Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ИЗВЕШТАЈ

АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ

 

-ПРЕДСЕДНИКУ

-УПРАВНОМ ОДБОРУ

ПРЕДМЕТ: Извештај председника АК Чачак са округлог стола о изменама Устава

       који је одржан дана 21.јула 2017.године

У организацији Министарства правде РС и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе РС, одржан је први округли сто о изменама Устава , на коме су право на дискусију имали само они који су до тада поднели предлоге за измену Устава.

У сарадњи са Министарством правде, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе РС, расписала је 19.маја 2017.године јавни позив намењен организацијама цивилног друштва за достављање предлога и сугестија за идентификовање оних уставних одредби које се односе на правосуђе. Јавни позив је био отворен до 30.јуна 2017.године, а у том року стигло је 14 предлога од стране 16 организација и мрежа организација цивилног друштва. Садржај ових предлога објављен је на интернет страницама Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства правде. Циљ првог округлог стола био је разматрање пристиглих предлога, а организације које су до сада узеле активно учешће у овом процесу су: Академска мрежа за владавину права Ролан, Центар за правосудна истраживања, Асоцијација правосудних саветника Србије, Друштво судија Србије, Еколошки покрет Врбаса, Европски покрет у Србији, Есигурност, Мрежа организација за децу Србије, Удружење грађана „Покрет слободних грађана“, Синдикат незапослених, Транспарентност Србија, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Београдски центар за људска права, Комитет правника за људска права, Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије и Женска платформа за развој Србије.

Министарство правде РС као надлежно за припрему прописа у области организације и рада правосудних органа, задало је теме – предмет измена Устава које се односе на правосуђе:

 • Подела власти
 • Начела судства
 • Избор носилаца правосудних функција и престанак функција
 • Високи савет судства
 • Јавно тужилаштво
 • Државно веће тужилаца

Из до сада пристиглих предлога, уочљиво је да су предлози различити, а генерална примедба Друштва судија и Удружења тужилаца и заменика јавних тужилаца била је одсуство предлога Министарства правде из кога би се видело у ком правцу Министарство правде размишља на тему измене Устава и шта је у суштини његов циљ, као и одсуство релевантних учесника пре свега из области науке-професора факултета и стручњака за питања о којима се расправља.

Како би сагледали у ком правцу ће јавна расправа ићи убудуће, у даљем тексту ћу покушати да по напред наведеним темама изнесем сасвим укратко досадашње предлоге.

 • Подела власти

Предложена је измена става 3. члана 4. Устава РС, тако да овај став 3 гласи:

„Однос законодавне и извршне власти заснива се на равнотежи и међусобној контроли.“

 • Начела судства

Прецизније и систаматичније дефинисати начела судства на почетку одељка

( институционална и персонална):

-сталност судијске функције ( укинути пробни мандат од 3 године)

-непреместивост-да судија у случају укидања суда или претежног дела надлежности суда у који је изабран, може изузетно бити без своје сагласности трајно премештен, али само у суд исте врсте и степена

-имунитет-имунитетску заштиту проширити на целокупан судски поступак

-регулисати успостављање судског буџета

-гарантовани законско регулисање плата судија (подићи право на плату на уставни ниво)

 • Избор носилаца правосудних функција и престанак функција

Вратити назив Врховни суд.

Избор судија и председника свих судова, укључујући и Врховног суда-искључиво од стране ВСС, искључити Народну скупштину.

ВСС доноси одлуку о избору судије, а председник Републике указ о ступању на судијску функцију лица које се први пут бира.

На прву судијску функцију бира се лице које је завршило почетну обуку на Правосудној академији.

У прописивању разлога за разрешење, избећи коришћење правних стандарда попут „несавесног поступања“.

 • Високи савет судства

За састав ВСС, различити предлози. Критика је да у саставу не би требало да буду чланови по положају-Министар правде и председник надлежног одбора Народне скупштине, чланство адвоката, председник ВКС не би требало да буде и председник ВСС.

Постоје и предлози да се из састава ВСС искључе сви они који не врше судијску функцију, али и предлог да се укине ограничење да изборни чланови који нису судије морају бити из реда адвоката и професора Правних факултета.

Надлежност ВСС проширити и на право предлагања закона из његове надлежности.

Омогућити правни лек против одлука ВСС о избору судија због повреде правила поступка.

 • Јавно тужилаштво

ДВТ треба да буде искључиво надлежно за избор Републичког јавног тужиоца, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, искључити Народну скупштину и Владу РС из поступка избора, брисати одредбу да РЈТ и јавни тужиоци за свој рад одговарају Народној скупштини.

Предлог за члан 156:

„Јавно тужилаштво је јединствени, самостални и у вршењу своје надлежности независан правосудни државни орган који гони учиниоце кривичних и других кажњивих дела, штити уставност:“

Сузити начело хијерархије и централизације у оквиру јавног тужилаштва.

Увести нове називе: Врховно јавно тужилаштво, Главни јавни тужилац и Јавни тужилац ( уместо РЈТ, Јавни тужилац и заменик јавног тужиоца).

 • Државно веће тужилаца

Исте критике и предлози као и за ВСС.

ПОРЕД ПРЕДЛОГА НА ЗАДАТЕ ТЕМЕ, СТИГЛИ СУ И ОСТАЛИ ПРЕДЛОЗИ КОЈИ СУ, ПОРЕД НАПРЕД НАВЕДЕНИХ, ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА АДВОКАТУРУ.

-у Устав унети интегративну клаузулу

-отклонити терминолошке недоследности у одређивању међународних извора права

-отклонити контрадикторност уставних решења о правним изворима: а) који постављају границе деловања судске власти,2) на којима се темеље одлуке суда, 3) којима је потчињен судија у вршењу судијске функције.

-уврстити судску праксу у обавезне изворе права

-установити обавезу публиковања у Службеном гласнику пресуда међународних тела уколико су стандарди садржани у пресудама правно обавезујући

-стручност носилаца правосудних функција подићи на ниво уставног принципа

-Правосудну академију подићи на ранг уставне категорије, а прописати обавезу да судије и заменици јавног тужиоца пре првог ступања на функцију похађају почетну обуку на Правосудној академији

-Уставом дефинисати садржину судске власти

-предвидети формирање судова посебне надлежности за породичне и радне спорове

-изменити члан 142.ст.3.-„У суђењу учествују судије и судијски помоћници, на начин утврђен законом“.

-искључити учешће судија поротника у суђењу

-прописати квалификовану већину за усвајање закона који регулишу судску власт

-гарантовати јавно изрицање пресуде

-однос Уставног суда и других судова

-ИЗМЕНИТИ ОДРЕДБУ ЧЛ.67. УСТАВА У ПРАВЦУ ИЗРИЧИТОГ ОБЕЗБЕЂИВАЊА СЛОБОДЕ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ НАЈШИРЕМ КРУГУ ПРУЖАЛАЦА, УЗ ЗДРЖАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПРУЖАЊА БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ЗА АДВОКАТЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ.

Посебно ћу се осврнути на образложење предлога измене одредбе чл.67. Устава РС, а предлог су наводно дале преко 200 организација цивилног друштва које је на округлом столу све представљао и у њихово име говорио Проф.др.Саша Гајин. Он сматра да је чл.67. Устава мртво слово на папиру, да држава више од 10 година није у стању да усвоји Закон о бесплатној правној помоћи, да је препрека политичка и везана за амбицију адвокатских комора да адвокати имају монопол у пружању бесплатне правне помоћи, да је делотворно средство измена члана 67. Устава у смислу да су адвокати и јединице локалне самоуправе дужни да пружају бесплатну правну помоћ, а да су остали пружаоци ( сви) слободни да у оквиру уставних ограничења која се односе на слободу удруживања, могу пружати бесплатну правну помоћ сагласно Закону о бесплатној правној помоћи. Оправдање налази у наводној чињеници да модерни правни поретци иду ка отварању тог питања и пружању могућности да бесплатну правну помоћ пружа широк круг пружалаца.

Овом предлогу придружили су се сви присутни представници НВО, указујући да би добар пример могло бити решење из   Устава Републике Црне Горе.

Закључци округлог стола:

-наставити од септембра одржавање округлих столова широм Србије у циљу обезбеђивања што ширег и инклузивнијег консултативног процеса укључивања свих заинтересовних актера у јавну дебату на тему измена Устава у делу који се односи на правосуђе

-планиран рок да се измене усвоје до краја 2017.године није могуће испунити

-позив свим заинтересованим да доставе своје предлоге

Молим да се овај извештај достави свим члановима УО АКС и свим председницима адвокатских комора у саставу АКС, и да се на првој наредној седници Управног одбора АК Србије, по могућству што пре, донесе одлука о начину припреме предлога адвокатуре Србије и одговора адвокатуре Србије на агресиван наступ невладиног сектора, као и одлука о даљем јединственом поступању преко УО АКС с обзиром да се ради о питању од изузетног значаја за адвокатуру које мора да се решава на нивоу националне коморе у сарадњи са свим коморама у саставу.

Такође предлажем да адвокатура узме учешће и на Саветовању на тему : „Реформа правосуђа и измена Устава Републике Србије“ које организују Институт за упоредно право и Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду дана 29. и 30.09.2017.године, као и да Адвокатска комора Србије организује саветовање на ову тему и да на исто позове представнике међународних адвокатских асоцијација.

У Чачку дана 24.јула 2017.године ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК

Адвокат Јасмина В.Милутиновић

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.