Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

Записник са 8. седнице Управног одбора АК Чачак одржане 30.05.2023. године у Чачку

Број:1476/23

06.06.2023.године

 

З  А П  И  С  Н  И  К

Са 8.седнице УО АК Чачак, одржане 30.05.2023.године, у Чачку

 

Присутни: Миодраг Алексић-Председник АК Чачак, Драгана Јанковић, Славковић Огњен, Милетић Марија, Живановић Миле, Лачњевац Боривоје,Бургић Милан, Деспотовић Слободан, Васиљевић Александар, Караичић Никола, Матић Урош, Танкосић Ибрахим Дробњаковић Душан, Милутиновић Милијана, Милош Вучићевић,

Одсутни: Самарџић Душан, Цветић Снежана

Председници ОА :Иван Чвркић, председник ОА Чачак, Невенка Видојевић, председник ОА горњи Милановац

Отварајући седницу Председник АК Чачак, Миодраг Алексић,  поздравио је  све присутне чланове УО АК  Чачак и Председнике ОА АК Чачак, констатовао  да је присутна већина чланова  УО АК Чачак,  па је  предложио  да се уз  дневни ред који су чланови УО АК Чачак примили уз позив за ову седницу, усвоји и допуна дневног реда, тако да за ову седницу имамо следећи:

 

Д  Н  Е  В  Н  И        Р  Е  Д

 

1.Усвајање записника са седнице УО АК Чачак, одржане 26.04.2023.године у Чачку , као и записника са електронске седнице УО АК Чачак од 12.05.2023.године

2.Извештај о употреби средстава АК Чачак од 19.04.2023.године до 22.05.2023.године

3.Захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Невена Гарић, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа

-Дрндаревић Ђорђе, дипл.правник из Пожеге, са седиштем у Пожеги и молба  именованог за ослобађање дела трошкова уписа

-Јован Попдимитровски, дипл.правник из Београда,  са седиштем у Крушевцу и молба  именованог за ослобађање дела трошкова уписа

-Милена Ловић, дипл.правник из Београда, са седиштем у Сјеници и молба  именоване за ослобађање дела трошкова уписа

-Марко Радмановац, дипл.правник из Бруса, са седиштем у Брусу и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

-Ана  Гавриловић, дипл.правник из Пожеге, са седиштем у Пожеги и молба именоване за плаћање трошкова уписа на рате

-Милан Новаковић, дипл.правник из Београда, са седиштем у  Прибоју и молба именованог за плаћање трошкова уписа на рате

-Лидија Павловић, дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу и молба именоване за плаћање трошкова уписа на рате

4.Захтеви за упис у Именик адвокатских приправника и приправника-волонтера АК Чачак:

-Тијана Драгојловић, дипл.правник из Прибоја, на пракси код адв.Комлена Голубовића у Прибоју

-Ива Јанковић, дипл.правник из Новог Пазара, на пракси код адв.Нововић Драгана из Новог Пазара

5.Молбе за исплату новчане помоћи из Фобнда солидарности:

-Драгиша Радосављевић, адв.из Крушевца (малигнитет)

-Илда Адемовић, адв.из Тутина (операција срчаног залиска)

6.Захтев Верољуба Вукелића, адв.из Крушевца, за исплату отпремнине, због трајног брисања из Именика адвоката

7.Захтеви чланова органа и носилаца функција за исплату путних трошкова

8.Информација и предлог Основног суда Рашка за предузимање мера према адв.Милоју Цветићу из Рашке

9.Информација Основног суда Ивањица о новчаном кажњавању адв.Душана Судимца и адв.Звездана Ђурђевића, обојица из Крушевца

10.Одлучивање о предлогу Дисциплинског већа Дисциплинског суда АК Чачак за изрицање мере  привремене забране рада адв.Душици Сарић из Чајетине, Златибор-на захтев УО АК Чачак достављен образложен предлог Већа и списи дисциплинског предмета  који се достављају у прилогу

11.Организација око обележавања Адвокатске славе 14.06.2023.године

12.Захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Марија Бранкица Костић, дипл.правник из Београда са седиштем у Крушевцу и молба  именоване за ослобађање дела трошкова уписа

-Ненад Стаматовић, дипл.правник из Ивањице, са седиштем у Ивањици и молба  именованог за ослобађање дела трошкова уписа

13.Захтев Јелене Миливојевић, адв.из Чачка, за наставак адвокатске делатности почев од 01.06.2023.године

14.Захтев Марије Аксентијевић, адв.из Крушевца, за исплату накнаде за новорођенче

15.Молба Мирослава Тешића, адв.из Ужица за новчану помоћ из Фонда солидарности (малигнитет)

16.Предлог адв.Матић Уроша из Краљева, члана УО АК Чачак за:

-формирање стипендијског фонда АК Чачак

-организацију систематских прегледа чланова АК Чачак

17.Разно

 

 Ад.1

Једногласно је усвојен записник са седнице УО АК Чачак, одржане 26.04.2023.године у Чачку , као и записник са електронске седнице УО АК Чачак од 12.05.2023.године.

Ад.2

Једногласно је усвојен Извештај о употреби средстава АК Чачак од 19.04.2023.године до 22.05.2023.године.

Ад.3 и Ад.12

Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвоката АК Чачак:

-Невена Гарић, дипл.правник из Краљева, са седиштем у Краљеву и молба именоване за ослобађање дела трошкова уписа, јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Дрндаревић Ђорђе, дипл.правник из Пожеге, са седиштем у Пожеги и молба  именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Јован Попдимитровски, дипл.правник из Београда,  са седиштем у Крушевцу и молба  именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Милена Ловић, дипл.правник из Београда, са седиштем у Сјеници и молба  именоване за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Марко Радмановац, дипл.правник из Бруса, са седиштем у Брусу и молба именованог за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

-Ана  Гавриловић, дипл.правник из Пожеге, са седиштем у Пожеги и молба именоване за плаћање трошкова уписа на 6 месечних рата

-Милан Новаковић, дипл.правник из Београда, са седиштем у  Прибоју и молба именованог за плаћање трошкова уписа на  6 месечних рата

Именованом је одбијена молба за повлашћен упис, обзиром да је пропустио рок  од годину дана од дана брисања из Именика приправника, у коме је могао поднети захтев за повлашћен упис, па му је одобрен упис на рате.

-Лидија Павловић, дипл.правник из Крушевца, са седиштем у Крушевцу и молба именоване за плаћање трошкова уписа на  6 месечних рата

-Марија Бранкица Костић, дипл.правник из Београда са седиштем у Крушевцу и молба  именоване за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

-Ненад Стаматовић, дипл.правник из Ивањице, са седиштем у Ивањици и молба  именованог за ослобађање дела трошкова уписа јер испуњава услове као адвокатски приправник

Ад.4

Једногласно су усвојени захтеви за упис у Именик адвокатских приправника и приправника-волонтера АК Чачак:

-Тијана Драгојловић, дипл.правник из Прибоја, на пракси код адв.Комлена Голубовића у Прибоју

-Ива Јанковић, дипл.правник из Новог Пазара, на пракси код адв.Нововић Драгана из Новог Пазара

Ад.5 и Ад.15

Након краће дискусије, једногласно су усвојене молбе за исплату новчане помоћи из Фонда солидарности:

-Драгиша Радосављевић, адв.из Крушевца (малигнитет), у износу од 250.000,00 динара

-Илда Адемовић, адв.из Тутина (операција срчаног залиска) у износу од 200.000,00 динара

-Мирослав Тешића, адв.из Ужица (малигнитет) у износу од 250.000,00 динара

Ад.6

Једногласно је усвојен захтев Верољуба Вукелића, адв.из Крушевца, за исплату отпремнине, због трајног брисања из Именика адвоката, у износу од 130.000,00 динара.

Ад.7

Једногласно су усвојени захтеви чланова органа и носилаца функција за исплату путних трошкова и то:

-Драгојловић Десимиру, адв.из Ужица, за доласке у Чачак, у својству Дисциплинског тужиоца, дана  10.05.2023.године и 26.05.2023.године ,  у укупном износу од  4.800,00 динара

-Радивојевић Милици, адв.из Ивањице, за долазак у Чачак, у својству дисциплинског судије, дана 10.05.2023.године и 26.05.2023, на заказана дисциплинска суђења, у износу од 5.040,00 динара.

-Борису Васојевићу, адв.из Пријепоља за долазак у Чачак, у својству дисциплинског судије, дана 10.05.2023.године и 26.05.2023.годуине, на заказана дисциплинска суђења, у износу од 12.000,00 динара

-Бојану Бјелановићу, адв.из Крушевца, за одлазак у Београд дана 17.05.2023.године, на састанак Радне групе АК Србије, у износу од 10.000,00 динара

-Танкосић Ибрахиму, адв.из Новог Пазара, за долазаку Чачак, дана 20.05.2023.године на седницу Скупштине АК Чачак, у износу од  5.600,00 динара

-Јовици Мијаљевићу, адв. из Новог Пазара, за долазаку Чачак, дана 20.05.2023.године на седницу Скупштине АК Чачак, у износу од  5.600,00 динара

-Бисерки Таралић, адв.из Трстеника, за долазаку Чачак, дана 20.05.2023.године на седницу Скупштине АК Чачак, у износу од  2.800,00 динара

-Марији Милетић, адв.из Чачка, за одлазак на Стару планину, на семинар АК Ниш,дана 19.05.2023.године у износу од 12.000,00 динара

-Снежани Цветић, адв.из Ужица за одлазак на Стару планину, на семинар АК Ниш,дана 19.05.2023.године у износу од 14.400,00 динара

Ад.8 и Ад.9

Информација Основног суда Рашка за предузимање мера према адв.Милоју Цветићу из Рашке, као и информација Основног суда Ивањица о новчаном кажњавању адв.Душана Судимца и адв.Звездана Ђурђевића, обојица из Крушевца, примљена к знању од стране УО АК Чачак.

 Ад.10

Миодраг Aлексић-Имамо на реду одлучивање о предлогу Дисциплинског већа Дисциплинског суда АК Чачак за изрицање мере  привремене забране рада адв.Душици Сарић из Чајетине, Златибор.На наш захтев са претходне седнице достављен нам је образложен предлог Већа, па сте то  и списе дисциплинског предмета  које смо копирали примили  као метријал за  седницу.Отварам дискусију по овој тачки дневног реда.

Огњен Славковић-Ја сам против изрицања привремене мере забране рада, а што? Бићу кратак, у току је дисциплински поступак  и мислим да се ова колегиница још увек није ни изјаснила на пријаву, нешто је одлагано, па мислим да треба да сачекамо да дисциплински органи одраде свој посао- не видим  због чега би ми нешто a priori, као управни одбор радили.

Александар Васиљевић-Ја сам ово синоћ прочитао све од А до Ш. И могу да кажем да је Управни  одбор био у  праву што је затражио од  дисцплинских  органа да нам доставе списе да прочитамо шта се све овде дешавало.Ја мислим да  треба да се  овој колегиници  изрекне та мера привремене забране бављења адвокатуром јер је она грубо кршила Кодекс професионалне етике адвоката и брукала  адвокатуру, то је моје мишљење.Хоћу  да кажем да овакво њено понашање као младе адвокатице, не приличи једном адвокату, ја ово до сада у пракси нисам видео.Нема разлога да не верујемо исказу овог Председника суда и исказима судија, двоје судија су дали изјаву.Сви аргументи  и чињенице који су досад изведени говоре о њој као особи  којој не доличи  да се бави адвокатуром и зато ћу гласати за то.Колегиница за све своје тврдње нема ниједан доказ, осим њеног исказа.Ако   се она овако понашала, то је стварно брука, то је циганисање по суду, бацање штикли, упадање у суд, претња да ће  они да остану без посла, ја не памтим да се овако неко понашао у суду.Имам сам  једну примедбу на понашање Председнице Дисциплинског већа у овом њеном поднеску који је нама поднела.Она нас извештава о току поступка и на крају балансира, штити  ову колегиницу, истиче неке олакшавајуће околности, да је она млад адвоктат, да је ово, оно, али се  колегиница у ранијој фази поступка није тако понашала-  ово је сада неко ескивирање у целој овој ситуацији да се не замери колегиници.По мени, ко је адвокат-не треба да се премишља-овде респекта нема, овакви нам не требају.Ово је само  једна привремена мера коју нама Статут дозвољава, зато што се ради  о дисциплинском поступку који се води против  ње и ја сам за то да јој се ова мера изрекне до окончања дисциплинског поступка у циљу  и генералне и специјалне превенције,  да се адвокати дозову, јер има адвоката који се ненормално, бахато понашају, а овако њено понашање  ни на шта не личи, незабележено је.

Боривоје Лачњевац-Ја се придружујем  речима колеге, али не и у смислу одлуке.Ја сам би на истом становишту као и он , колегиница како се понашала на суду, тако се понашала и испред наших дисциплинских органа, што је нечувено.Међутим када сам се мало више удубио,  дошао сам до закључка, читајући све ово и читајући прописану казну, да она не мора да буде искључена из Именика адвоката, а то за нас има конкретну последицу да уколико ми њу суспендујемо до окончањас поступка, а њу  Дисциплински суд не искључи,  да ћемо ми да платимо штету.Питање је за колико месеци, колику штету и мислим да о томе треба да се озбиљно  размисли приликом одлучивања о суспензији.Ту се не говори  о месец, два , три већ је реч о дужем временском периоду и мислим да та штета стварно може да буде  огромна, у зависности од врсте и вредности спорова којима се колегиница бави.Моја идеја је да Вас упозорим  на то, ја јесам био за то да се она суспендује, али када сам видео  и последицу  која може скупо да кошта нашу Комору, ја сам атерирао и сада мислим да не треба да је суспендујемо.

Дробњаковић Душан-Ја сам и малопре рекао да се противим ситуацијама у којима Управни одбор и адвокатура штити судије од адвоката.Ја мислим да они  имају довољно овлашћења и довољно мера да могу процесно одржавати прописани ред у било ком тренутку.До сада сам, верујте ми, поднео најмање двадесетак кривичних пријава против судија, тужилаца и то нису  биле пријаве ради пријаве, него су подношене  пријаве у околностима када се стварно стицало  обележје кривичних дела кршења  закона од старне  судија или тужилаца.Нисам био почашћен ниједног тренутка, да је било шта  од тога што се писало, на било који начин, узето у обзир.То је други разлог  због чега сам изричито против да  се пружа заштита  судијама и тужиоцима од стране адвокатуре. Када је реч о конкретном предмету, покушао бих да не закључујем на начин како то уважени колега Васиљевић чини. Имамо предмет, имамо оптужницу, имамо изјашњење, и мамо нека изјашњења кроз подношење пријаве од стране колегинице, али се ја не би тако брзо приклањао томе ко говори истину јер, опет из искуства говорим, дешавало се и да судије и тужиоци знају да не говоре истину.Зато бих то оставио поступку који треба спровести.Посматрано статутарно, није спорно овлашћење  УО да одлучује о овоме, али по правилу требао би да одлучује након подношења оптужнице.Ми овде имамо оптужницу која је поднета пре значајно времена, чак нисам ни ја био у стању да закључим  која је то и када је поднета прва оптужница, јер имамо  оптужницу од 05.12.2022.годиен која се  помиње у изјашњењу Председника Дисциплинског већа, па онда прецизирану оптужницу од 09.02.2023.годиен, а у овој оптужници од  децембра изричито се каже , помиње нека првобитна оптужница која претходи овој.Да ли има још једна или нема-то је неко друго питање, али ми је нејасно остало.Повреде, ако постоје, учињене су пре више од годину дана, питање је  ефекта ове мере после годину дана.Под условом да су учињене ове повреде, од тада до данас немамо понављања тих понашања, и то је нека околност која је евидентна.Али оно што највише привлачи пажњу је садржина записника са главних претреса који упућују да постоји толико процесних пропуста због којих  свака одлука  у овом дисциплинском поступку , на крају би дошла до тога да  Комора, односно  адвокатура сноси последице тога.Имамо примера ради, констатацију од Председника већа да окривљена није уредно позвана, па настављамо као да  је процесно све у реду, испитујемо сведоке, саслушавамо, настављамо са радом, чак одлучујемо  о удаљењу и  суспензији.Имамо исто тако  налог оптуженој да се изјасни о оптужници која јој је достављена на  глаавном претресу, у року од 8 дана, а одмах затим настављамо са извођењем доказа, саслушањем сведока и сл.Да не детаљишем о пропустима, постоји их толико много, да је крајњи резултат, могу потпуно да станем иза тога, да бисмо  ми сносили последице евентуално изречене забране рада и ја молим да то не радимо.Оставимо дисициплинском поступку и судијама нека одлуче шта је истина, немојмо  у овом тренутку да идемо даље од тога.

Милетић Марија-Ја се у потпуности слажем са колегом Васиљевићем  и тиме што је он рекао.Не мислим да се овде ради о заштити судија од стране адвоката, већ се ради о заштити адвокатуре од поступања појединих адвоката.Ја ћу  апсолутно гласати за изрицање забране и мислим да нам евентуалане  последице у смислу неке надокнаде штете, не смеју бити   сметња, јер постоје правоснажне пресуде где лицима којима је  била изречена суспензија у дужем временску периоду и након правноснажног окончања кривичног поступка у којима су ослобођени кривичне одговорности, нису досуђене накнаде штете због изречене суспензије.Тако да у тим ситуацијама није наступила последица за Комору да надокнађује штету,  не мислим ни да би овде таква ситуација могла бити и то не би  смео да нам буде ограничавајући фактор.

Слободан Деспотовић-Надовезаћу се на дискусију неког од колега који је рекао да судије овде нису користиле процесна овлашћења.Читајући ову документацију, оно што сам ја могао да видим је да колегиница кад су сви ти поступци окончани, то нешто радила.Значи није било процесне  могућности да било ко од тих судија реагује процесно-то сам само хтео да кажем.

Милан Бургић-Ја се  слажем са колегом Дробњаковићем у томе да су се те радње, ако их је било, десиле прошле године, прошло је годину дана у којим нисмо имали ништа, претпостављам да она и даље нормално ради и ништа се не дешава.Ово је једна крајња, драстична мера и ја сам  против да се колегиница суспендује.

Танкосић Ибрахим-Ја  сам за то да се ова колегиница суспендује до окончања дисциплинског поступка.Ево због чега:Ја сам ценио само понашање те наше колегинице у ситуацијама које она описује, као и  у оним које описује Председник Основног суда у Ужицу.Мени је ово еклатантан пример недостојног понашања једног адвоката и ја осећам се да сам ја лично, и сваки адвокат, погођен  и повређен оваквим понашањем.То је драстичан пример и сада мене заиста као адвоката не интересује судија као објект тог недоличног понашања,  ја не познајем ову колегиницу, знам судију још кад је у Вароши био судија, лично га не познајем али га знам из 2-3 суђења у којима сам ја учествовао.Мени је ово довољно да она буде суспендована и  заиста ме мање интересује да ли су направљење процесне грешке у поступку и да ли ћемо ми сутра као Комора плаћати штету, ако према њој евентуално не буде изречена мера брисања-та мера брисања, колико мене памет служи, не мора да буде трајна, она може да буде и на одређено време.То је моје мишљење.Желим још нешто да кажем, Ви сви добро знате  да су дисциплински предмети известан добар период стајали и по њима се није радило, да је новоизабрани тужилац и заменици, да су  на један феноменалан начин ажурирали те предмете, покренули поступке-ја имам пуно поверење у све наше дисциплинске органе.По Статуту је УО једини овлашћен да одлучује о суспензији, мени се то нешто и не свиђа, па ме радује што сам чуо на прошлом састанку  да у поступку промене Статута Србије, који је у току,  да ће и то бити измењено.

Миле Живановић-Ја мислим да је овде највећи проблем протек времена.Прошло је више од годину дана од дана када је колегиница наводно извршила ово дело, тј.понашала се овако како је описано.Дакле, проблем је што се није реаговало раније, што је много времена протекло, а колегиница у међувремену није ништа направила.Требало је раније  реаговати и то је главни разлог због кога ја у овом тренутку не би био за то да се она суспендује.

Матић Урош-И ја сма врло сличног мишљења, прво ми није ни најјаснији овај предлог-да ли се тражи због ометања рада дисциплинског суда или због тога што је оно што јој се ставља на терет такве тежине и карактера да онемогућава  њено даље обављање делатности- није ми баш најјасније.У сваком случају мислим да је прошло  велико време између времена извршења овога што јој се ставља на терет и  садашњег теренутка када доносимо одлуку.Лично сматрам да свака мера мора да има  неку сврху ако је донета у неком одређеном  временском периоду, сада после годину дана  од дана извршеног прекршаја, та мера фактички губи смисао.Слажем се са Танкосићем да не би требали да будемо оптерећени плаћањем штете, јер ми одлучујемо о предмету, али ипак лично сматрам да је сада депласирано доносити овакву одлуку.

Милијана Милутиновић-Ја такође мислим да је депласирано сада доносити одлуку и да свака санкција  треба да делује на некога, а сада када би је изрекли нема времена ни начина да делује, она и даље ради, нема притужби на њу, тачно је то да је она некаквим својим понашањем нарушила углед адвокатуре, али да ли је то понашање баш за брисање из Именика?Ја ћи бити против.

Марија Милетић-Није тражено брисање, сада само одлучујемо о привременој забрани рада.И још нешто, колега Танкосић је рекао да би меру забране требали изрећи до окончања дисциплинског поступка, али мислим, невезано за овај конкретан предлог, већ начелно ако бисмо опет разматрали то питање, да је погрешна одлука изрећи суспензију до окончања дисциплинског поступка, зато што се дешавало  да се  дисциплински поступак прекине до окончања кривичног или неког другог  поступка пред судом, па онда  ти поступци трају, трају-па мислим да би требали ипак временски да конкретизујемо период на који се изриче забрана.

Милан Бургић-Ја и не видим неке теже повреде дужности авдоката, има само једна можда.Ово где се каже да је претила да ће да пријави судије ВСС, то није ништа, па него коме ћемо да их пријавимо, извините молим Вас, они нама прете са Комором стално, па ја не бих бранио судије од адвоката.Ја се не сећам када су они поднели пријаву ВСС зато што је неки  судија неком адвокату нешто урадио, рекао или сл.Сведоци смо да се готово свакодневно дешава да се судије огреше о неког  колегу и то не дође ни до ВСС, ни до Коморе, па зато мислим да и овде дисциплински суд треба да заврши цео посао.Малопре колега рече, да није битно ако има процесних недостатака, мени је то много битно, јер мора поступак да се поштује, колегиница није ни уредно позвана, није се ни изјаснила на предлог-она се није изјаснила, а ми да се изјашњавамо?Према томе, ја сам изричито против, осим тога не видим која је сврха ове мере када би је изрекли?Које ће последице да буду ако је не изрекнемо, хоће ли нека штета да настане, шта ће да се деси ако она  ради, а ради већ годину дана после тог спорног догађаја.

Танкосић Ибрахим-Оно понашање каквим га она сама описује у својој изјави и како представља догађај у кривичној пријави коју је поднела, за мене је  довољно да представља исти онај пример о коме сам малопре причао.Шта бих  хтео да постигнем овом мером? Па хтео бих да постигнем да та особа не ради више као адвокат до окончања  дисциплинског поступка и да не понавља овакво понашање, због којег је мене лично срамота.Мислим да би на њу лековито деловало да она ову меру добије.Ја желим да сви ми овде присутни, да свако од нас то извага.и донесе одлуку по својој савести.

Драгана Јанковић-Мене само интересује, ако неко зна колегиницу, јел знате шта се дешавало након тога, последњих годину дана са њом, јел се појављивала на суђењима?Било је неких коментара да колегиница можда има неке  проблеме, па размишљам да је можда нешто друго у међувремену на њу лековито деловало, па ако јесте ово би сад можда било контрапродуктивно и представљало казну за њу.Зато питам.

Слободан Деспотовић-Ја сам је само једном  видео испред суда од тада и то је све.

Душан Дробњаковић-Колегиница је била члан ОА Пријепоље, Прибој и Нова Варош, пре преласка у ОА Ужице, за то време није било ниједне речи која би могла да се каже у односу на њено понашање према колегама, на суду или било где.Када се десио овај догађај, мене је колегинца Снежана звала и рекла:,,Замисли  шта се десило…,, и ја сам јој рекао да ако судија сматра да му се нешто десило,у смислу  да је повређен, нека покреће поступак.Што се мене тиче, ја могу разговаати са колегиницом, па ћу ти се јавити, што сам и урадио.Колегиница ми је изнела сасвим другу верзију догађаја, ја сам Снежу покушао добити, она се није јавила, али све то није важно сада.Она након овог догађаја ради нормално, колико ја знам, појављује се у Пријепољу, виђам је  а чујем и да се појављује на суђењима уУжицу, колико- ја не знам.Али сигурно није било неких ексцесних понашања након овог догађаја. Само још нешто да додам, када сам већ узео реч,везано за ово што Урош рече штуро и нејасно објашњење Председника већа.На прошлој седници, након што је Јелена прочитала из списа шта је прочитала, ја сам стекао утисак да се забрана рада тражи због ометања рада Дисциплинског суда.Сада се испоставља да је ово захтев који је требао да буде  поднет у тренутку када је подигнута оптужница а тога није било.Ја сам избегао да се детљније изјашњавам о раду Дисциплинског већа, био сам благ када сам рекао ида има много пропуста.Нама и те како треба  да буде стало до тога како дисциплински суд ради.Ми нисмо неко ко оцењује њихов рад, али падају у очи такви пропусти да то не сме да види светло дана.Ако не постоје услови за одржавање претреса-може ли он да се одржи?Може,  у нашем Дисциплинском суду?! То је крај и не сме да се дозволи да такав  рад суда добије подршку кроз  забрану рада колегиници за шта не  постоји раазлог, имајући у виду пре свега време од када се овај догађај десио.И још једном, шта ћемо ако се испостави да је било понашање и на страни судије у складу са оним како то колегиница истиче.

Васиљевић Александар-Ја сам хтео да само кажем да ми сада одлучујемо о предлогу Дисциплинског тужиоца о изрицању ове мере привремене забране рада до окончања дисциплинског поступка које је он поднео у оптужници, па није тачно што неко рече да то није предложено када је подигнута оптужница у децембру.И ако тужуилац после пет месеци од учињене повреде није повукао  овај предлог, зашто би ми размишљали о томе.И он је лепо написао,, обзиром на тежину повреде, крајне недолично и непристојно  понашање пријављеног адвоката , као и наношење штете адвокатури од стране  адвоката тек уписаног у Именик адвоката, захтева изрицање најтеже мере по Статуту до окончања поступка.,,Ми се сада изјашњавамо о  предлогу тужиоца који је нама послао у децембру месецу, и који он није повукао, па мислим да је небитан аргумент који сада неки наводе да је прошло много времена, и за њега је прошло- а он није повукао предлог.Он очекује одлуку од нас по његовом предлогу.То је исто написала и судија, само је она после балансирала пред крај да се имају у виду и неке олакшавајуће околности, али његов предлог је јасан и ми треба да се бар изјаснимо о томе.Свако има право да гласа како жели, ја нити познајем ову колегиницу, не знам ни овог Председника суда, ни судије, знам шта сам прочитао  у материјалу и знам своје мишљење о овоме.Ја ћу гласати по  мојој савести како ја будем хтео.

Миодраг Алексић-Очигледно је из досадашње дискусије као и код доношења свих одлуке да увек има разлога и за и против, овде смо сучељавали сву аргументацију, али ми данас не судимо, ми само треба да  донесемо одлуку о предлогу да се колегинице изрекне мера привремене забране до окончања поступка.Овај УО ће бити или заслужан или одговоран у зависности од тога да ли ћемо донети правилну одлуку.Шта је правилна одлука, свако од нас треба да промисли и размисли.Ми управљамо Комором и да ли ће Комора бити на  путу  подржавања оваквих или онаквих понашања, тога ће бити колико видимо све више  и више јер пријава има малте не свакодневно.Ја не познајем ни колегиницу, ни судије, нити имам  некакве личне инволвираности у овај предмет, и сматрам да  свако треба да гласа како мисли. Ако се више нико не јавља за реч, да пређемо на гласање…ево колега Дробњаковић још нешто жели да каже

Дробњаковић Душан-Извињавам се заиста, али колега Васиљевић је изнео нешто што не стоји-ми се изјашњавамо о предлогу Председника већа које води поступак.Није спорно да је тужилац у оптужници предложио  привремену забрану рада, али он тај предлог  није проследио УО на шта је имао право по Статуту јер ми о томе одлучујемо.

Миодраг Алексић-Добро, ако се нико више не јавља, да пређемо на гласање:ко је за то да се  донесе одлука о привременој забрани бављења адвокатуром колегиници Душици Сарић до окончања дисциплинског поступка?6. Ко је против? 9.Констатујем да УО није донео одлуку о изрицању мере привремене забране рада колегиници Душици Сарић, тј.да је одбио предлог већа Дисциплинског суда АК Чачак.

Ад.11

Миодраг Алексић-Када је реч о организација око обележавања Адвокатске славе 14.06.2023.године, знате да је било говора око тога да славу обележимо на Златибору, али је много разлога одлучило да  ипак одустанемо од тога и да ипак славу  организујемо у Чачку.Хотел ,,Морава,, је дала понуду, упознали сте се са том понудом на прошлој  седници, Боро је детаљно изанализирао то и нашао да је много повољнија него понуда ,,Палисада,, ту је  био и тај ограничавајући фактор где су увећавали  рачун након 4 сата, па сам ипак преломио  да то буде у Чачку.Обред сечења славског колача ће бити у чачанској цркви, а после тога свечани ручак у хтелу ,,Морава,,.Мислим да је ред да на славу позовемо и представнике АК Србије, колеге из Македоније и Црне Горе, јер и они нас  угошћавају, стигао је и позив из Македоније, о томе ћемо мало касније. Такође да искористим ову тачку да Вас обавестим и  о Видовданским сусретима адвоката који ће се ове године обележити у Крушевцу 24.јуна, то је субота.Боро и ја смо били оперативци, Бора се побринуо и за програм у позоришту, па ево даћу и њему реч.

Боривоје Лачњевац-Као што Председник рече, 24.ће бити најпре програм у позоришту, даће нам они  понуду за  хор, монолог, конферансијеа који ће нас водити кроз програм.Прошле године се поставило питање што није било чак ни воде да се попије, па ја сад питам да ли треба да организујемо евентуално нешто у том правцу, као коктел добродошлице.Највећи проблем је сала, ,,Багдала,, може да прими до 150 људи, али је тога дана тамо сајам вина, ,,Лазарев двор,, има већ заказано весеље а ,,Лунар,,је слободан и ја сам извршио предрезервацију за тај простор.Они ће до краја недеље да нам доставе 2 понуде.Оно што је важно да приликом изјашњавања оних који ће да дођу, треба да се изјасне да ли су за посни или мрсни мени.Кад добијем све те понуде, ја ћу Вас обавестити преко Стручне службе.

Миодраг Алексић-Што се тиче славља и весеља, то нам је у јуну само две недеље после славе, тако да  што се мене тиче може и да се заврши коктелом у позоришту, али  наравно нећемо ту учинити, долазе људи са стране.Што се тиче музике,  то је музика од прошле године и они су доставили понуду на 235.000,00 динара.Мислим да треба да имамо и неки списак колега које ће да дођу, поготову од стране колега из Крушевца, и мислим да ту треба да се направи сарадња са ОА Крушевац који су на неки начин домаћини, поготову што ми, мислим Комора, не шаље позиве чланству.По изворном документу то су сусрети Управних одбора регионалних комора и УО АК Србије, уз госте које позову те Коморе.Чланство ту није учествовало, али  последњих година смо сведоци да колеге долазе у већем броју и зато мислим да би, због организације свега требало да се зна број, људи који ће да дођу.

Боривоје Лачњевац-Ја предлажем да када се буду позивале Коморе, да се од њих затражи да известе о броју људи који ће доћи из  тих Комора и да  се изјасне у односу на посни мени.Мислим да не треба да се заобиђе ОА  Крушевац, и да ти људи треба преко Председника ОА Крушевацм да се позову да се изјасне ко ће доћи да се пријаве.Прошле године  је било око 40-так колега из Крушевца, али једне године се десило да их је било 110,и од тада смо увели  да колеге морају да се пријаве ако желе да дођу и тај списак сам ја достављао Комори, кад кажем Комори мислим српској Комори,  колегиници Светлани.Што се тиче позоришта, мени би било лакше да организујем кетеринг у позоришту, у фоајеу, него кафану, а да има све и пиће и јело, све на изволте и на чачкалицу, и то би трајало 1-2 сата.

Миодраг Алексић-То не би била лоша идеја, колико би могло да стане људи у позориште?

Боривоје Лачњевац-Па ако 300 стаје у позориште, онда мора да толико може да стане и у фоаје позоришта, али не знам колико би то било добро решење  обзиром да колеге долазе из Новог Сада, Београда, да стоје ту 2 сата и да се врате кући. Ја  са тим немам проблем, али не знам да ли  ће неко други да има проблем да таквu свечаност правимо на тај начин.

Миодраг Алексић-Ја предлажем да ти АК Србије упознаш са  свим могућностима, па како одлуче, 50% трошка ми свакако сносимо, а доћићемо као гости.

Јелена Бојић-Нисмо само утврдили  за нашу славу,  јел  уз позив чланству стављамо захтев да се обавезно пријаве.

Миодраг Алексић-Наравно, свако мора да се пријави ко жели да дође, послаћемо упит, да се до одређеног датума изјасне.

Ад.12

Одлучено под тачком Ад.3

Ад.13

Једногласно је усвојен захтев Јелене Миливојевић, адв.из Чачка, за наставак адвокатске делатности почев од 01.06.2023.године.

Ад.14

Једногласно је усвојен захтев Марије Аксентијевић, адв.из Крушевца, за исплату накнаде за новорођенче, у износу од 100.000,00 динара.

Ад.15

Одлучено под тачком Ад.5.

Ад.16

Миодраг Алексић-Добили сте у допуни предлог колеге Матић Уроша  за формирање стипендијског фонда АК Чачак и организацију систематских прегледа чланова АК Чачак, па претпостављам да ће колега и усмено образложити овде свој предлог.Ја сам прочитао и један и други предлог, не налазим проблем у мотивима за  стављање оваквих предлога, међутим указујем и подносиоцу и свима вама да би ово била једна сложена одлука, можда једноставна за гласање, али  сложена по сагледавању свих објективних могућности, последица и потреба за оснивањем тог  Фонда.Ми имамо на једној страни чињеницу да у Чачку има око 170 адвоката у Крушевцу скоро 200, па је питање колико ми имамо и да ли уопште имамо дефицит у приливу кадра, то је једно, друго знате да је формирана и Комисија за утврђивање numerus claususa  и у нашој професији, да ли је  адвокатура уопште у позицији , да ли има потреба да школује будуће адвокате? Осим тога треба да размислимо сви и око тога како  ће то и чланство, у ситуацији када дугује и члански допринос, то прихватити, и има ту још пуно питања, али ево прво да чујемо Уроша.

Урош Матић-Два су нивоа онога што сам хтево да Вам кажем данас са овим предлагањем стипендијског Фонда.Нека идеја је да ова Комора и адвокатура на овом региону, покаже једно хумано лице, ово је био мој предлог и на Одбору адвоката Краљево, али није било бог зна каквог одзива.Нека идеја је да нешто оставимо иза себе,  а не због потреба да би ми обнављали адвокатуру односно уписивали већи број адвоката.Више ми је жеља да помогнемо неком ко можда није у ситуацији да се школије, неком из оних социјалних група чија деца нису у могућности да се школују, да ли су то Роми, да ли нека друга угрожена лица, да неком помогнемо са неком стипендијом и да има једина обавеза буде, не да буду адвокати, правници, већ да се врате на ово наше подручје да овде раде.Што се тиче финансирања, моја замисао би била да ово не буде обавеза чланства, већ да ово буде искључиво на добровољној основи.Ја имам потребу да месечно дам  1.000,00 динара да помогнем неком ко ће сутра бити мој колега, то је моја жеља, а мислим да  има још људи који размишљају на сличан начин.И ја можда сам или  са њих 5 то не могу да направим, али ако би то урадили на ниовоу Коморе са 200 колега, ми би могли да напр.стипендирамо 20 деце са по 10.000,00 месечно.С друге стране, размишљао сам да приходе од капитала које имамо, на пример, камата на орочена средства да та средства усмеримо у тај Фонд, али то би већ нека Комисија  морала да разради, као  и начин  ко би имао право на та средства, организацију свега, можда неко донаторско вече једном годишње или сл.Значи идеја ми је да  до рецимо следећег септембра  акумулирамо та нека  средства  и онда кажемо имамо у фонду 300, 500, 800 хиљада динара и даћемо то за 2,3,5 студената и онда опет акумилирамо средства годину дана.Дакле то Комору ништа неће да кошта, а ја могу неком да помогнем, јер ми је овај посао много тога лепог донео, лепо живим и ја и моја породица, и имам потребу да неком помогнем.А верујем да има још таквих колега.

Миодраг АлексићНне желим да  реплицирам, али потреба у овој земљи  има на све стране, толико много  и простора где можемо лично да  остваримо своје приложничке потребе.Не желим да причам о личним  активностима на том плану, јер је та приложничка побуда за мене једна приватност и интима, много има болесне и гладне деце, много има и наших колега у болести и несрећи која их је задесила.Разумем твоје мотиве, али мишљења сам да би пре галсања о овако некој одлуци, да би ваљало да  најпре сагледамо све аспекте тога, можда то не би требало да се назива стипендирање, јер то подразумева трајнију обавезу,можда нешто другачије.Хоћу да кажем да би евентуално доношење било какве одлуке данас у вези са тим, а и у вези са другим делом твог предлога,  било преурањено и исхитрено, а не би хтео да ни на који начин  ја, својом дискусијом, обезвредим и умањим хумане потребе и побуде које си ти унео у тај предлог.Сугеришем теби као подносиоцу овог предлога, да се то додатно разради и у смислу онога што си написао и онога што си данас рекао , да би могли сви на некој будућој седници да одлучујемо  о томе.

Ибрахим Танкосић-Мени се свидела ова идеја, највише ми се свидео део његовог излагања где он каже да осећа потребу да то ради, да то буде  Фонд који ће бити направљен давањем из свог џепа од стране нас адвоката. То би било  једно лепо и хумано понашање, али ми је жао што је ово дошло у допуни дневног реда, јер сматрам да је то веома озбиљан пројекат који би  требао бити покривен и одређеним прописима, јер се та средства могу дати једино након некаквог јавног конкурса или нашим одабиром са подручја свих ОА, јер ће сваки млади студент имати право да учествује.Идеја ми се свиђа али бих волео да се данас о овоме не гласа, јер  би требало нека Комисије, уз Уроша можда још пар колега да то сгаледа озбиљније и да читаву ту пројекцију представе.

Лачњевац Боривоје-Мислим да су обе идеје добре, али исто мислим као и колега Танкосић да ми данас не треба да расправљамо о овоме, већ  ово треба да буде питање за неку наредну седницу како бисмо у међувремену сви могли да размислимо о томе.Мислим да ће  овде највећи проблем бити како да се то спроведе у техничком смислу, у смислу дажбина које се плаћају  на то што би се исплаћивало тим стипендистима, у смислу  посебног рачуна, подрачуна, мислим да тај део треба да се добро разради и да се направи неки ,,предрачун,, у смислу  какве би обавезе имали ако би се бавили тим давањима.За мене није спорно да формирамо неку Радну групу или  Комисију, али прво треба да одлучимо хоћемо ли се бавити тиме или не, када се мало  детаљније упознамо са овим и мало више размислимо о овоме.

Васиљевић Александар-Сматрам да је ово озбиљно питање  да би о њему могли сада да одлучујемо, поред Фонда  солидарности који већ имамо.Идеја је добра, али ово мора да прође једну детаљну процедуру и разраду, шта од тога има Комора Чачак, ко би био тај стипендиста, које струке, по којим критеријумима се дели та стипендија и друга питања, да би то било зрело за одлучивање.Иначе сама идеја не може бити довољна за одлучивање.

Миодраг Алексић-Мислим да смо сви разумели Уроша-оно шта има Комора од тога је једна хумана димензија  и ништа друго, а свакако смо сви сложни  да ова идеја мора још да се разради и  тек онда презентује на некој од наших седница, као и овај други део предлога, јер занте наша комора је територијално велика, мора се добро промислити како би то могло функционисати у појединим   срединама.

Марија Милетић-Што  се тиче првог предлога, ту је већ све речено, а други део предлога је такође сјајна идеја и нешто слично  сам ја хтела на нашој првој седници да предлажем.Моја идеја је била мало модификована, али постоји технички проблем, како рече Председник, зато што не би могли да нађемо једну здравствену установу која би се тиме бавила, већ би морали да преговарама са више њих, мој предлог  би такође био да то прво буде о трошку Коморе, али ако тај предлог из неког разлога, нема средстава довољно за све или нешто друго, да се  преговара да се тај преглед врши по повлашћеним условима, и за  адвокате и за чланове њихових породица.Има доста колегиница са малом децом  и да се када би се прибављале те понуде, прибаве понуде и за те врсте прегледа за децу.Ово је нешто што сви у великим компанијама и правним лицима   имају и то је идеја коју ћу свакако ја разрадити детаљније, или ћемо колега Урош и ја то заједно одрадити .

Миодраг Алексић-Да ли смо за то да за сада ово скидамо са дневног реда у смислу  да предлагачу оставимо време да употпуни  предлог у смислу данашњих  дискусија на ову тему?

Сви присутни су се сагласили саовим  предлогом.

Миодраг Алексић-Још ћу Вас само нешто подсетити, ми већ у Правилнику о Фонду солидарности имамо одредбу да 20 % расположивих средстава можемо  давати у хумане сврхе и онима који  нису чланови наше Коморе или чланови породица.Шта је хумано лице адвокатуре, ми смо и до сада показивали, а надам се да ћемо и убудуће, па и ово је  можда   један од начина на који можемо да урадимо ово што је Урош предлагао, да то мало модификујемо или шта већ, јер сам сигуран да нико ништа не може имати против неких хуманих побуда адвокатуре.

Ад.17

Миодраг Алексић-Под тачком разно, када је реч о пословном простору који желимо да купимо, само да Вас обавестим, прибавили смо понуде о ценама коштања пословног простора, процене две агенције су да је то по квадрату 800-900 еура, али нешто нисам сигуран да ће ови наши продавци прихватити ту цену баш, ја сам са њима обавио разговоре и тражио сам од њих да  размисле и да нам се у наредном периоду од 7 до 10 дана изјасне на два питања:да ли желе да продају локале и  ако желе по којој  цени би то било , да се и они распитају око тога.Кад добијемо од њих повратну информацију, обавестићемо Вас све, па ако буде било потребе и да се реагује брзо, сазваћемо и електронску седницу.

Друго имамо позив од стране АК Македоније, Заједница адвоката Радовиш-за њихову прославу  7, 8 и 9.јула, ја нисам никада био њихов гост, размишљам да се ове године одазовем, а наравно питам и Вас да  размислите  има ли још ко заинтересован за одлазак, па да се пријавите, њих  увек долази 4-5, па није проблем број, али има још времена договорићемо се. Ако нико  више нема ништа за ову тачку разно, позивам Вас на вечеру, у ресторан ”Соризо”.

 

СЕКРЕТАР АК ЧАЧАК
Јелена Бојић

 

СЕКРЕТАР УО АК ЧАЧАК
адв.Боривоје Лачњевац

 

ПРЕДСЕДНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК
адв.Миодраг Алексић

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.