Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ODLUKA O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA OSLOBAĐANJE TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA

Broj:1590/14

07.07.2014.godine

Upravni odbor AK Čačak, na osnovu čl.14 Odluke Advokatske komore Srbije br.476-4/2014 od 22.06.2014.godine i Odluke Advokatske komore Srbije br.476-4.1/2014 od 22.06.2014.godine i čl.30 st.1 tač.36 Statuta AK Čačak, na sednici održanoj 04.07.2014.godine, doneo je sledeću:

O D L U K U

O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA OSLOBAĐANJE TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA

Član 1.Kandidat koji podnosi zahtev za upis u Imenik advokata iz redova advokatskih pripravnika, može podneti zahtev za delimično oslobađanje od troškova upisa.

Zahtev iz stava 1. podnosi se istovremeno sa zahtevom za upis u Imenik advokata a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o upisu u Imenik advokata.

Kandidat iz stava 1. može biti oslobođen plaćanja troškova upisa i to dela troškova upisa na ime naknade za stečena dobra AK Čačak i AK Srbije, ukoliko ispunjava sledeće uslove:

– ako je bio upisan u Imenik advokatskih pripravnika u trajanju od najmanje dve godine i

– ako je zahtev podnet najkasnije u roku od dvanaest meseci od dana položenog pravosudnog ispita i

– ako je izmirio sve dospele obaveze prema advokatskoj komori u kojoj je obavljao advokatsko-pripravničku vežbu i

– da je advokat kod koga je obavljao advokatsko-pripravničku vežbu izmirio, odnosno da advokat kod kojeg obavljaá advokatsko-pripravničku vežbu, nema materijalnih obaveza prema advokatskoj komori shodno čl.83 st.2 Zakona o advokaturi.

Odluku o zahtevu za oslobađanje troškova upisa donosi upravni odbor koji donosiá odluku o upisu u Imenik advokata.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Advokatske komore Čačak.

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK
Adv.Jasmina Milutinović

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.