Scroll Top
Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

POSLOVNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU ODBORA ADVOKATA ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK DONETOG 24.2.2022. GODINE

Na osnovu čl. 33. st. 1. tač. 36. Statuta Advokatske komore Čačak, Upravni odbor Advokatske komore Čačak na sednici održanoj dana 26.04.2023. godine u Čačku, doneo je:

 

POSLOVNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU ODBORA ADVOKATA ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK DONETOG 24.2.2022. GODINE

 

Član 1.
Iz uvoda Poslovnika posle reči „Na osnovu“ brišu se reči: „člana 12, stav 1. tačka 3. i zapeta“ a posle reči „člana 33. stav 1. tačka“ brišu se reči: „1. zapeta 24. i 40.“

 

Član 2.
Član 2. st. 6. briše se.

 

Član 3.
U čl. 12. reč „većina“ zamenjuje se rečima „jedna petina“.
U čl. 12. dodaje se st. 2. koji glasi:
„Ukoliko je sednica odbora zakazana radi predlaganja kandidata za izbor članova i organa i tela Komore Čačak i AKS ili davanja inicijative za donošenje odluka u okviru nadležnosti Komore mora prisustvovati jedna trećina od ukupnog broja njegovih članova, a odlučuje se većinom glasova prisutnih članova.“

 

Član 4.
U čl. 26. st. 1.  briše se deo alineje. 4. koji glasi:
– „ koji se evidentiraju na posebnom listu, i prisustvo potvrđuju potpisom,“
U čl. 26. st. 3. posle reči ”istog” dodaje se zapeta i reči ”nakon usvajanja zapisnika na narednoj sednici Odbora“ i zapeta.

 

Član 5.
Ove izmene Poslovnika stupaju na snagu u roku od osam dana od dana njihovog objavljivanja na oglasnoj tabli i internet stranici Advokatske komore Čačak.

 

U Čačku, dana 12.05.2023.godine.

PREDSEDNIK
ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK
Adv. Miodrag Aleksić

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.