да је једногласно усвојен захтев  Наташе Арсић, дипл.правника из Крушевца за упис у Именик адвокатских прирпавника волонтера АК Чачак

 

Ад.20

 

Једногласно је усвојен захтев Аните Турковић, адв.из Сјенице, за привремени престанак обављања адвокатске делатности, почев од 15.04.2024.године до 15.08.2024.године.

Ад.21

 

Миодраг Алексић-Имамо захтев Бранка Луковића, адв.из Бруса, за наставак адвокатске делатности, почев од 06.03.2024.године,  колега је био на привременом престанку рада, па треба да настави са радом, међутим, овде ми је Јелена сигнализирала да је колега тражио наставк са даном 06.03.2024.године,  а да је захтев поднео 22.04.2024.године, па мислим да треба да му усвојимо захтев од дана подношења, ако сте сагласни.

УО АК Чачак је једногласно усвојио захтев Бранка Луковића, адв.из Бруса, за наставак адвокатске делатности, почев од 22.04.2024.године.

 

Ад.22

 

Једногласно је усвоје захтев Андрее Хргован, адв.приправника из Чачка, за промену принципала (била код адв.Биљане Вукосављевић из Чачка, а прелази код адв.Љубина Николића), почев од 23.04.2024.године.

 

Ад.23

 

Одлучено под тачком Ад.10.

 

Ад.24

 

Након краћег усагласавања , УО АК Чачак је , на захтев АК Србије, једногласно донео ОДЛУКУ:

1.За члана Комисије АК Србије за праћење рада адвоката која ће извршити  анализу поштовања Тарифе о наградама и накнадама за рад адвоката и предлагати мере  за отклањање уочених неправилности, предлаже се Марија Милетић, адвокат из Чачка и члан УО АК Чачак.

2.За члана Радне групе АК Србије  за праћење примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, предлаже се је Душан Дробњаковић, адвокат из Пријепоља и члан УО АК Чачак.

Ад.26

 

Једногласно је усвојен Плана прихода и расхода  АК Чачак за 2024.годину.

 

Ад.27

 

Миодраг Алексић-Под овом тачком дневног реда “Разно” желим да кандидујем једну тему која је у најави а то је да ће 10.маја за када је заказано једно од дисциплинских суђења колеги који има више дисциплинских пријава, колега је најавио окупљање и протест…

Ибрахим Танкосић-Име, име, хоћемо име тог колеге…

Миодраг Алексић-То је колега Милан Босика из Чачка, и тај колега шаље по тим друштвеним мрежама разна обавештења, пошто је најавио да ће ту бити притисака, пратиоци се изјашњавају да ће доћи ови, они, ми као УО се не можемо мешати у рад  тужиоца и дисциплинског суда,  али смо дужни да као Комора да им обезбедимо несметане,нормалне услове за рад. Не бих хтео да дођем у ситуацију да неко тамо виче, лупа, или врши било какв притисак на наше органе и сматрам да у том смислу, поред  обавештења о потенцијално могућој нежељеној ситуацији ПУ, треба да  ангажујемо за тај дан, за пар сати колико  буде потребно, обезбеђење  у просторијама Коморе, да уколико неко буде правио  неред да  се тај неко одстрани, како би се обезбедило несметано вођење дисциплинског поступка.Да ли сте сагласни за тим, да не дођемо у ситуацују да се тамо неком од наших колега који су ус војству судије, неко уноси у лице, прети или сл.

Нина Милошевић-Ја се извињавам што упадам у реч, али сам ја као дисциплински судија већ имала таква искуства, непријатне ситуације али сам се са њима носила, за сада како треба, ако буде потребно тражићемо и обезбеђење.Знате и сами шта се све дешава, колики су притисци, било је много непријатно судити и донети одлуку, али када сам већ одлучила то да радим, радићу и убудуће и уопшт ме не интересује шта ће ко рећи.Знате шта, ја сам доживела, моје веће и ја, од колеге којије процесуиран,  то да је колега био врло непријатан, Марија и Јелена знају о коме причам, био је врло непристојан, ја ћу се трудити да до одређене  границе будем толерантна, а после тога…

Миодраг Алексић-Управо о томе и причам, кад пређе “после тога” онда је потребно да неко ипак има ту на услузи, да то може да спроведе..

Миле Живановић-Ја сам за тог колегу чуо због ситуације у Милановцу, где је чак вређао Јавног тужиоца  на суђењу, жена је у питању, рекла је да  је врлонепријатан био и она је рекла да ће поднети пријаву

Јелена Бојић-Поднела је већ.

Нина Милошевић-Ја причам о другом колеги, али је понашање исто, у смислу тога да је стварно потребно  обезбедити  на неки начин наш рад да не би било неких непријатности…

Миодраг Алексић-Дакле ако сте сагласни, обезбедићемо рад  Дисциплинског суда.

Сви присутни чланови УО АК Чачак су се сагласили са предлогом Председника.

Миодраг Алексић-У оквиру ове тачке дневног реда, желео бих да попричамо и с колегама из ОА Крушевац које су овде присутне, надао сам се да ће Вас бити у већем броју,али добро. Ви сте најбројнији одбор, па смо ето, као Управни одбор, желели да уприличимо једна сатанак са Вама, обишли смо просторије које користите  за Ваше састанке, и сад би хтели да чујемо у неком непосредном разговору има ли каквих проблема, недоумица, питања. Ми смо констатовили да је иначе рад ОА врло проблематичан, част ретким изузецима, па смо мислили да  је ово један од начина да се поспеши рад ОА.Мислио сам да ће и ово што је колегиница Тамара Алексић  у својој Иницијативи навела, бити једна од  наших тема и разлог да се колеге појаве у већем броју.Али добро, за оним ко није дошао нећемо  о њима да причамо, Ви сте ту, и можемо да разговарамо о свему. Спремни смо да слушамо , и не само да слушамо, већ и да радимо ако шта буде требало. Ваша три преставника Боро, Милан и Душан, активно учествују у раду УО и нису имали неких примедби, ево сада Ви, изволте…

Боривоје Лачњевац-Док колеге смисле о чему ће да причају, ја сам хтео у име свих нас да се захвалим, зато што сте дошли  на подручје нашег Одбора и овде организовали одржавање седнице УО.Такође, захвалио  бих се и колегама из нашег Одбора који су нашли времена да у петак поподне дођу овде, да чују и виде како ми то и шта радимо, и  да заједно продискутујемо о актуеланим темама.Хвала и једнима и другима.

Миодраг Алексић-Хвала теби Боро…Тензије су у нашој Комори почеле знамо како и везано се наставиле  у вези ових дисциплинских поступака.Али како време одмиче, сви се уверевамо, да наше колеге које су се прихватиле тог изузетно неугодног  посла, да они ипак избалансирано  поступају, у највећој мери одбацују пријаве, да увек стају на страну адвоката где су ствари на  граници, и да се ништа не ради против адвокатуре и адвоката, већ се ради у корист адвоката , па и оних  према којима се поступа.Крушевац је био доста заступљен са пријавама против адвоката Бекчића,  Ђурђевића и колегинице Судимац.Хоћу да кажем да морамо сви имати разумевања према колегама који поступају по тим пријавама.Те пријаве подноси неко други, а колеге поступају како мисле да је потребно, а има и други степен.То је све створило неку тензију баш у погледу ОА Крушевац.Али има и других тема, изволите…

Мирољуб Стевановић-Знате и Ви, да је, осим у Новом Пазару, велики проблем обезбеђивања кворума за рад ОА. Он је Пословником уведен као некаква нужност да би могло да се одлучује  о неким препорукама, што мени није јасно, јер ми не доносимо одлуке, тако да мислим да треба да вратимо на старо решење-позовемо колеге на седницу ОА, колико њих  дође, сачекамо мало  и наставимо са онима који су ту.Тако се ради  у већини удружења, по том принципу функционишу, то би било оперативније, јер овако увек имамо дилему да ли је Одбор легитимно дао неку препоруку или није.

Миодраг Алексић-Ми смо изменили Пословник у том правцу, сведено је сад то питање кворума на присуство 1/5 чланова Одбора. Ако се састанете само ти, Војкан и неко други, не може се ипак то третирати као Одбор. Макар ових 20% колега треба да буде присутно па да кажемо да је то некакав став Одбора. Али много је веће и важније, по мени, питање зашто људи не дођу?Ево у Пријепољу колеге долазе, у Пазару долазе, зашто не дођу овде или код нас у Чачку. Одбори се само активирају када се уђе у изборни циклус а до тада врло слабо и то је тема којом би требало да се бавимо, не у смислу неког притиска, него како би ојачали нашу организацију.Враћање на општу Скупштину и  такав Одбор не би било добро решење…

Чује се : “али не даје резултат”…

Миодраг Алексић-Не даје резултат, али нешто мора да нас веже, да нас окупи…

Урош Матић-Проблем није у правилима, него у односу колега према сопственом Одбору…

Миодраг Алексић-Ми имамо  и механизам да размотримо то, по Кодексу је обавеза адвоката да  испуњава одређене дужности према Комори.Сматра се тежом повредом дужности адвоката, ако се чланови органа и носиоци функција не одазивају позивима органа чији су чланови.Може да се доради  Статут и да се у опис тежих повреда уведе и неодазивање на седнице ОА.Шта је проблем, осим незаинтересованости и тог неког ниподаштавања, да  1-2 пута годишње адвокат, који себе сматра чланом те организације, дође на седнице ОА.Шта тамо треба бити тема, свакако не оно што ради УО,  него тема треба да буде конкретни проблеми сваког Одбора јер их сигурно има у сваком Одбору, и са судијама, са полицијом и са овим и са оним, има тема сигурно.

Душан Марковић-Ја као Председник ОА желим да се захвалим УО што је нашао времена да дође и одржи једну седницу баш у Крушевцу.Проблема има свуда, па и у крушевачком Одбору..

Милан Бургић-Али нису нерешиви…

Миливој Симић-Ја бих се обратио са питањем да ли постоји могућност измене Правилника о раду ОА, где ће  да се измени тај број потребних за кворум, него ако дође 20 адвоката да они одрже ту седницу, јер нас 20 смо ти који  су дошли,  који су заинтересовани, јер не каже се џабе “онога кога нема , без њега се може”. То је једно, а занима ме и ово  што се тиче услова за пријем приправника, 3 године, 5 година. По правилима у нашој Комори, по нашем Статуту треба 5 година, а по Закону о адвокатури пише 3 године, па се питам да ли је јачи закон или Статут?

Чује се: “3 године најмање”.

Миливој Симић-Јел онда треба да ништимо ту одлуку или не, ако мислите да је то дискреционо право онда је то у супротности са  Законом о адвокатури…

Миодраг Алексић-Ми смо то питање разматрали и заузели смо став да можемо да пропишемо тај цензус од 5 година јер се показало у пракси, а и сматрамо да је 3 године стажа  сувише мало да би неко могао да оспособљава и едукује неког млађег од себе.Уколико је та статутарна одлука по Вама незаконита, може да се оспорава..

Ибрахим Танкосић-У закону пише 3 године најмање, нисмо могли да одредимо 2, али више можемо…

Миливој Симић-Може ли  да се промени Правилник и да се установи обавеза делегата Скупштине да долазе на седнице Одбора адвоката у свом месту, мислим да има још доста неких одредби Статута које треба мењати

Миодраг Алексић-То је нешто о чему сам ја малопре и говорио, Ваша дискусија нам је подстицај да се коригује Статут у том смислу, да се наметне обавеза адвокатима да долазе на седнице ОА, а уколико то не чине да се то третира као повреда дужности адвоката.Разматраћемо све свакако.

Марија Милетић-Морате знати да измене Статута о којима сте сад причали не радимо ми као УО, него Скупштина, сад иде у мају 11.-тог, па  ко жели нек у писаној форми напише..

Миодраг Алексић-Да, да , али припрему Скупштине радимо ми, па је сваки предлог добродошао и ово је добар пут за то.Ако нема више питања, да пређемо на вечеру, па ће се у неформалним условима можда јавити још неке интересантане теме и  питања.

 

 

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК
Јелена Бојић

СЕКРЕТАР УО АК ЧАЧАК
адв.Боривоје Лачњевац

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
адв.Миодраг Алексић

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.