Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE

Broj: 207-2/09
24.10.2009

Skupština Advokatske komore Srbije je, povodom i daljeg opstanka na snazi UREDBE o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase i kojom su advokati obvezani da pružene advokatske poslove evidentiraju putem istih počev od 1.03.2010., nakon potpunog oglušavanja nadležnih državnih organa na inicijativu Advokatske komore Srbije i mišljenja međunarodnih advokatskih organizacija – Saveta advokatskih komora Evrope (CCBE), za ukidanje ovakvih, protivnih javnom interesu, štetnih po građane Srbije i degradirajućih za avokatsku profesiju, propisa, a polazeći od Zaključaka Skupštine Advokatske komore Srbije održane 20.06.2009. broj 55-5/09 od 20.06.2009, a koji glase:

«Obaveza uvodenja fiskalnih kasa i evidentiranje pruzenih advokatskih poslova na taj način, predstavlja nedopustiv instrument pritiska na advokaturu kao samostalnu i nezavisnu profesiju i stoga je advokatima Srbije ova obaveza apsolutno neprihvatljiva.

Obaveza uvođenja fiskalnih kasa predstavlja oblik narušavanja privatnosti advokatskih kancelarija i zaštite podataka i integriteta stranaka koje advokati zastupaju.

Ova obaveza je suprotna vazecim propisima, neustavna i nezakonita i advokati Srbije će preduzeti sve potrebne mere, uključivši i pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Srbije.

Obaveza evidentiranja pruženih advokatskih usluga putem fiskalnih kasa protivna je javnom interesu, grubo degradirajuca i suprotna Kodeksu profesionalne etike advokata i kao takvu, advokati Srbije je ne prihvataju.

Imajući u vidu javni interes države Srbije da postane punopravni clan Evropske unije, da propise Republike Srbije harmonizuje sa njenim propisima, obaveza uvođenja registrovanja prometa putem fiskalnih kasa za advokate, predstavlja grubo narušavanje ovog javnog interesa s obzirom da ovaj način poreske kontrole ne postoji ni u jednoj zemlji Evropske unije, niti u neposrednom okruzenju.

U cilju zaštite navedenih interesa, Advokatska komora Srbije je, kod nadležnih državnih organa, pokrenula inicijative za izmene navedene Uredbe, u delu koji se odnosi na advokate i zatrazila ekspertsko misljenje od najznačajnijih međunarodnih profesionalnih organizacija: Saveta advokatskih komora Evrope i Međunarodne unije advokata.

Advokatska komora Srbije će preduzeti i druge mere radi zaštite javnog interesa i interesa advokature, uključivši i obustave rada, u skladu sa Odlukom Skupštine Advokatske komore Srbije, o čemu ce državni organi i javnost Srbije biti blagovremeno obavešteni.»

a nakon, do sada, bezuspešne upotrebe svih legalnih i legitimnih sredstava, u granicama lojalnosti državnim institucijama logičnih zahteva, a na osnovu odredaba 61.1 , čl.15 st.2. i 3. i čl. 56 i 57 Zakona o advokaturi , te odredaba čl.9. st.l. t.l. i 2. , čl.16. st.4., i čl.19. stl.i 2. , Statuta Advokatske komore Srbije («Sluzbeni glasnik RS» 43/99, 65/01 i 41/02), dana 24.10.2009., donela je sledeće

ODLUKE i ZAKLjUČKE

 1. Usvajaju se stavovi i zaključci 14. Konferencije advokata Srbije usvojeni 10.10.2009.
 2. Advokati, članovi Advokatske komore Srbije, organizovaće protest upozorenja zbog usvajanja Uredbe Vlade Republike Srbije o određivanju delatnosti koje nisu u obavezi da evidentiraju promet putem fiskalnih kasa, kojom su advokati obavezani da evidentiraju pružene advokatske poslove putem fiskalnih kasa počev od 1.03.2010. tako što će obustaviti rad i neće pristupati na ročišta zakazana pred sudovima i drugim državnim organima , na dane 9., 10. i 11.niovembra.2009 godine.
 3. Advokatska komora Srbije pokreće inicijativu za izmenu odredbe člana 3. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“ 135/2004), tako što će se iza stava 3 dodati novi stav 4. koji glasi:“Obaveza iz stava 1. i 2. ovog člana ne odnosi se na advokatske poslove, koji predstavljaju specifične intelektualne usluge pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima u zaštiti njihovih međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonom garantovanih prava.“
 4. Advokatska komora Srbije pokrece inicijativu za izmenu clana 2. Uredbe Vlade Republike Srbije o odredivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sluzbeni glasnik RS 18/2009) u tabeli delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, iza delatnosti po šifrom 63672 – pomoćne aktivnosti za osiguranje i penzijske fondove dodaje se nova alineja koja glasi: ,,74111 – advokatski poslovi“, a u članu 4. stav 2, tačka 3, alineja 4 Uredbe Vlade Republike Srbije o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sluzbeni glasnik RS 18/2009) brišu se brojevi i rečci koji glase: “74111 – advokatski poslovi“.
 5. Za slučaj da u kratkom roku Vlada Republike Srbije ne izmeni navedene propise, advokati članovi Advokatske komore Srbije, organizovaće trajni protest protiv Uredbe Vlade iz stava 1., a obustava rada advokata će biti trajna i neće se pristupati na ročišta zakazana pred sudovima i drugim drzavnim organima sve do ispunjenja njihovih, ovde navedenih zahteva.
 6. Za realizaciju odluke i zaključaka ovlašćuje se Upravni odbor Advokatske komore Srbije.
 7. Ovlašćuje se Upravni odbor Advokatske komore Srbije da, u ime Skupštine Advokatske komore Srbije, odredi početak, trajanje, način sprovodenja protesta upozorenja, trajnog protesta, obustava rada za vreme trajanja protesta upozorenja i trajnog protesta i obustavu od primene ove odluke i zaključaka.
 8. Upravni odbor Advokatske komore Srbije će u saradnji sa advokatskim komorama u njenom sastavu, obrazovati radna tela (protestne odbore) za teritoriju Advokatske komore Srbije, a posebna tela AK” protestne odbore imenovaće svaka advokatska komora u Srbiji za svoju teritoriju. Protestni odbor Advokatske komore Srbije će koordinirati tok i način izražavanja protesta, radi lakšeg sprovodenja istog.
 9. Protestni odbor Advokatske komore Srbije će, u saradnji sa Upravnim odborom ove Komore i protestnim odborima advokatskih komora u Srbiji, utvrditi minimum procesa rada koji će advokati u dane protesta obavljati u cilju zaštite prava i položaja klijenata, o čemu će svi advokati, advokatske komore i sudovi, biti blagovremeno obavešteni.
 10. Protestni odbori počinju sa stalnim zasedanjem odmah, pa do ispunjenja zahteva.
 11. Protestni odbor Advokatske komore Srbije radiće u sastavu: Slavko Jelovac, predsednik, Aleksandar Đurčić, zamenik predsednika, Zoran Lazarević, Momčilo Perić, Aleksandar Kilibarda, Darko Petricević, Goran Kovačević, Milija Stanković, Petar Popović – svi advokati iz Beograda, Marko Bogdanović, clan Upravnog odbora Advokatske komore Srbije i predsednik Komisije za poreze i doprinose, Branislav Vulić, clan Upravnog odbora Advokatske komore Srbije i član Komisije za poreze i doprinose pet advokata iz Advokatske komore Vojvodine i po najmanje dva advokata iz drugih advokatskih komora u Srbiji po izboru tih komora, koji počinje sa radom odmah.
 12. Ova odluka je obavezujuca za sve advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije i sve advokate članove Advokatske komore Srbije i stupa na snagu odmah.
 13. Ovu odluku i zaključke dostaviti Narodnoj skupstini Republike Srbije, Vladi Republike Srbije, ministarstvima pravde, finansija, trgovine i usluga, advokatskim komorama u Srbiji, advokatima, svim sudovima sa područja Republike Srbije, „CCBE“, „UIA“ i sredstvima javnog informisanja

 

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE

Dragoljub Đordevic, advokat

 …

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.