Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Predlog za odlaganje Skupštine AKS‏

PREDLOG JASMINE V. MILUTINOVIĆ, PREDSEDNIKA ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK ZA NEODRŽAVANJE SEDNICE SKUPŠTINE AK SRBIJE KOJA JE ZAKAZANA ZA 11.12.2014.

Poštovane kolege,

Po predloženom dnevnom redu za sednicu Upravnog odbora AK Srbije koja je zakazana za 8.12.2014. godine, prva tačka dnevnog reda je „Protest advokata sa obustavom rada“.

Već iz naziva ove tačke dnevnog reda, a u vezi sa zakazanom Skupštinom Advokatske komore Srbije za 11.12.2014.godine, ja imam dileme šta na ovoj sednici Upravnog odbora AKS, mi treba da raspravljamo i odlučujemo, pogotovu u ovoj fazi protesta i pred zakazanu Skupštinu. Da li ona podrazumeva pripremu odluka i zaključaka za sednicu Skupštine AKS, ili ne. Ako podrazumeva, zbog čega za sednicu UOAKS članovima i predsednicima komora, nije dostavljena analiza protesta sa predlogom odluka i zaključaka. Ili to treba zajedno da uradimo na samoj sednici. Da li je uopšte planirano da se na sednici UOAKS, donesu predlozi odluka i zaključaka za Skupštinu, ili to Skupština treba spontano da donese nakon diskusija.

Takodje mi se čini da ova sednica UOAKS, ima veći značaj od svih prethodnih, a u svetlu poslednjih dogadjanja i najava ministra pravde da je dogovor na pomolu.

Kao član Protesnog odbora AKS i kao predsednik AK Čačak, morala bih da već sada prepoznam šta bi taj dogovor koji bi bio moguć uskoro, mogao da podrazumeva, a da on zadovolji zahteve protesta na najbolji mogući način u sklopu svih analiza trenutnog stanja i naših mogućnosti kao advokature, uvažavajući naročito mišljenje same advokature.

Stoga ću ja dati svoje vidjenje trenutnog stanja protesta, u cilju obrazlaganja mog predloga da je Skupština AK Srbije u ovom momentu preuranjena i moje realne bojazni da ona neće u ovom momentu biti svrsishodna.

Mislim da bi sednicu Skupštine AK Srbije koja je zakazana za 11.12.2014.god. trebalo odložiti iz sledećih razloga:

I. Analiza protesta i izveštaj predsednika AK Srbije koji je dostavljen predstavnicima u Skupštini AK Srbije od 2.12.2014.god. uz poziv za samu sednicu, nije dovoljna da bi Skupština mogla da donese bilo kakve odluke i zaključke vezane bilo za:

– izmenu dosadašnjeg načina sprovodjenja protesta,

– njegovu suspenziju na odredjeno vreme ili

– trajni prekid protesta.

Naime, bez obzira na činjenicu šta je sve učinjeno od 17.09.2014.godine, naš protest do sada nije dao rezultate koji bi opravdavali izmenu odluka sa Skupštine AK Srbije od 13.09.2014.god. ni u najmanjem mogućem delu.

II. Podrška medjunarodnih advokatskih organizacija, do sada nije dala rezultate koji bi se ogledali u početku i toku pravih pregovora advokature i Vlade RS o zahtevima protesta. Medjunarodne advokatske organizacije su poslale pismo sa molbom za sastanak predsedniku Vlade RS i ministru pravde, sa predlogom da se sastanak održi dana 10.12.2014.god. u 20,00 sati uveče. Iz saopštenja AKS vidimo da je u vezi organizacije ovog sastanka i načina rešavanja problema advokature u Srbiji, predsednik AKS u stalnom kontaktu sa ministrom pravde. Izveštaj će nam podneti na samoj sednici UOAKS.

Kako sastanak treba da se održi 10.12.2014.god. u 20,00 sati uveče, na istom nije moguće postići bilo kakav ozbiljan i sveobuhvatan dogovor o načinu rešavanja zahteva advokature, koji bi potom mogao da se prezentira predstavnicima u skupštini AK Srbije.

Prema tome, I u svetlu ovog važnog sastanka, sednica Skupštine AK Srbije je preuranjena.

III. Ustavni sud RS nije doneo odluke o našim inicijativama za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti. Ne znamo ni kada će, i ako se podnose urgencije tom sudu, a ovaj sud i drugi pozivaju da donese odluke po našim inicijativama.

Postoji stoga ozbiljan problem da na Skupštini AK Srbije odlučujemo o sudbini protesta, bez odluke Ustavnog suda RS.

Postoje nagadjanja stručne i ostale javnosti, zbog čega taj sud nije do sada doneo odluku, mogla bih ih nazvati i spekulacije: da je US mišljenja da nismo u pravu odavno bi doneo odluke, a kako ih nije doneo, znači u pravu smo. Ako smo u pravu, koliko smo u pravu, da li u celosti ili delimično. Da li je profesor Zoran Tomić u pravu kada kaže da advokatura od US previše očekuje, i da li će, i ako US nadje da su odredjene odredbe napred navedenih zakona neustavne, time u celosti rešiti naš problem, ili će se opet postaviti pitanje koja je to zakonska solucija ovih propisa, najbolja za društvo i njene gradjane, na kraju i za advokaturu.

Prema tome, i zbog toga što ne znamo odluku US, niti imamo analizu mogućih odluka ovog suda i njihovog uticaja na dalji tok protesta, sednica Skupštine AKS je preuranjena.

IV. Savet za borbu protiv korupcije u svom izveštaju od 4.12.2014.god., a u vezi sa donošenjem zakona po hitnom postupku, uvodjenjem sistema javnog beležništva, odnosa ovog zakona sa drugim sistemskim zakonima, finansijskim aspektima uvodjenja notarijata i evropskim trendovima, dao je svoje zaključke i preporuke. U istima se kaže:

-da se zakoni uglavnom donose po hitnom postupku bez javne rasprave

-da je ZOJB nejasan, neprecizan, nerazumljiv i suprotan sistemskim zakonima koji su osnov nadležnosti notara, jer se ovim zakonom ne može dati notarima nadležnost ako je u sistemskom zakonu data NEKIM DRUGIM LICIMA ILI NIJE NI PREDVIDJENA.

-iz ZOJB moraju da se izbace imperativne odredbe o nadležnosti notara kod nejavnih isprava, jer isti ne mogu biti privilegovani i izuzeti od konkurencije kada se radi o nejavnim ispravama

-u ZOJB se moraju ugraditi merila i kriterijumi na osnovu kojih država ima pravo na deo dobiti koju notari ostvaruju obavljanjem poverenih poslova od države

Savet pritom, podseća na evropske trendove i na Evropski sud pravde koji je 2011.godine utvrdio da, činjenica da su notarima data javna ovlašćenja, ih ne čini izuzetim od konkurencije.

Šta nam pokazuje ovaj izveštaj i zaključci Saveta za borbu protiv korupcije ? Pa pokazuje da je advokatura od početka u pravu sa svojim zahtevima, i to svim zahtevima., uključujući i onaj ZA SMENU MINISTRA PRAVDE koji je predložio zakone koji su neustavni, doneti po hitnom postupku, protivni evropskim trendovima, štetni po državu, njen budžet, o gradjanima i advokaturi i da ne govorim !

E sad zašto je ovaj izveštaj važan i za nas. Savet za borbu protiv korupcije osnovan je Odlukom Vlade RS , stručno je i savetodavno telo Vlade Srbije sa zadatkom da sagleda AKTIVNOSTI U BORBI PROTIV KORUPCIJE, da predlaže Vladi mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije, kao i da prati njihovo sprovodjenje i da daje inicijative za donošenje propisa, programa i drugih akata i mera u toj oblasti.

Šta je zabrinjavajuće? To što Savet u svom izveštaju kaže da je utvrdio da predlozi iz izveštaja od 2012.god. do 2014.godine ( a to je mandat ove Vlade) nisu prihvaćeni jer po njima nisu preduzete predložene mere, pa Savet i dalje ostaje kod datih predloga jer se predlozi koje je dao, uklapaju u Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2014.god. u odnosu na otvaranje poglavlja 23.

Ovo dalje znači da imamo izveštaj koji može da bude neprihvaćen, kao i oni za period od 2012.godine. Da o njemu Vlada ćuti i ne donosi nikakve mere.

Ili će možda isti usvojiti i doneti mere za otklanjanje svih napred navedenih nepravilnosti.

Nemamo odgovor, pa je i u svetlu toga sednica Skupštine AKS preuranjena. Smatram da bi trebalo javno da tražimo od Vlade Srbije da se izjasni o ovom izveštaju, s obzirom da se on poklapa i sa našim obrazloženim zahtevima protesta kada je u pitanju ZOJB, a što nas je i uvelo u protest.

V. Pitanje oporezivanja i pored najava, nije rešeno, pa nema šta da se Skupštini AKS predloži što se tiče ovog zahteva. Naime, kako je sada kraj 2014.godine i uskoro ulazimo u 2015.godinu, a nemamo dogovor ni za 2014.godinu, bilo kakva obećanja bez pisanog predloga Ministarstva finansija i garancija da će to tako i biti, ne samo za 2014.godinu već sada i za 2015.godinu, ne znam šta bi Skupštini dana 11.12.2014.godine predložili u vezi ovoga.

VI. Nemamo nikakav pomak što se tiče ostalih zahteva protesta, a ovde pre svega mislim na Zakon o izvršenju i obezbedjenju.

Zbog svega napred navedenog, smatram da nije vreme za sednicu Skupštine AK Srbije i tražim da kada se steknu uslovi za istu, a nakon što imamo rezultate našeg zaista mukotrpnog rada na ispunjavanju zahteva protesta, se zakaže Konferencija advokata Srbije i Skupština AK Srbije.

U Čačku dana 6.12.2014.god.

Jasmina V.Milutinović, advokat

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.