Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

УРЕДБА о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

“Службени гласник РС”, број 38 од 20. марта 2020.

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се пореске мере за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у циљу повећања ликвидности пореских обвезника.

Члан 2.

Према пореским обвезницима – правним лицима, предузетницима, пољопривредницима и физичким лицима који имају одобрено одлагање плаћања дугованог пореза у смислу одредаба чл. 73–74б Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 61/07, 20/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 и 86/19 – у даљем тексту: Закон о пореском поступку и пореској администрацији), за време ванредног стања неће се предузимати мере прописане чланом 74. ст. 7–9. Закона о пореском поступку и пореској администрацији почев од рате која је доспевала у марту 2020. године.

Пореска управа неће за време ванредног стања по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење о одлагању плаћања дугованог пореза и неће ради наплате истог спроводити поступак принудне наплате, при чему се у наведеном периоду не обрачунава камата у смислу чл. 75. и 76. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Члан 3.

Пореским обвезницима – правним лицима, предузетницима, пољопривредницима и физичким лицима за време ванредног стања на износ мање или више плаћеног пореза и споредних давања, осим камате, обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије.

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2707/2020

У Београду, 20. марта 2020. године

Влада

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.