Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ЈАВНИ ОГЛАС за избор миритеља и арбитара

I Услови:

За миритеља и арбитра може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове:

1. да је држављанин Републике Србије;
2. да има високу стручну спрему и најмање пет година радног искуства у области
радних односа;
3. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање ових послова;
4. да је достојно дужности миритеља, односно арбитра.

За арбитра може бити изабрано лице које поред општих услова, има положен правосудни испит или је редовни професор факултета из позитивно-правних предмета.

II Докази који се прилажу на јавни оглас:

– пријава са биографијом;
– потврда о радном искуству у области радних односа са описом послова;
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплома о стеченом образовању;
– радна књижица;
– уверење о положеном правосудном испиту или потврда да је кандидат редован
професор факултета из позитивно-правних предмета, коју издаје факултет (за кандидате за арбитре);
– потврда о неосуђиваности или доказ да је поднет захтев за издавање исте надлежном органу.

III Адреса на коју се подносе пријаве на јавни оглас:

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Македонска 4, 11000 Београд са назнаком: „ЗА ЈАВНИ ОГЛАС“

IV Лице које је задужено за давање обавештења о јавном огласу:

Драгана Андоновска телефон 011/31-31-418 и 31-31-416.

V У изборном поступку проверава се познавање:

Закон о мирном решавању радних спорова, Закон о спречавању злостављања на раду и Закон о раду, усменим путем – разговором.

VI Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава на јавни оглас је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног огласа у листу „Вечерњим новостима“.

VII Трајање мандата:

Миритељи и арбитри се бирају на четири године, од дана коначности одлуке о избору.

VIII Место ангажовања:

Миритељи и арбитри се ангажују на територији целе Републике Србије и пожељна је различита регионална заступљеност.

IX Рок за спровођење изборног поступка:

Одлуку о избору миритеља и арбитара Комисија за избор миритеља и арбитара доноси у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава и у том року ће се спровести изборни поступак.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова, на адреси www.ramrrs.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Овај оглас објављује се на web страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова: www.ramrrs.gov.rs, на огласној табли Агенције и листу „Вечерње новости“.

Кандидати који су већ стекли својство миритеља, односно арбитра уписом у Именик, а који се пријављују на јавни оглас подносе само пријаву.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Преузмите датотеку: Izjava-ZUP

 

Извор: Републичка агенција за мирно решавање радних спорова http://www.ramrrs.gov.rs/?p=3602

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.