Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32102, Srbija

34. Vidovdanski susreti advokata Srbije

Dana 25.06.2022.godine, u Kruševcu, održani su 34. Vidovdanski susreti advokata Srbije u prisustvu više od 200 advokata i gostiju.

U nastavku govor govor predsednice AK Srbije, adv. Jasmine Milutinović i Predsednika AK Čačak, adv. Miodraga Aleksića.


 

Govor predsednice AK Srbije, adv.Jasmine Milutinović:

  1. Vidovdanski susreti advokata Srbije

25.06.2022.

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi gosti,

Mi, advokati Srbije, okupili smo se danas na 34. Vidovdanskim susretima, koji su postali tradicionalna manifestacija koja se priređuje počev od 1989.godine, a povodom 28.juna-Vidovdana, jednog od najvećih praznika srpskog naroda. I ove godine želim da vas sve podsetim, a one koji to ne znaju, da upoznam, da su Vidovdanski susreti advokata Srbije nastali na predlog kolege – advokata Vladimira Popovića iz Kruševca, čiji je predlog prihvaćen od strane Predsedništva Advokatske komore Srbije, i čije su temelje pored kolege Popovića, položili mnogi advokati među kojima su i  Veljko Guberina, Toma Fila, Milan Vujin, Milutin Bradić, Miroslav Bojić, Gradimirka Jovanović.

Vidovdanski susreti se od 1989.godine do danas, organizuju sa ciljem podsećanja na simboliku i značaj Vidovdana, a organizovani su svake godine bez obzira na teška vremena u kojima se naš narod nalazio, osim za vreme pandemije. Čitava sudbina srpskog naroda vezana je za Vidovdan, kroz vekove je 28.juni za Srbe bio izuzetno važan, često i koban. To je datum mitskih razmera, sinonim za velika stradanja, ali i pobede i nacionalna nadahnuća, najvažniji datum u srpskoj istoriji. Vidovdan je i vododelnica i merilo, on deli našu istoriju na događaje pre Kosova i na događaje posle Kosova, a reč Kosovo ovde nije geografija već ideologija i ideal, kamen temeljac na kome se gradila naša istorija, večito srpsko ogledalo, podsećanje na večne duhovne vrednosti: večnu istinu, večnu pravdu, večnu nadu, večni život.

Ove vrednosti važnije su od običnog, prolaznog zemaljskog života. Nažalost, ima među nama i onih kojima su ovozemaljske vrednosti važnije, kojima ništa nije sveto, onih koji Kosovo vide kao poraz, ali i onih drugih koji Kosovo vide kao pobedu. Advokatura Vidovdan meri večnim vrednostima i zato ga slavi, jer se za istinu i pravdu vredi boriti.

Podsećajući se svih Vidovdanskih susreta zadnjih 34.godine, nameće se zaključak da je svaki od ovih susreta prošao u konstataciji da je Srbija na svojevrsnom raskršću, da se Srbija suočava sa pitanjem kako dalje, da se advokatura suočava sa pitanjem kako dalje, kako doprineti da kao profesija od velikog značaja za pravni poredak svake države, doprinesemo vladavini prava, uspostavljanju institucija sistema, poštovanju ljudskih i građanskih prava, smanjenju korupcije, odgovornosti svih-kako građana, tako i najodgovrnijih nosilaca vlasti za odluke i postupke prilikom vršenja svojih dužnosti i za javno izgovorenu reč, reformu pravnog sistema.

Ništa se nije promenilo ni nakon 34 godine, i dalje nas muče ista pitanja.

Od advokature čiji je zadatak zaštita sloboda i prava građana, da bi bila konstruktivan činilac koji doprinosi postizanju nabrojanih ciljeva, čija se reč čuje i poštuje, da bi mogla svoje zadatke uspešno da obavlja,  se uvek tražila stručnost, visoki stepen profesionalne etike, ali i građanska hrabrost. Ako advokatura i danas i ubuduće, želi da ponese svoj deo tereta i ispuni traženo, neophodno je stalno razvijati i unapređivati profesionalni i moralni integritet pojedinaca kroz poštovanje Kodeska profesionalne etike advokata, sticati nova znanja, biti spreman čuti i reći drugačije mišljenje.

Reforma pravnog sistema, usaglašavanje naših propisa sa propisima Evropske unije i sve druge neophodne reforme, mogu se izvesti samo kroz jedinstvenu akciju svih subjekata u društvu, među kojima je i advokatura, i uz prevazilaženje postojećih podela.

Predstavnici advokature moraju i dalje učestvovati u donošenju svih zakona koji su od značaja za njen položaj i koji utiču na njen rad, ali koji su od značaja i za čitavo pravosuđe i pravni sistem. Kako su advokati profesionalci, koji su naučili da nebeska pravda nije uvek pravda i na zemlji, da se za pravedne stvari mora dugo i istrajno boriti i da u toj borbi moraju biti visoko profesionalni, kolegijalni, jedinstveni i naoružani znanjem i vrlinom, oni moraju biti svesni i činjenice da su u sadašnjem trenutku najznačajnija pitanja za advokaturu sve češće pitanja na koja sama advokatura nema uticaja niti odgovornost za rešavanje istih. Postoji među advokatima velika dilema, pa samim tim i velika odgovornost u pogledu označavanja koja su to najznačajnija pitanja i kako advokatura na njih može da utiče, da ih reši.

Ova dilema i razlike u mišljenjima koja su to najznačajnija pitanja za advokaturu i kako ih advokatura može rešiti, na dramatičan način su se ispoljila nakon održavanja vanredne skupštine Advokatske komore Srbije od 6.novembra 2021.godine, na kojoj je odbijena preporuka prethodno održane Konferencije advokata Srbije sa zahtevom kako je formulisan od strane Konferencije. Nakon toga su usledile odluke Skupština AK Beograda, Šapca i Zaječara o obustavi rada koje na područjima ovih komora nisu dugo trajale iz poznatih razloga.

Radi razumevanja suštine povoda za ove odluke, zašto je do ovih odluka došlo, koji su bili ciljevi obustave rada advokata ovih komora, koji su zahtevi obustave i kome su ti zahtevi bili upućeni, na koji način je društveni kontekst uticao na donošenje ovih odluka, a na koji način je sama obustava rada želela da utiče na taj kontekst, koji su mehanizmi mobilizacije advokata i javnosti, koja je strategija obustave, koja su tumačenja problema koja obustavu generišu, šta predstavlja osnovu obustave rada, te da li se obustavom pokušavalo izmeštanje donošenja odluka o pitanjima od značaja za čitavu advokaturu iz AK Srbije u komore u sastavu i u sferu i obim kojim se ne postiže cilj-definisanje pitanja od značaja za čitavu advokaturu i načini na koji se ta pitanja rešavaju, moralo bi se dosta toga podsetiti i osrvnuti na događaje koji su svemu tome prethodili.

Nije vreme ni mesto da se sada osvrćemo na te događaje, ali je vreme i mesto da svi zajedno, bez obzira na različita mišljenja, obećamo jedni drugima da ćemo ubuduće podići nivo komunikacije Advokatske komore Srbije sa komorama u sastavu i članovima advokatima i advokata međusobno, kako bi povratili ono što je postignuto u toku i nakon protesta 2014/2015 godine- jedinstvo advokature i njen uticaj i položaj u društvu, a što je sada delimično narušeno, jer samo tako možemo da sačuvamo advokaturu od svih izazova koji će se pred nju neminovno postaviti zbog budućih izmena ili donošenja novog Zakona o advokaturi, kao i zakonodavne aktivnosti uopšte.

Očuvanje i unapređenje samostalnosti i nezavisnosti advokature nam uvek mora biti prevashodni cilj i u svakom trenutku moramo biti spremni da prepoznamo svaki udar na našu samostalnost i da ga sprečimo na sve moguće načine.

Udar na advokaturu nužno ne mora da ide od zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti, već i od pojedinaca – advokata koji svojim delovanjem mogu da naruše i ugled advokature, da ugroze njenu nezavisnost i samostalnost posredno i neposredno. Zbog toga je u narednom periodu velika odgovornost na članovima organa i funkcionerima svih komora, da sve advokatske komore vrše javna ovlašćenja i obavljaju poslove iz svoje nadležnosti na način koji je uređen Zakonom o advokaturi i Statutom Advokatske komore Srbije i Statutima svih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, kao i da je velika odgovornost da saradnja svih komora bude kolegijalna, uz puno poštovanje principa samostalnosti, nezavisnosti i samoregularnosti profesije i komora kao obaveznih profesionalnih udruženja, ali i saradnje zasnovane na poštovanju propisa. Uz spremnost da se čuje i kaže drugačije mišljenje, ali da  na kraju kroz razmenu mišljenja donete odluke svi poštujemo.

Nedopušteno je i štetno po advokaturu kao celinu, ako nema ovakve saradnje i ukoliko Advokatska komora Srbije kao nacionalna komora, ne bude u stanju da javna ovlašćenja vrši i obavlja poslove iz svoje nadležnosti na način na koji se od nje očekuje i na način koji štiti advokaturu u celini. Takođe, advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije moraju da budu svesne odgovornosti za vršenje javnih ovlašćenje i da odluke donose na osnocu Ustava, zakona, statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata. Samo odgovorno vršenje poverenih javnih ovlašćenja u skladu sa ciljem zbog kojih su poverena može da povrati poljuljano jedinstvo i ugled u društvu. Svako drugo postupanje doprinosi urušavanja advokature i predstavlja mnogo veću opasnost za prosfesiju od svih udara kojma su advokati izloženi od strane zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti.

Smatram da je advokatura kao najveći stučni pravni potencijal u sistemu, pogotovu kada je u piranju primena propisa i podzakonskih akata u praksi, svakako pozvana da da svoj doprinos, posebno kada su u pitanju sistemski zakoni. Istine radi, treba reći da je advokatura imala i da sada ima svoje predstavnike u gotovo svim radnim grupama za izradu nacrta ovih zakona, ali je izostajao željeni efekat jer primedbe i sugestije advokature nisu uvek sve prihvatane.

Donošenjem važećeg Zakona o advokaturi država je iskazala spremnost i volju da poštuje samostalnost i nezavisnost advokature, te da se stvori osnova za unapređenje osnovnih postulata profesije. Advokati i advokatske komore moraju  u primeni zakona da insistiraju na poštovanju ovih principa, ali takođe i da svojom odgovornošću, doslednošću i kvalitetom u radu pokažu da advokatura može da ponese teret te odgovornosti.

Razlikujmo se u mišljenjima, saslušajmo jedni druge, komunicirajmo, donosimo odluke i iste potom poštujmo. Advokati Srbije moraju nastupati jedinstveno i stavovi advokature moraju biti zasnovani na poštovanju zakona i Statuta komore. Ne podležimo demagogiji koja je nažalost moćno oružuje u društvima kakvo je naše, ni kritikama koje se izriču nekonstruktivno, jer to onda nije kritika već politikantska borba za vlast. Niko osim nas samih ne može rešiti probleme advokature, rešavajmo ih uz još veće angažovanje u svakodnevnom radu komora i uz međusobno poštovanje.

Vidovdan je tu da nam u teškim trenucima pruži snagu i nadahne nas da se još jače borimo za vrednosti kojima težimo.

 

Predsednica AK Srbija
Advokat Jasmina Milutinović


Govor Predsednika AK Čačak, adv. Miodraga Aleksića:

  1. Vidovdanski susreti advokata Srbije

25.06.2022.

VIDOVDANSKI SUSRETI 2022

(25.06.2022. godine)

Poštovani gosti, koleginice i kolege,

Pozdravljam Vas u ime AK Čačak i zahvaljujem se što svojim prisustvom uzimate učešće u programu 34. Vidovdanskih susreta advokata Srbije.

Posle kovida i 2 godine svojevrsnog izgnanstva iz normalnog života i rada, ovu našu tradicionalnu manifestaciju održavamo u formatu i na način kako smo to činili prethodnih godina.

Vidovdan, u našem narodu simbolizuje otpor, patriotizam, viteštvo i herojstvo, ali iznad svega Vidovdan simbolizuje slobodu i upravo zbog te univerzalne vrednosti, koju sloboda predstavlja, mi advokati se okupljamo o Vidovdanu u Kruševcu, uz svest da slobodu advokature i slobodu društva u celini, moramo razvijati, čuvati i braniti kao najveću vrednost.

Sloboda je simbol naše profesije, koja se po svojoj ustavnoj i zakonskoj definiciji nalazi između građana i državnih institucija, na putu ostvarenja i zaštite njihovih prava i sloboda.

Ovo nam nameće obavezu da se u svom radu pridržavamo Ustava, zakona i Kodeksa profesionalne etike, da svojim profesionalnim delovanjem doprinosimo jačanju institucija i države u celini, a time i jačanju pravne sigurnosti.

Danas je svečanost i nije prilika da otvaramo teška i neugodna pitanja, kojih svakako ima i koja pritišću našu organizaciju i čitavo društvo. To ćemo činiti na radnim sednicama nadležnih organa komore, a danas možemo prijateljski i neformalno razgovarati o svim temama, pa i o onim temama, koje nisu ugodne i koje ukazuju na naše slabosti.

Vreme za nama je pokazalo da je AKS sa komorama u njenom sastavu, naša kuća i u dobrim i u lošim vremenima. Kuća koja advokaturu štiti, čini je jačim i odgovornijim činiocem u društvu.

Znamo da naša profesija nije baš omiljena i da se advokati zamenom teza, najčešće neosnovano,  optužuju za mnoge probleme u društvu.

Međutim, činjenice ukazuju da advokati po pravilu ne stvaraju probleme, već da u tim problemima samo učestvuju i to tako što u najvećem broju slučajeva doprinose njihovom zakonitom rešavanju.

Konačnu reč sa snagom izvršne odluke o svim tim pitanjima i problemima u ovoj zemlji ipak donose sudovi, tako da se odgovornost državnih organa, a posebno odgovornost sudova, za sadašnje stanje izražene pravne nesigurnosti ni na koji način ne može umanjiti.  Posebno se to ne može činiti prebacivanjem odgovornosti za takvo stanje na advokaturu.

Naprotiv, činjenice govore da se advokatura u kontinuitetu zalaže za

jačanje pravne sigurnosti i vladavinu prava u našem društvu, jer je to ambijent u kome se mi advokati najbolje snalazimo i u kome našim klijnetima možemo pružiti najkvalitetniju pravnu pomoć.

Navešću samo jedan primer i dokaz koji svedoči o spremnosti  advokature da se stvari poprave, da budu bolje i poštenije.

Naime, svi znamo da je zajedničkim delovanjem advokature, Ministarstva pravde i OEBS-a, u prethodnom periodu prepoznat ozbiljan problem korupcije u oblasti angažovanja branilaca po službenoj dužnosti, te da je tek nakon formiranja Kol centra AKS, čiji rad finansiraju advokati Srbije, prekinut lanac korupcije i nepotizma u ovoj oblasti.

Naši sudovi, tužilaštva, policija i organi uprave nisu imali dovoljno volje, niti snage da sami reše ovaj problem, tako da su adokati  finansiranjem i realizacijom ovog projekta pokazali da se ovakvi i slični problemi u društvu, ozbiljnim i odgovornim postupanjem i sopstvenom odricanjem mogu uspešno rešavati.

Poštovane koleginice i kolege zbog toga verujem da ćemo u narednom periodu i sa dobrim namerama prevazići probleme koji ugrožavaju jedinstvo naše organizacije i da ćemo uz puno razumevanje i međusobno uvažavanje otkloniti uzroke tih problema.

Još jednom, hvala vam što ste danas sa nama u Kruševcu, želimo vam prijatan boravak i druženje u nastavku programa sa kojim ste upoznati.

Predsednik AK Čačak
Advokat Miodrag Aleksić

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

9 − 1 =