Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

DOPUNA IZVEŠTAJA STRUČNOG TIMA

Poštovane kolege,

U vezi odredjenih dilema kolega koje se tiču sporazuma i nacrta izmena Zakona o javnom beležništvu i seta pratećih zakona, dajem sledeća pojašnjenja:

Član 2. ZOJB ne daje pravo javnom beležniku da sačinjava ugovore za koje je obavezna forma za punovažnost solemnizacija, niti čl.4. , jer ovi članovi govore o javnobeležničkoj delatnosti, a u okviru svoje javnobeležničke delatnosti, javni beležnik sastavlja javnobeležnički zapis, i overava privatne isprave.
Član 6. je izmenjen i izmenjena je definicija javnobeležničke isprave. Iz ove odredbe jasno je da isprave koje potvrdjuju javni beležnici, ostaju nejavne isprave, a jjavnobeležnička solemnizacija, odnosno potvrda javnog beležnika, je javna isprava.
Članom 82. ograničen je javnobeležnički zapis samo za odredjene pravne poslove.
Članom 93. je propisano da se u obliku javnobeležničke potvrdjene isprave, zaključuju naročito ugovori o prometu nepokretnosti, ugovori o hipoteci i založna izjava, i ugovori kojima se zasnivaju stvarne i lične službenosti ( jer ovih nema u posebnim zakonima).
Za sve ostale ugovore koje smo sačinjavali, izmenjeni su posebni propisi, Zakon o nasledjivanju i Porodični zakon, pa tako ni te ugovore ne može da sastavlja javni beležnik, već ih potvrdjuje.
Pogledajte član 93a. st.2. koji je definicija solemnizacije-potvrda da je ugovor strankama u prisustvu javnog beležnika pročitan, da su stranke izjavile da ta isprava odgovara njihovoj volji i da su je svojeručno potpisale.
Forma ugovora je slobodna.
Poslovna sposobnost i ovlašćenje ako se ugovor zaključuje preko punomoćnika, su sasvim normalne stvari, i valjda to nije sporno. Zna se ko je poslovno sposobno lice.
Dužnost javnog beležnika da objasni strankama smisao pravnog posla, da im ukaže na njegove posledice i da ispita da li je pravni posao dozvoljen i da nije u suprotnosti sa prinudnim propisima, javnim poretkom i dobrim običajima, kako je to predvidjeno u čl.93.dj. , i mogućnost da javni beležnik odbije da potvrdi ispravu, a koje rešenje najviše smeta kolegama kod ugovora o prometu nepokretnosti, je takvo jer je postupak potvrde isti kod svih ugovora, kako onih kod kojih je to i sud ranije činio ( ugovori o doživotnom izdržavanju, ugovori o raspodeli imovine za života, bračni ugovori), tako i kod ugovora o prometu nepokretnosti.

Ovo rešenje ublaženo je mogućnošću izjavljivanja prigovora nadležnom sudu i žalbe na rešenje suda u prvom stepenu, sa kratkim rokovima i odredbom kakva postoji i u ZIO na primer, da će se nepostupanje suda u rokovima, smatrati nesavesnim radom sudije. Kako javni beležnik ne može da sastavlja ove ugovore, ne vidim koji bi mu bio motiv da odbije solemnizaciju, a da pri tom, sud vrši kontrolu overe ugovora.

Ovim predlogom izmena, gradjanima i advokaturi je vraćeno praktično sve što su i ranije sačinjavali, a javnobeležnički zapis ograničen na minimalnu meru u slučajevima koji su bili najmanje štetni i po gradjane i po advokaturu.

Prosto rečeno, nismo u pregovorima imali politički kapacitet da uspemo u zahtevima kojima bi praktično ukinuli javnobeležnički model zakona i javnobeležnički zapis u svim slučajevima. Najprostije rečeno, bez odluke Ustavnog suda da je javnobeležnički zapis neustavan i da javni beležnici ništa ne mogu da sačinjavaju, nismo mogli više sa ovim kapacitetom i ovakvim zakonom. To ne znači da smo odustali od inicijative podnete Ustavnom sudu, niti da nećemo podneti novu inicijativu i ako ove izmene zakona budu usvojene.

Skupstina AKS je donela odluku da se pregovara sa Ministarstvom pravde i dala okvire za pregovore. Stručni tim AKS smatra da je sporazum zaključen u tim okvirima. Javnobeležnički zapis je ograničen na tri obavezna slučaja, sve ostale ugovore sačinjavaju gradjani i advokati, potvrdjivanje je u obliku solemnizacije koja je uprošćena u odnosu na sadašnje propise.

Nije tačno da u pregovorima nismo vodili računa o Zakonu o privrednim društvima, i već sam o tome pisala na ovom blogu. Mnogo toga je predočeno Ministarstvu, i imamo uveravanja da će se u tom delu ZOJB izmeniti jer su i oni zapazili iste nesaglasnosti ovih propisa. To nisu bili zahtevi protesta, a deo sporazuma jeste i da se ubuduće unapredi saradnja u pogledu zakonodavne aktivnosti.

Stručni tim AKS nije prejudicirao odluku Skupštine AKS o prekidu protesta, već izneo svoje mišljenje o ishodu pregovora o izmenama ZOJB i pratećih zakona, koje mišljenje će zastupati i pred organima komore. Organi komore su ti koji odlučuju o protestu.

Stručni tim nije imao mandat za pregovore u vezi poreza, a smena ministra je zahtev o kome samo Skupština AKS može da donese odluku. Skupština AKS će uostalom doneti odluku o sudbini protesta uzimajući u obzir sve zahteve i uspeh koji smo do sada postigli.

Molim Vas sve kolege, da dobro pogledate predložene izmene, i da ih ocenite prema stanju koje je postojalo kada je protest počeo. A tada je javnobeležnički zapis bio obavezna forma za punovažnost svih ugovora, bez mogućnosti da bilo koji ugovor sačini gradjanin ili advokat.

Što se mene tiče, sporazum izmedju stručnih timova AKS i Ministarstva pravde jeste pobeda advokature u celini. Pre svega, ovim sporazumom i samim izmenama, Ministarstvo pravde odstupa od svog modela zakona, i to u značajnoj meri.

Posao nije završen. Predstoji još mnogo toga što moramo uraditi i moramo stalno i aktivno pratiti i učestvovati u zakonodavnoj aktivnosti.

Tačno je da pregovori i sporazum predstavljaju kompromis. Ali taj kompromis je po mom mišljenju i po mišljenju stručnog tima u celini, dobar, a ne truo.

Borba se nastavlja. Na koji način, odlučiće organi komore. Što se pregovora tiče, završeni su sporazumom koji je bio jedini moguć, a borile smo se mnogo, uporno i dosledno. Iznosile sve argumente koje iznosite i Vi pišući na ovom blogu, i mnogo više od toga. Rezultat je odraz realnosti, i nije truo. Samo moramo više raditi ubuduće i boriti se za vladavinu prava, prava gradjana i prava advokature.

Ovo pišem ne da se u ime stručnog tima pravdam, ili u svoje ime, već da apelujem na vas sve, da dobro razmislite od čega smo počeli, gde smo stigli, da li nas je to unizilo ili podiglo, pa da sudite o kvalitetu sporazuma i nacrtima predloženih izmena zakona.

S poštovanjem,
advokat Jasmina Milutinović

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.