Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

Deca i izazovi digitalnog okruženja

Poštovani/Poštovana,
 
Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Pravosudnom akademijom, organizuje XXXIII Međunarodni naučni skup na temu „Deca i izazovi digitalnog okruženja“. Skup će se tradicionalno održati na Paliću, 16-17. juna 2022. godine.
Kao i prethodnih godina, za sve detaljne informacije u vezi sa smeštajem i kotizacijama, budite slobodni da se direktno obratite agenciji CELEBRINA TRAVEL, Beograd, Obilićev venac br. 18-20, lokal 5.20, tel/faks: 011/328-15-91, mob. 063/318-615, e-mail: cecajocic@eunet.rs
U nastavku Vam ukratko prosleđujemo osnovne informacije u vezi sa temama koje će biti izlagane na skupu, kao i Program rada.
*****
 
Ubrzan razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija, u sadejstvu sa „novom realnošću“ kreiranom u kontekstu pandemije izazvane virusom COVID 19, izmestio je značajan deo aktivnosti dece u digitalno okruženje, uključujući tu kako obrazovanje, tako i slobodno vreme. Razmere i brzina kojom se odigrao ovaj proces, otvorili su pitanje pripremljenosti same dece, njihovih roditelja, zaposlenih u obrazovnom i sistemu socijalne zaštite, na izazove koje ta tranzicija nosi sa sobom, uključujući i sledeće:
 
1.      Rezultati i postignuća u procesu učenja, zdravstvene konsekvence uslovljene manjkom fizičke aktivnosti, kao i one u domenu psihičkog zdravlja, vezane za izmenjene modalitete socijalizacije, samo su neka od polja uticaja digitalnog okruženja.
 
2.      Jedan od najznačajnijih izazova, jeste i povećan rizik od viktimizacije, kako u kontekstu govora mržnje, pretnji, ucena i diskriminacije kojima su deca izložena u onlajn okruženju, tako i kroz upotrebu ovog okruženja za vrbovanje dece za potrebe seksualne i drugih vidova eksploatacije, kako u digitalnom, tako i u konvencionalnom okruženju.
 
3.      Najzad, ove promene su otvorile i pitanje spremnosti policije, javnog tužilaštva i sudova da odgovore na izazove uspostavljanja mehanizama olakšanog prijavljivanja, efikasnije istrage i procesuiranja krivičnih dela izvršenih u digitalnom okruženju.
 
4.      U fokusu mora biti i upotreba digitalnih tehnologija kao alata usmerenih na eliminaciju ili smanjenje sekundarne viktimizacije u postupcima u kojima se deca, odnosno maloletnici javljaju u svojstvu oštećenog ili svedoka.
 
5.      Na kraju ali ne najmanje važno, potrebno je dalje istražiti  kapacitete savremenih tehnologija u kontekstu unapređenja uslova boravka i sadržajnosti tretmana u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, ali i u kontekstu održavanja i unapređenja kvaliteta porodičnih veza, bilo da je razdvojenost članova porodice uzrokovana lišenjem slobode roditelja i/ili deteta.
*****
U nadi da ćete prihvatiti naš poziv, srdačno Vas pozdravljamo.
Organizacioni odbor
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Institute of Criminological
& Sociological Research
Gračanička 18
11 000 Beograd
Serbia
P: + 381 11 2625 425
F: + 381 11 2635 799
E: krinstitut@gmail.com
http://www.iksi.ac.rs/

VAŠ KOMENTAR

5 × five =