Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ODLUKA O DOPUNSKIM IZBORIMA

Broj:227/15

05.02.2015.godine

 

Na osnovu čl.56 st.2 Statuta AK Čačak, Upravni odbor AK Čačak, na svojoj sednici održanoj  05.02.2015.godine, doneo je sledeću:

 

O  D   L  U  K  U

 

I

 

Raspisuju se  DOPUNSKI   IZBORI   za 11 predstavnika u Skupštini AK Čačak.

 

II

Saziva se skupština AK Čačak za  potvrđivanje mandata predstavnicima u Skupštini AK Čačak, za  subotu 14.03.2015.godine, sa početkom u 12,00 časova u Kraljevu, u sali bioskopa “Kvart” u Kraljevu (u sastavu hotela “Turist” u Kraljevu).

III

Utvrđuje se broj  predstavnika za Izbornu jedinicu – Odbor advokata i to:

– Odbor advokata Kraljevo-4 predstavnika

– Odbor advokata Kruševac-3 predstavnika

– Odbor advokata Novi Pazar-1 predstavnik

– Odbor advokata Požega-1 predstavnik

– Odbor advokata Trstenik-1 predstavnik

– Odbor advokata Čačak-1 predstavnik

IV

Utvrđuje se  konačan broj predstavnika za Skupštinu AK Čačak za koju se raspisuju ovi dopunski izbori, tako što se  utvrđuje da će se u Skupštinu AK Čačak  birati ukupno 11 predstavnika.

V

Sastav Izborne i Verifikacione komisije, imenovan odlukom UO AK Čačak br.210/14 od 06.02.2014. godine, ostaje nepromenjen.

VI

Rok za kandidovanje  za izbor predstavnika u Skupštini AK Čačak počinje odmah po objavljivanju ove odluke  na način propisan  čl.56 st.6 Statuta AK Čačak i traje do 24.02.2015.godine.

Pravo predlaganja kandidata za predstavnike u Skupštini AK Čačak, pod uslovima predviđenim Statutom AK Čačak, ima Upravni odbor AK Čačak, Odbor advokata u sastavu AK Čačak i najmanje 20 advokata – članova AK Čačak.

Kandidature se dostavljaju u pisanoj formi Izbornoj komisiji AK Čačak neposredno ili preporučenom poštom sa podacima i uslovima  propisanim  čl.68 st.2, 3 i 5  Statuta AK Čačak.

VII

Obavezuje se Izborna komisija AK Čačak da nakon isteka roka za kandidovanje a najkasnije  do 25.02.2015. godine utvrdi listu kandidata za izbor predstavnika u Skupštini AK Čačak i dostavi listu Upravnom odboru AK Čačak na potvrđivanje.

VIII

Dopunski izbori za predstavnike u Skupštini AK Čačak sprovešće se u Odborima advokata AK Čačak , navedenim u tački 3 ove odluke, u periodu 26.02.2015. do 10.03.2014.

IX

Nalaže se Izbornoj komisiji AK Čačak da organizuje izbore za  predstavnike u Skupštini AK Čačak u periodu od 26.02.2015 do 10.03.2015.godine i da preduzme  sve potrebne radnje propisane čl.54 Statuta AK Čačak, kako bi se izbori sproveli.

X

Ovu odluku objaviti na veb stranici AK Čačak, oblasnoj tabli AK Čačak  i dostaviti  svim Odborima advokata u sastavu AK Čačak.

 

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Adv.Jasmina Milutinović

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.