Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ODLUKA O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA OSLOBAĐANJE TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA

Broj:1590/14

07.07.2014.godine

Upravni odbor AK Čačak, na osnovu čl.14 Odluke Advokatske komore Srbije br.476-4/2014 od 22.06.2014.godine i Odluke Advokatske komore Srbije br.476-4.1/2014 od 22.06.2014.godine i čl.30 st.1 tač.36 Statuta AK Čačak, na sednici održanoj 04.07.2014.godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA OSLOBAĐANJE TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA

Član 1.Kandidat koji podnosi zahtev za upis u Imenik advokata iz redova advokatskih pripravnika, može podneti zahtev za delimično oslobađanje od troškova upisa.

Zahtev iz stava 1. podnosi se istovremeno sa zahtevom za upis u Imenik advokata a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o upisu u Imenik advokata.

Kandidat iz stava 1. može biti oslobođen plaćanja troškova upisa i to dela troškova upisa na ime naknade za stečena dobra AK Čačak i AK Srbije, ukoliko ispunjava sledeće uslove:

– ako je bio upisan u Imenik advokatskih pripravnika u trajanju od najmanje dve godine i

– ako je zahtev podnet najkasnije u roku od dvanaest meseci od dana položenog pravosudnog ispita i

– ako je izmirio sve dospele obaveze prema advokatskoj komori u kojoj je obavljao advokatsko-pripravničku vežbu i

– da je advokat kod koga je obavljao advokatsko-pripravničku vežbu izmirio, odnosno da advokat kod kojeg obavljaá advokatsko-pripravničku vežbu, nema materijalnih obaveza prema advokatskoj komori shodno čl.83 st.2 Zakona o advokaturi.

Odluku o zahtevu za oslobađanje troškova upisa donosi upravni odbor koji donosiá odluku o upisu u Imenik advokata.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Advokatske komore Čačak.

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK
Adv.Jasmina Milutinović

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR