Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ODLUKA

Broj:292/15

11.02.2015.godine

 

Upravni odbor AK Čačak , na svojoj sednici održanoj 05.02.2015.godine, doneo je sledeću:

 

O D L U K U

 

POČEV OD 01.02.2015.godine PRESTAJE DA VAŽI odluka Upravnog odbora AK Čačak br.2380/14 od 06.11.2014.godine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Navedenom odlukom advokati (do 40 godina starosti i do 5 godina staža u advokaturi) i svi advokatski pripravnici AK Čačak, bili su oslobođeni obaveze plaćanja mesečne članarine za vreme trajanja protesta advokata Srbije sa obustavom rada.

 

Kako je protest advokata Srbije okončan 26.01.2015.godine, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Adv.Jasmina Milutinović

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR