Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

Poziv advokatima za prijavu radi pružanja pravne pomoći strancima smeštenim u prihvatilišta za strance

Advokatska komora Srbije poziva sve zainteresovane advokate da se prijave radi pružanja pravne pomoći strancima smeštenim u Prihvatilištima za strance koja se nalaze u:

 1. Beogradu – Padinskoj skeli
 2. Dimitrovgradu i
 3. Plandištu

Pravna pomoć prvenstveno se sastoji u:

 • Zastupanja u postupku azila u skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti;
 • Žalba protiv odluke o odbijanju ulaska u Republiku Srbiju u smislu odredbe člana 15 stav 6. Zakona o strancima;
 • Izjavljivanju žalbe protiv rešenja o vraćanju u smislu odredbe člana 80 stav 1. Zakona o strancima;
 • Pokretanju upravnog spora protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku u smislu odredbe člana 80 stav 4. Zakona o strancima;
 • Pokretanju upravnog spora protiv rešenja o otkazu boravka i zabrani ulaska stranca u Republiku Srbiju u vremenskom trajanju izrečene mere bezbednosti proterivanja ili zaštitne mere udaljenja stranaca iz zemlje u smislu odredbe člana 81 st.2 Zakona o strancima;
 • Izjavljivanju žalbe protiv rešenja o odlaganju prinudnog udaljenja i rešenja kojim se ukida odlaganje prinudnog udaljenja u smislu odredbe člana 85 st.4 Zakona o strancima;
 • Pokretanju upravnog spora protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku o odlaganju prinudnog udaljenja i rešenja kojim se ukida odlaganje prinudnog udaljenja u smislu odredbe člana 85 st.8 Zakona o strancima;
 • Pokretanju upravnog spora protiv rešenja nadležnog organa ili granične policije o smeštaju lica u prihvatilište i rešenja o produženju smeštaja u skladu sa odredbom člana 90 st.2 Zakona o strancima
 • Izjavljivanju žalbe protiv odluke o ograničenju kretanja određivanjem boravka u prihvatilištu za strance u skladu sa odredbom člana 78. stav 5. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti;
 • Podnošenju pritužbe policijskim službenicima ili upravniku prihvatilišta, odnosno pisanog obraćanja načelniku Uprave granične policije, u skladu sa članom 20. stav 8. i članom 31. Pravilnika o kućnom redu i pravilima boravka u prihvatilištu za strance, a u smislu člana 91. stav 2. tačka 6. Zakona o strancima;
 • Zastupanju u pritužbenom postupku pred Ministarstvom unutrašnjih poslova u skladu sa članovima 234. – 243. Zakona o policiji i Pravilnikom o pritužbenom postupku u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
 • Zastupanja u pritužbenom postupku pred Zaštitnikom građana, u skladu sa Zakonom o zaštitniku građana;
 • Zastupanju u svim ostalim pravnim poslovima radi zaštite prava i interesa stranaca koji borave u prihvatilištima.

Nagradu za rad advokata i troškove snosi stranac u Prihvatilištima koji angažuje advokata, a ovlašćeno službeno lice u Prihvatilištu obezbediće strancu pristup telefonu kako bi pre dolaska advokata u prihvatilište bili ugovoreni uslovi zastupanja.

Potrebno je da zainteresovani advokati do 01.02.2023.godine dostave Advokatskoj komori Srbije prijavu sa podacima o broju telefona i e-mail adresi. Lista prijavljenih advokata sa kontakt podacima biće dostupna strancima koji se nalaze u Prihvatilištu, a stranci će advokate kontaktirati u skladu sa kućnim redom u prihvatilištu za strance. Advokati će moći da posećuju klijente u skladu sa kućnim redom.

Za sve dodatne informacije advokati se mogu neposredno obratiti Zaštitniku građana koji vrši nadzor nad prinudnim udaljenjem stranaca.

Prijave se podnose na e-mail Advokatske komore Srbije: a.k.srbije@gmail.com najkasnije do 01.02.2023.

U prijavi navesti kontakt podatke: ime i prezime advokata, sedište advokatske kancelarije, advokatsku komoru u sastavu Advokatske komore Srbije na čijoj teritoriji ima sedište advokatske kancelarije, kontakt telefon i mail.

Liste advokata će se formirati prema redosledu prijavljivanja, sedištu advokatska kancelarije i advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije.

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR