Scroll Top
Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

Zapisnik sa 5.-te sednice Upravnog odbora AK Čačak održane 27.02.2023. godine u Čačku

Broj:559/23
09.03.2023.godine

 

Zapisnik sa 5.-te sednice Upravnog odbora AK Čačak, održane 27.02.2023.godine, u Čačku

 

Prisutni: Miodrag Aleksić-Predsednik AK Čačak, Dragana Janković, Slavković Ognjen, Miletić Marija, Živanović Mile, Lačnjevac Borivoje, Burgić Milan, Despotović Slobodan, Cvetić Snežana, Matić Uroš,  Drobnjaković Dušan, Milutinović Milijana, Miloš Vučićević

Odsutni: Samardžić Dušan,Tankosić Ibrahim, Karaičić Nikola, Vasiljević Aleksandar

Otvarajući sednicu Predsednik AK Čačak, Miodrag Aleksić,  pozdravio je  sve prisutne članove UO AK  Čačak i konstatovao  da je prisutna većina članova  UO AK Čačak,  pa je  predložio  da se uz  dnevni red koji su članovi UO AK Čačak primili uz poziv za ovu sednicu, usvoji i dopuna dnevnog reda, što su prisutni prihvatili, pa za ovu sednicu imamo sledeći:

D  N  E  V  N  I        R  E  D

 

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice UO AK Čačak održane 24.01.2023.godine u Čačku, kao i zapisnika sa elektronske sednice UO AK Čačak,  održane 10.02.2023.godine

2.Izveštaj o upotrebi sredstava AK Čačak u periodu od 17.01.2023.godine do 20.02.2023.godine

3.Odlučivanje  o zahtevima za upis u Imenik advokata AK Čačak:

-Uroš Besedić, dipl.pravnik iz Čačka, sa sedištem u Čačku i molba imenovanog za plaćanje troškova upisa na rate

-Bogdan Stefanović, dipl.pravnik iz Čačka, sa sedištem u Vrnjačkoj Banji i molba imenovanog za oslobađanje dela troškova upisa

-Živan Ćirić, dipl.pravnik iz Užica, sa sedištem u Užicu, i molba imenovanog za plaćanje troškova upisa na rate

4.Odlučivanje  o zahtevima za upis u Imenik advokatskih pripravnika-volontera AK Čačak:

-Nikola Četrović, dipl.pravnik iz Kraljeva, na praksi kod adv.Milomira Jovanovića iz Kraljeva

-Nevena Milovanović, dipl.pravnik iz Kruševca, na praksi kod adv.Miloša Miladinovića iz Kruševca

-Teodora Jeremić, dipl.pravnik iz Čačka, na praksi kod adv.Ljubice Mićović iz Čačka

-Vera Bosiljković, dipl.pravnik iz Beograda, na praksi kod adv.Slavice Krupež iz Čačka

-Rade Radosavljević, dipl.pravnik iz Kraljeva, na praksi kod adv.Jelene Nikolić iz Kraljeva

-Snežana Jargić Davidović, dipl.pravnik  iz Kruševca, na praksi kod adv.Slađane Sudimac iz Kruševca

-Mehmed Župić, dipl.pravnik iz Novog Pazara, na praksi kod adv.Rešada Plojovića iz Novog Pazara

5.Zahtev Hajradina Mekića, adv.iz Novog Pazra, za produžetak privremenog prestanka bavljenja advokaturom

6.Zahtev Sanje Dukić, adv.pripravnika iz Kraljeva za promenu principala počev od 01.02.2023.godine (bila kod adv.Dragana Bradića iz Kraljeva a prelazi kod adv.Borka Zimonjića iz Kraljeva)

7.Zahtev Marije Lazić, adv.iz Gornjeg Milanovca, za nastavak advokatske delatnosti počev od 11.02.2023.godine

8.Zahtevi  za isplatu otpremnine:

-Slavoljub Petaković, adv.iz Trstenika

-Miloš Divnić, adv.iz Kosjerića

9.Zahtev Ljiljane Živanović, supruge pok.adv. Tomislava Živkovića iz Bajine Bašte za isplatu  posmrtnine

10.Zahtevi članova disciplinskih organa za isplatu putnih troškova za dolazak u Čačak, na disciplinski pretrese, na dan 09.02.2023.godine

11.Ponuda za zakup lokala za potrebe rada Odbora advokata Kruševac

12.Odlučivanje  o zahtevima za upis u Imenik advokata AK Čačak:

-Jelena Mladenović, adv.iz Beograda, za preseljenje iz AK Beograda, sa sedištem u Kraljevu

-Miljan Mihajlović, dipl.pravnik iz Trstenika, sa sedištem u Trsteniku i molba imenovanog za plaćanje troškova upisa na rate

-Miloš Martinović, dipl.pravnik iz Čačka, sa sedištem u Čačku i molba imenovanog za oslobađanje dela troškova upisa

-Aleksandar Terzić, dipl.pravnik iz Aleksandrovca, sa sedištem u Kruševcu i molba imenovanog za oslobađanje dela troškova upisa

13.Odlučivanje  o zahtevima za upis u Imenik advokatskih pripravnika-volontera AK Čačak:

-Marko Puzović, dipl.pravnik iz Užica,na praksi kod adv.Vuković Dragiše iz Užica

-Emina  Kriještorac, dipl.pravnik iz Brodareva, na praksi kod adv.Kukuljac Arnese iz Prijepolja

-Nevena Pavlović, dipl.pravnik iz Kruševca, na praksi kod adv.Bojana Bjelanovića Kruševca

-Nevena Barać, dipl.pravnik iz Kraljeva, na praksi kod adv.Cmiljke Mladenović iz Kraljeva

14.Zahtev Milana Vučića, adv.iz Vrnjačke Banje za nastavak advokatske delatnosti, počev od 24.10.2022.godine

15.Zahtev  Danijele Smiljanić, adv.iz Čajetine, Zlatibor, za privremeni prestanak obavljanja advokatske delatnosti

16.Zahtev Hajrudina Kozice, adv.iz Prijepolja, za isplatu naknade na ime bolovanja

17.Razno

 

Ad.1

 

Miodrag Aleksić-Dobili ste zapisnik, da li ima neko primedbi?

Borivoje Lačnjevac-Ja samo da zamolim da se ispravi u tački 14,  gde je doneta odluka o obrazovanju Komisije za izmenu Poslovnika o radu OA, da je greškom  uneto da je član Komisije Matić Dušan, umesto Matić Uroš.

Jelena Bojić-Ispravićemo.

Za ovim je UO AK Čačak jednoglasno  usvojio  zapisnik sa prethodne sednice UO AK Čačak održane 24.01.2023.godine u Čačku, kao i zapisnik sa elektronske sednice UO AK Čačak,  držane 10.02.2023.godine.

 

Ad.2

 

Jednoglasno je usvojen izveštaj o upotrebi sredstava AK Čačak u periodu od 17.01.2023.godine do 20.02.2023.godine.

 

Ad.3 i Ad.12

 

Jednoglasno su usvojeni  zahtevi za upis u Imenik advokata AK Čačak:

-Uroš Besedić, dipl.pravnik iz Čačka, sa sedištem u Čačku i molba imenovanog za plaćanje troškova upisa na 6 mesečnih rata

-Bogdan Stefanović, dipl.pravnik iz Čačka, sa sedištem u Vrnjačkoj Banji i molba imenovanog za oslobađanje dela troškova upisa jer ispunjsva uslove kao advokatski pripravnik

-Živan Ćirić, dipl.pravnik iz Užica, sa sedištem u Užicu, i molba imenovanog za plaćanje troškova upisa na 6 mesečnih rata

-Jelena Mladenović, adv.iz Beograda, za preseljenje iz AK Beograda, sa sedištem u Kraljevu, uz plaćenu naknadu za preseljenje po odluci AK Srbije

-Miljan Mihajlović, dipl.pravnik iz Trstenika, sa sedištem u Trsteniku i molba imenovanog za plaćanje troškova upisa na 6 mesečnih rata

-Miloš Martinović, dipl.pravnik iz Čačka, sa sedištem u Čačku i molba imenovanog za oslobađanje dela troškova upisa jer ispunjsva uslove kao advokatski pripravnik

-Aleksandar Terzić, dipl.pravnik iz Aleksandrovca, sa sedištem u Kruševcu i molba imenovanog za oslobađanje dela troškova upisa jer ispunjava uslove kao advokatski pripravnik

Ad.4 i Ad.13

 

Jednoglasno su usvojeni zahtevi za upis u Imenik advokatskih pripravnika-volontera AK Čačak:

-Nikola Četrović, dipl.pravnik iz Kraljeva, na praksi kod adv.Milomira Jovanovića iz Kraljeva

-Nevena Milovanović, dipl.pravnik iz Kruševca, na praksi kod adv.Miloša Miladinovića iz Kruševca

-Teodora Jeremić, dipl.pravnik iz Čačka, na praksi kod adv.Ljubice Mićović iz Čačka

-Vera Bosiljković, dipl.pravnik iz Beograda, na praksi kod adv.Slavice Krupež iz Čačka

-Rade Radosavljević, dipl.pravnik iz Kraljeva, na praksi kod adv.Jelene Nikolić iz Kraljeva

-Marko Puzović, dipl.pravnik iz Užica,na praksi kod adv.Vuković Dragiše iz Užica

-Emina  Kriještorac, dipl.pravnik iz Brodareva, na praksi kod adv.Kukuljac Arnese iz Prijepolja

-Nevena Pavlović, dipl.pravnik iz Kruševca, na praksi kod adv.Bojana Bjelanovića Kruševca

-Nevena Barać, dipl.pravnik iz Kraljeva, na praksi kod adv.Cmiljke Mladenović iz Kraljeva

Jelena Bojić-Kada je reč o kandidatima Snežani Jargić Davidović i Župić Mehmedu, njihovi zahtevi datiraju još iz prošlog saziva UO, reč je o kolegama koji su završili Internacionalni fakultet u Novom Pazaru, koji je  dobio akreditaciju u decembru 2021.godine, pa je odluka prethodnog saziva bila da zatražimo od Akreditacionog tela da nas izveste da li, obzirom da su kandidati završili fakultet u 2022.godine, akreditacija pokriva i njihovo prethodno četvorogodišnje školovanje.I posle dosta muka, dopisa, traženja informacija od javnog značaja, dobili smo potvrdu od Minisatrstva  za prosvetu, na koje nas je uputila Akreditaciona komisija, da se smatra da su kandidati zvršili akreditovan fakultet.Tako da sada jedino  ostaje da im odobrite upis.

Za ovim je UO AK Čačak jednoglasno usvojio i zahteve za upis u Imenik advokatskih pripravnika-volontera AK Čačak:

-Snežana Jargić Davidović, dipl.pravnik  iz Kruševca, na praksi kod adv.Slađane Sudimac iz Kruševca

-Mehmed Župić, dipl.pravnik iz Novog Pazara, na praksi kod adv.Rešada Plojovića iz Novog Pazara

Ad.5

 

Jednoglasno je usvojen zahtev Hajradina Mekića, adv.iz Novog Pazra, za produžetak privremenog prestanka bavljenja advokaturom zbog potrebe lečenja, za još 6 meseci, tj.do 10.09.2023.godine.

Ad.6

 

Jednoglasno je usvojen zahtev Sanje Dukić, adv.pripravnika iz Kraljeva za promenu principala počev od 01.02.2023.godine (bila kod adv.Dragana Bradića iz Kraljeva a prelazi kod adv.Borka Zimonjića iz Kraljeva).

 

Ad.7

 

Jednoglasno je usvojen zahtev Marije Lazić, adv.iz Gornjeg Milanovca, za nastavak advokatske delatnosti počev od 11.02.2023.godine.

 

Ad.8

 

Jednoglasno su usvojeni zahtevi za isplatu otpremnine:

-Slavoljub Petaković, adv.iz Trstenika, u iznosu od 130.000,00 dinara

-Miloš Divnić, adv.iz Kosjerića, u iznosu od 80.000,00 dinara

UO AK Čačak je, na zahtev Divnić Miloša iz Kosjerića, doneo i ODLUKU o kompenzovanju  odobrenog iznosa otpremnine adv.Divnić Milošu iz Kosjerića u iznosu od 80.000,00 dinara sa njegovim dugovanjem za članarinu prema AK Čačak, u  iznosu od  43.500,00 dinara i  dugovanjem na ime doprinosa za Fond solidarnosti u iznosu od 9.300,00 dinara, pa se imenovanom ima isplatiti ostatak  iznosa.

 

Ad.9

Jednoglasno je usvojen zahtev Ljiljane Živanović, supruge pok.adv. Tomislava Živkovića iz Bajine Bašte, u iznosu od 100.000,00 dinara .

UO AK Čačaj je doneo i ODLUKU o otpisu dugovanja pok.adv.Tomislava Živanovića prema AK Čačak, na ime članrine u iznosu od  17.000,00 dinara, i na ime  doprinosa za Fond solidarnosti, u iznosu od 2.700,00 dinara.

Ad.10

UO AK Čačak je jednoglasno doneo ODLUKU: o isplati putnih troškova članovima disciplinskih organa AK Čačak i to:

-Dragojlović Desimiru, adv.iz Užica, za dolaske u Čačak, dana 13.02.2023.godine, .godine, radi rada na disciplinskim predmetima, kao i dana 09.02.2023.godine, na zakazana disciplinska suđenja, u ukupnom iznosu od 4.800,00 dinara

-Radivojević Milici, adv.iz Ivanjice, za dolazak u Čačak, u svojstvu disciplinskog sudije, dana 09.02.2023.godine, na zakazana disciplinska suđenja, u iznosu od 2.520,00 dinara.

-Milošević Nini, adv.iz Kruševca, za dolazak u Čačak, u svojstvu disciplinskog sudije, dana 09.02.2023.godine, na zakazana disciplinska suđenja, u iznosu od 4.000,00 dinara

-Perović Miljanu, adv.iz Kruševca za dolazak u Čačak, u svojstvu disciplinskog sudije, dana 09.02.2023.godine, na zakazana disciplinska suđenja, u iznosu od 4.000,00 dinara

-Draganu Markoviću, adv.iz Bajine Bašte za dolazak u Čačak, u svojstvu disciplinskog sudije, dana 09.02.2023.godine, na zakazana disciplinska suđenja, u iznosu od 3.600,00 dinara

-Borisu Vasojeviću, adv.iz Prijepolja za dolazak u Čačak, u svojstvu disciplinskog sudije, dana 09.02.2023.godine, na zakazana disciplinska suđenja, u iznosu od

6.000,00 dinara

Ad.11

 

Miodrag Aleksić- Imamo ponudu za zakup lokala za potrebe rada Odbora advokata Kruševac, reč je o prostoru od 60m2, u ul.Takovska br.11, sa sanitarnim čvorom, gde bi zakup bio 280 eura sa svim troškovima.Kada smo dobili ovu ponudu uputili smo dopis Odboru advokata Kruševac, da se oni izjasne o tome, da li im odgovara, treba i sl.Pošto nismo dobili nikakav dopis od Predsednika oA Kruševca, evo ovde su kolege iz Kruševca koji će nam objasniti sve.

Borivoje Lačnjevac-Ja sam se  posle prošle sednice malo angažovao oko pronalaženja prostora za zakup  lokala za potrebe Odbora, ukazao se lokal ovog kolege, zakupodavac je naš kolega-advokat Vuleta Stevanović, ovo je dobar prostor, direktno se ulazi u prostoriju pravougaonog oblika od 20m2, koja bi mogla da nam služi kao prijemna prostorija, iz nje se ulazi u veću prostoriju od 40 m2, ima mokri čvor i sve priključke.Mene je kolega Dušan Marković upoznao sa mejlom koji ste tražili izjašnjenje od Odbora, ali smo  mi  i pre nego što je ponuda upućena AK Čačak,  mi smo preko viber grupe sproveli anketu, da li nama treba taj prostor ili ne.Na toj grupi učestvuje oko 120 kolega, ostali nemaju viber i nisu zainteresovani za to,polovina je bila za, imali smo samo 3 glasa protiv, a druga polovina se nije ni izjašnjavala.Obrzirom da su se kolege već izjasnile, mislim da nije uputno da sada ponovo sazivamo Odbor  i  da tražimo da se ponovo izjašnjavaju.Ako smatrate da treba da ga sazovemo, mi ćemo to učiniti, ali većinu nećemo imati, to je činjenica, i nećemo moći da ga održimo zbog Polsovnika.Sa druge strane ljudi su se već izjansili kroz anketu.

Miodrag Aleksić-Ništa nije sporno, to što si ti pričao mi ćemo prihvatiti kao potpuno relevantno, nema sumnje da je to verodostojno, ali zbog formiranja spisa, bilo bi dobro da Dušan Marković  u par rečenica  navede sve ovo.Ja sam prvi za to da se taj prostor uzme u zakup, mislim da će i kolege to prihvatiti,, a vreme će pokazati da li je to bilo opravdano ili ne. Eto samo nek nam od Predsednika Odbora zvanično stigne to objašnjenje sa zahtevom za zakup prostora….

Slobodan Despotović-Prosto zahtev Odbora treba da ima…

Miodrag Aleksić-Obzirom da je ponuda stigla,  da čovek ne bi čekao na odgovor, jeste za to da mi sada odlučujemo u vezi sa tim ili da formalno čekamo zahtev.

Milan Burgić-Mislim da bi to bilo samo nepotrebno  odugovlačenje, svi  oni advokati koji su zainteresovani za rad odbora su se i izjasnili na viber grupi…

Miodrag Aleksić-Mi smo apsolutno ovlašćeni da zaključimo takav ugovor i po sopstvenom uverenju , ako smatrate da postoje razlozi za to, a posle Vašeg izjašnjavanja u vezi sa tim i objašnjenjem cele situacije, smatram da  mi danas treba da odlučujemo  o tome.Moj predlog će biti da prihvatimo tu ponudu , da zaključimo ugovor na godinu dana, ali uz obavezu da nam se Predsednik  OA obrati i  iznese sve to.

Borivoje Lačnjevac-Naravno, Dušan je i administrator te grupe, on je tu viber grupu i napravio, može ova odluka danas da bude i uslovna, ako dostavimo to odobrava se zakup ,a ako ne dostavimo ne, kako kažete.

Miodrag Aleksić-Dobro, onda da glasamo ko je za to da  za potrebe OA Kruševac zakupimo  lokal u Kruševcu, na period od godinu dana, a prema ponudi koju  sam Vam pročitao, i uz dostavu  zahteva OA ?

UO AK Čačak je većinom glasova (11 za, 1 protiv, 1 uzdržan) doneo ODLUKU. O zakupu lokala za potrebe rada OA Kruševac, na godinu dana,  po ponudi zakupodavca, adv.Stevanović Vulete iz Kruševca.

 

Ad.12

 

Odlučeno pod tačkom Ad.3.

 

Ad.13

 

Odlučeno pod tačkom Ad.4.

 

Ad.14

 

Miodrag Aleksić-Imamo zahtev kolege Vučić Milana iz Vrnjačke Banje za nastavak delatnosti sa  24.10.2022.godine.

Jelena Bojić-Tu moram dopuniti ovaj zahtev objašnjenjem.Kolega je ovaj zahtev podneo 22.02.2023.godine, jer nije ni znao da takav zahtev  treba da podnese.Naime  on je u toku prošle godine, zbog potrebe lečenja karcinoma podneo zahtev za privremeni prestanak rada, ali nije opredelio njegovo trajanje, pa kada mu je bolovanje zaključeno on je nastavio da radi. I kada je sada zvao u Komoru, drugim povodom-radi prijema pripravnika,  mi smo  mu rekli da ne može  da primi pripravnika jer ima privremeni prestanak rada i uputilio ga da podnese zahtev za nastavak delatnosti, što je on i učinio  ali je opredelio nastavak verovatno sa terminom kada mu je završeno bolovanje prošle godine.

Miodrag Aleksić-Jel preduzimao kakve radnje, verovatno da jeste…Znači mi treba da  donesemo odluku da mu odobravamo da nastavi sa radom samo je pitanje sa kojim datumom, da li to možemo da učinimo toliko retroaktivno  ili ne možemo. Advokat je, trebalo bi da zna…Moj predlog je da mu usvojimo zahtev sa danom podnošenja zahteva, šta Vi  mislite, a ako se  nešto u budućem vremenu bude pojavilo kao problem, šta je bilo od 24.10.2022.godine do podnošenja zahteva, onda ćemo se sa time suočavati i rešavati.

Jednoglasno je usvojen zahtev Milana Vučića, adv.iz Vrnjačke Banje za nastavak advokatske delatnosti sa danom podnošenja zahteva za nastavak delatnosti, 22.02.2023.godine.

Ad.15

 

Miodrag Aleksić-Imamo zahtev  Danijele Smiljanić, adv.iz Čajetine, Zlatibor, za privremeni prestanak obavljanja advokatske delatnosti, koleginica nije opredelila od kog datuma, ali  su i razlozi koje je napisala  diskutabilni, evo Jelena će pročitati deo zahteva.

Jelena Bojić-Čita.

Miodrag Aleksić-Suština je da koleginica želi da se vrati na stari posao jer je dobila ponudu od starog poslodavca da to učini, kako bi završila ranije započete poslove, jer novo lice koje je došlo na njeno mesto iz nekog razloga to ne može…

Snežana Cvetić-Radila je  u Valjaonici Sevojno i sada je dobila ponudu da se vrati, a da joj mi za to vreme dozvolimo privremeni prestanak rada.Ja sam joj već objasnila da to ne može, da se to dozvoljava samo za slučaj bolesti, izbora na neku funkciju, a da ona ne može da se vrati  tamo i da ima radni odnos a da sačuva status u advokaturi.

Slobodan Despotović-Sve u Zakonu i Statutu  stoji kad može.Po meni ona bi trebala da zaključi klasičan ugovor za pružanje advokatskih usluga toj firmi…

Miodrag Aleksić-Pa nećemo je sad savetovati…

UO AK Čačak je jednoglasno doneo ODLUKU: o odbijanju zahteva Danijele  Smiljanić, adv.iz Čajetine, Zlatibor  za privremeni prestanak rada.

 

Ad.16

 

Jednoglasno je usvojen zahtev Hajrudina Kozice, adv.iz Prijepolja, za isplatu naknade na ime bolovanja, u iznosu od 40.000,00 dinara.

 

Ad.17

 

Miodrag Aleksić-Iskoristiću ovu tačku ,,razno,, jer nisam hteo da za sada to stavljam na dnevni red kao posebne tačke dnevnog reda, ta neka pitanja, želim samo da Vas  ovom pričom sada u okviru ove tačke podstaknem na razmišljanje o nekoliko tema.

Prošle nedelje je bila naša proslava, nema ovde kolege Karaičića-on je bio taj koji je prelomio naše odlučivanje oko centralne proslave Dana advokature koju smo upriličili u Kraljevu, po meni je to bilo vrlo kvalitetno obeleženo, kolega Uroš Matić je je imao sadržajan govor, ali nam je  tamo ta manifestacija pokazala nešto što  bi mi trebali da primimo k znanju, jer se to ponavlja u nekom kontinuitetu i da to pokušamo da  ne neki način rešavamo, ili jednostavno na tako nešto ne obraćati pažnju.O čemu se radi- radi se o tome da smo mi u oficijelnom delu programa, u bioskopskoj sali,,Kvart,, imali negde stotinjak kolega, a potom smo na ručku, u sali imali oko 280 ljudi? Uglavnom je to mlađi svet, koji nije našao za potrebu, niti ih očigledno interesuje šta tamo ko govori, njih ne interesuje ni Robespijer, ni program koji je pripremljen, to nam se dešavalo, to će se dešavati- želim da Vas podstaknem na razmišljanje da li možda imamo osnova za uvođenje neke participacije, jer  ova će nas manifestacija koštati koliko će koštati-to se sve plaća iz članskog doprinosa, a  sa druge strane mi nismo ugostiteljska organizacija, posebno što se suočavamo sa raznim kritikama šta komora radi, šta ne radi, malo ljudi interesuje ono šta je u stvari  Komora, i tamo na proslavama, u tim oficijelnim delovima-to se najbolje vidi.Jelo, piće i skakanje, uz više ili manje prijatnu muziku, nije i nikada neće biti nešto što je značajno  za advokaturu.Dakle da razmislimo  o tome kako da se postavimo u ovakvim situacijama ili da jednostavno  to pustimo da se dešava kako se dešava.

Druga stvar, gde takođe želim da Vas podstaknem na razmišljanje je sledeće.Svedoci smo da sada u Srbiji ima oko 12.000 advokata, mi postajemo kao profesija određena retenzija za prijem svih onih  i sa takvih fakulteta koji su upitnog kvaliteta ali su akreditovani, neću da kažem da smo mi koji smo završili državne fakultete superiorniji ili više vredni, ali imamo prilike da kada se  sretnemo na tim advokatskim ispitima da vidimo da kolege neke elementarne stvari ne znaju, a završili su i fakultete i položili pravosudni.Imamo situaciju, gde smo informaciju dobili iz Kruševca, od kolega koji su članovi Upravnog odbora, da tamo u Kruševcu ima 40 i više advokata koji su praktično u radnom odnosu, ali poslodavci imaju  interes da ne plaćaju poreze i doprinose na njihove zartade, nego im je jeftinije da  plate nekih 20.000,00 dinara advokatu-paušalcu, koji u stvari ima radno mesto, radi od 7,00do 15,00 sati. To je fenomen, to je pojava koju ne treba zanemarivati, već imati u vidu  i razmišljati da li i kako  nešto raditi u vezi sa tim.Imamo situaciji ljudi koji dolaze iz nekih lukrativnih razloga, a ne iz razloga koji su spojivi sa advokaturom.U tom smislu, ja Vas molim da za neku od narednih sednica,  da razmislimo o tome  da li da napravimo neku Komisiju za prijem, ovlašćeni smo da to možemo, da ta  Komisija za prijem bude neko tročlano veće, da imamo eventualno neku anketu da sa svakim kandidatom obavimo neki  razgovor,da popuni neki upitnik, da kaže zašto on ide u advokaturu i sl. mi imamo pravo da cenimo dostojnost svakog kandidata….

Despotović Slobodan-Da, ali ne Komisija, nego Upravnoi odbor

Miodrag Aleksić-Ma nisam ni mislio da će Komisija da donosi odluku, ali mora neko to da pripremi, da podnese izveštaj, a Upravni odbor će ceniti.Imamo situaciju sudija-penzionera koji su ceo radni vek uzeli od države ono što su mogli da uzmu, na advokaturu su gledali  sa visina i onda kada odu u penziju dolaze ovamo-jeli sad to dostojnost ili je,   pogotovu u odnosu na mlađe advokate, nelojalna konkurencija???Ja samo nabacujem teze za razmišljanje, možda ćemo  od svega toga odustati, možda ćemo reći da nećemo time da se bavimo, ali eto da malo porazmislimo o svemu tome.I u  vezi sa formiranjem tih Komisija, možda bi mogli formirati i Komisiju za pritužbe na rad sudija, tužilaca i policije.Mi  dobijemo s vremena na  vreme pritužbe sudija na rad advokata,  obaveštenja o novčanom kažnjavanju advokata zbog nepoštovanja suda ili sl., a na drugoj strani  verujem  da u ovoj  prostoriji  nema niko ko u svojoj dosadašnjoj praksi  se nije suočio sa nekim potpuno  neprihvatljivim postupanjem nekog tužioca, nekog sudije itd.Tako da bi možda mogli da formiramo tu neku Komisiju, procenimo o čemu je reč pa mi to onda lepo spakujemo i pošaljemo Visokom savetu sudija i Visokom savetu tužilaca, pa izvolte Vi nešto učinite sa tim, neka ima neka evidencija u vezi sa tim.

I na kraju,  neko razmišljanje oko rada disciplinskih organa.Mi imamo situaciju  da od praktično 2014.godine pa do izbora ovog sastava  disciplinskih sudija i tužilaca, mi praktično nismo imali nikakvo procesuiranje, uglavnom su to bili odbačaji disciplinskih prijava. Zadnjih 1-2 godine nismo imali ni tužioca praktično  i situacija je  bila  neodrživa.Sa izborom novih organa, rad se  u velikoj meri intezivirao , ali sada imamo i  pritiske od pojedinaca  u smislu ,,hoćemo li mi to progoniti svoje članstvo,,? Ja to ne doživljavam kao progon članstva,  ja to doživljvam kao naše redovne aktivnosti, jer zašto smo formirali i izabrali disciplinske organe ako bi ih sada obeshrabrivali u tome da oni rade svoj posao.Onaj ko ne bude zadovoljan, ima pravo žalbe i drugostepeni organe će o tome odlučivati. Ne bi bilo dobro da stvaramo atmosferu,  da ovi ljudi koji su se prihvatili tog posla i rade ga  pro bono, da sada oni ispadnu loši, a da mi vršimo opstrukciju njihovog rada i budemo dobri.Nikada nisam kao član UO, i kao Predsednik intervenisao u bilo kom disciplinskom predmetu.

Slobodan Despotović-Disicplinski organi su i nezavisni u svom radu..

Miodrag Aleksić-Oni moraju da rade  i da budu nezavisni i mislim da mi kao članovi UO, moramo-svako u svojoj sredini, da  kroz razgovore sa koleginisama i kolegama, da im to predočimo da disciplinski postupci moraju da se sprovode i da to ne predstavlja ,,progon  članstva,, kako to neki žele da predstave.Evo još jedna stvar kada su disciplinski predmeti u pitanju, pre neki dan nam se obratila jedna penzionerka sa pitanjem šta da radi jer je doznala u banci da ne može da dobije kredit jer  vodi postupak protiv banke, da je zstupa adv.Marko Bekčić, a ona žena kaže da o tome nema pojma, da  nikada nije tužila banku, da ne zna ko je adv.Marko Belčić, da nikome nije potpisala punomoćje i sl.I sad se postvalja pitanje, kao da postupimo u toj situaciji, svi Vi ovde svesni ste toga da, ovde možda ima i elemenata i za neke druge postupkle, da li bi mi to trebali da dostavimo  nadležnom tužiocu’?

Snežana Cvetić- Da, da..

Milan  Burgić-Ali to može svako za svakog od nas da pošalje…Svako može da kaže  da nije ništa potpisao… a posle se ustanovi da ipak jeste njegov potpis.Šta ćemo onda?

Miodrag Aleksić-Pa znam, ali to neko treba u nekom postupku to da utvrdi.Nije moja namera bila da ulazimo u domen rada disciplinskih organa, to je stručna služba prosledila dalje po postupku za disciplinske prijave, samo sam hteo da kažem da bi trebalo da se saglasimo da mi podržimo zakonito i statutarno postupanje onih koji su  prihvatili da se bave tim neugodnim poslom

Slobodan Despotović-Izvini, ali kako mi  kao Upravni odbor da to učinimo?

Miodrag Aleksić-Tako što nećemo ni na sud , ni na tužioce da vršimo bilo kakav direktan ili indirektan pritisak.

Slobodan Despotović-Pa namamo ni pravo da takav pritisak vršimo

Miodrag Aleksić-Ma što šta mi nemamo pravo, ali se dešava…

Slobodan Despotović-Nisma razumeo najbolje šta mi tu možemo da uradimo

Miodrag Aleksić-Pa ništa, da svako u svojoj sredini kad te neko pita:,,E imam tamo neki postupak…,, ti kažeš da će o tome odlučiti disciplinski organi.Svakako ne bi više zloupotrebljavao ovu tačku ,,razno,, ali smatram da moram da Vam kažem da u vremenu  koje je pred nama moramo biti maksimalno mobilni jer pripreme za donošenje Zakona  o advokaturi su na sceni.Pri tom, mi imamo jednu  situaciju koja ne znam kako će se  završiti.Resorno ministarstvo je  praktično prekinulo komunikaciju sa Komorom Srbije.Čak je na svečanosti povodom Dana advokature i došlo do incidenta, ko je primetio-primetio je, gde je predsednica VKS, demonstrativno napustila svečanost.Tu su bili  i predstavnici MUA, predstavnici advokature iz raznih zemalja, a ona je bila uvređena filmom  koji je prikazan o istoriji srpske advokaure, u kom filmu je bilo rečeno da se advokatatura usprotivila izmenama ZPP-a, kao i pokušaju da se na taj način reše velikog broja predmeta, prethodni ministar Selaković je apostrofirtan kao neko ko je 4 meseca  ćutao na zahteve advokature,  i onda je Predsednica VKS napustila svečanost. S druge strane ministarka pravde nema komunikaciju  sa Komorom, zato što je nezadovoljna  činjenicom da je AK Srbije  obavestila Venecijansku komisiju  da ,, predstavnici advokature,,  koji su učestvovali u  donošenju seta pravosudnih organa, da to nisu predstavnici advokature koje je odredila AK Srbije, već ih je ministraka postavila po svom nahođenju, sin ovoga, ćerka onoga i tako dalje, onda je Predsednica AK Srbije rekla da su to onda privatni advokati ministarke ,  da to nisu predstavnici advokature, reč tamo-reč vamo i  sada imamo jednu tišinu koja je neugodna, jer ja mislim da je interes advokature da komunicira sa ministarstvom, ali isto tako mislim da je i interes države da komunicira sa 12.000 advokata.Jer advokati nisu deo problema ove

države, već deo rešenja-svi sebe ekonomski ostvarujemo, neko  bolje, neko malo lošije, ali svakako nismo teret za državu, a  sa druge strane moramo sarađivati sa onima  koji zakone donose da bi videli kako se oni donose i da bi učestvovali u njihovom radu.Hoću da kažem  da vreme koje je pred nama, će tražiti da se i mi određujemo, vidim da su neke Komore već sada reagovali, mislim da je  AK Vojvodine reagovala kada su ove dve zamenice tužiteljke u pitanju, kao što vidite i tu se nešto dešava.Možda ćemo  osetiti potrebu da i mi nšto kažemo, pa zato i kažem da su to sve teme i dešavanja koja nas uvode u intenzivne i ozbiljne aktivnosti u narednom periodu.

Snežana Cvetić-Mogu li samo nešto kratko.Da li postoji mogućnost da taj film  dobijemo i da ga pogledaju  i članovi UO ili na Skupštini da se pusti, vrlo je lepo urađen.Inače su autori  tog filma isti kao autori serije ,,Branilac,, ako je neko prati.Baš je lepo i kvalitetno urađeno.A druga stvar, hoću da se zahvalim kolegi Urošu Matiću, mislim da je u Kraljevu bio pravi domaćin  i da je bilo zadovoljstvo biti toga dana u Kraljevu i da si ti Uroše, dosta tome doprineo.

Miodrag Aleksić-I ja  da se pridružim, svakako ćemo od AK Srbije zatražiti  ako postoji mogućnost da nam dostave link za gledanje tog filma, a Uroše tvoj govor je bio zaista  dubok i kvalitetan i mislim da je i njemu mesto na našem sajtu, naravno ako ti nemaš ništa protiv.

Matić Uroš-Nemam naravno, proslediću, zahvaljujem se.

Marija Miletić-Nažalost, ja nisam uspela da odem na onu obuku za e-fakture ali sam razgovarala sa kolegama  koji su bili i vrlo su zadovoljni.Tijana Smiljanić koja je bila jedan od predavača rekla je da će slajdove sa predavanja poslati Komori, pa molim da se kada to pristigne, okači takođe na sajt.

Miodrag Aleksić-Eto i tu  samo da kažem, bilo je prijavljeno oko 120 zainteresovanih advokata, a došlo je oko 20 kolega.I to je isto jedna od tema oko koje treba razmišljati.

 

 

 

SEKRETAR AK ČAČAK                        SEKRETAR                             PREDSEDNIK

UPRAVNOG ODBORA AK ČAČAK AK  ČAČAK

Jelena Bojić                          adv.Borivoje Lačnjevac                    adv.Miodrag Aleksić

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.