Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Odluka o raspisivanju izbora za Predsednika AK Čačak

Broj:1734/14

15.08.2014.godine

 

Na osnovu čl.56 st.2 Statuta AK Čačak, Upravni odbor AK Čačak, na svojoj sednici održanoj 14.08.2014.godine, doneo je sledeću:

 

O D L U K U

 

I

Raspisuju se izbori za :

-Predsednika AK Čačak

-14 članova Upravnog odbora AK Čačak, sa područja koja teritorijalno pokrivaju Osnovni sudovi Čačka, Užica, Kraljeva, Kruševca, Novog Pazara, Požege i Prijepolja

-članove Nadzornog odbora AK Čačak-2 iz Odbora advokata Čačak i po 1 iz svakog Odbora advokata u sastavu AK Čačak

-Disciplinskog tužioca AK Čačak i 2 zamenika Disciplinskog tužioca AK Čačak

-Predsednika Disciplinskog suda AK Čačak, zamenika Predsednika i 7 sudija

-jednog predstavnika u Skupštini AK Čačak iz Odbora advokata Čačak

II

Saziva se skupština AK Čačak za izbor organa AK Čačak navedenih u tački 1. ove odluke, za subotu 04.10.2014.godine, sa početkom u 11,00 časova u sudnici br.1 Višeg suda u Čačku.

III

Utvr|uje se broj članova Upravnog odbora za svaku Izbornu jedinicu-Odbor advokata koji daje svoje predstvanika u Upravni odbor, srazmerno sa ukupnim brojem advokata, a koji se biraju i to :

-Za područje koje teritorijalno pokrivaju Odbor advokata Čačak i Odbor advokata Gornji Milanovac- 4 člana Upravnog odbora

-Za područje koje teritorijalno pokriva Odbor advokata Kraljevo i Odbor advokata Raška- 2 člana Upravnog odbora

-Za područje koje teritorijalno pokriva Odbor advokata Požega i Odbor advokata Ivanjica- 1 član Upravnog odbora

– Za područje koje teritorijalno pokriva Odbor advokata Užice- 2 člana Upravnog odbora

– Za područje koje teritorijalno pokriva Odbor advokata Kruševac, Odbor advokata Trstenik i Odbor advokata Brus- 3 člana Upravnog odbora

-Za područje koje teritorijalno pokriva Odbor advokata Novi Pazar i Odbor advokata Sjenica-1 član Upravnog odbora

-Za područje koje teritorijalno pokriva Odbor advokata Prijepolje, Priboj i Nova Varoš-1 član Upravnog odbora

IV

Izbore za organe navedene u tački 1. ove odluke sprovešće Izborna komisija AK Čačak imenovana od strane Upravnog odbora AK Čačak odlukom od 06.02.2014.godine a na osnovu odluke o početku izbornog postupka od 26.12.2013.godine i Verifikaciona komisija AK Čačak imenovana istom odlukom Upravnog odbora AK Čačak.

V

Rok za kandidovanje za izbor organa navedenih u tački 1. ove odluke počinje odmah po objavljivanju ove odluke na način propisan čl.56 st.6 Statuta AK Čačak i traje 30 dana od dana objavljivanja odluke.

Pravo predlaganja kandidata za organe navedene u tački 1. ove odluke, pod uslovima predvi|enim Statutom AK Čačak, ima Upravni odbor AK Čačak, Odbor advokata u sastavu AK Čačak i najmanje 20 advokata-članova AK Čačak.

Kandidature se dostavljaju u pisanoj formi Izbornoj komisiji AK Čačak neposredno ili preporučenom poštom sa podacima i uslovima propisanim čl.68 st.2 ,3 i 5 Statuta AK Čačak.

VI

Obavezuje se Izborna komisija AK Čačak da nakon isteka roka za kandidovanje a najkasnije 10 dana pre održavanja izborne skupštine, utvrdi listu kandidata za izbor organa navedenih u tački 1. ove odluke i dostavi listu Upravnom odboru AK Čačak na potvr|ivanje.

VII

Predlaganje kandidata za organe navedene u tački 1.ove odluke sprovešće se u Odborima advokata AK Čačak, a izbori za 1 predstavnika u Skupštini AK Čačak iz Odbora advokata AK Čačak sprovešće se u Izbornoj jedinici Odboru advokata Čačak sprovešće se po proteku roka za kandidovanje, a najkasnije 10 dana pre održavanja izborne skupštine AK Čačak.

 VIII

Birački odbor Izborne jedinice Odbora advokata Čačak imenovan odlukom Upravnog odbora AK Čačak od 13.03.2014.godine, sprovešće neposredno glasanje na biračkom mestu pod nadzorom Izborne komisije.

IX

Nalaže se Izbornoj komisiji AK Čačak da organizuje izbore za organe navedene u tački 1. ove odluke i da preduzmu sve potrebne radnje propisane čl.54 Statuta AK Čačak, kako bi se izbori sproveli.

X

Ovu odluku objaviti na veb stranici AK Čačak, oblasnoj tabli AK Čačak i dostaviti svim Odborima advokata u sastavu AK Čačak.

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Adv.Jasmina Milutinović

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.