Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

UPUSTVO ZA POSTUPANJE ADVOKATA TOKOM GENERALNE OBUSTVE RADA U PERIODU OD 09 DO 11.11.2009.

Advokatska komora Srbije, na osnovu odredbe clana 23 stav 1 tacka 25, a u skladu sa odlukom Skupstine Advokatske komore Srbije od 24.10.2009.godine, saglasnosti članova Upravnog odbora Advokatske komore Srbije od 02.11.2009.godine, utvrdjuje:

UPUSTVO ZA POSTUPANJE ADVOKATA TOKOM GENERALNE OBUSTVAE RADA U PERIODU OD 09 DO 11.11.2009.

1.Opsti principi obustave rada

1.1.Boravak u advokatskim kancelarijama

Advokatske kancelarije u periodu obustave rada NEĆE raditi i NEĆE PRIMATI POŠTU.

1.2.Ulazak i boravak u sudovima i organima uprave Advokati tokom trajanja obustave rada NEĆE uopste ulaziti niti boraviti u prostorijama sudova, tužilastava, policije, zatvora i/ili organa uprave po bilo kom osnovu.

2.U GRADJANSKO-PRAVNIM STVARIMA

2.1.ROČISTA I ZASTUPANJE

Tokom obustave rada advokati NEĆE pristupati ni na jedno ročiš¡te pred sudom.

2.2 PODNESCI

1.Tokom obustave rada dok ista traje advokati NEĆE pečatirati, potpisivati i predavati nikakve podneske u postupcima pred sudom i/ili drugim organima.

2.Advokati tokom trajanja generalne obustave rada MOGU sačniti i podneti za račun stranke reviziju i to samo ukoliko rok za izjavljivanje iste ističe u toku trajanja generalne obustave rada.

3.U KRIVICNIM PREDMETIMA

3.1 ODBRANA I ZASTUPANJE

Tokom obustave rada advokati NEĆE pristupati kao branioci, punomoćnici privatnih tužilaca, oštećenih, oštećenih kao tužilaca, maloletnika i dece na glavne pretrese, kod istražnog sudije radi sprovodjenja istrage ili istražnih radnji, u tužilaštva u postupcima primene opurtuniteta ili sporazuma o krivici i policije u predkrivicnom postupku.

Tokom obustave rada advokati NEĆE ići u posete u pritvoru.

3.2 PODNESCI.

1.Tokom obustave rada dok ista traje advokati NEĆE pečatirati, potpisivati i predavati nikakve podneske u postupcima pred sudom i/ili drugim organima.

2.U slučajevima gde postoje prekluzivni rokovi do tri dana, u kojima ne postoji mogućnost da advokat obezbedi izjavljivanje pravnog leka tako sto bi ga potpisala stranka (napr. stranka se nalazi u pritvoru), izjavljivanje takvog pravnog leka od strane advokata je dozvoljeno.

Odredbom člana 124. stav 1. tačka 4. Statuta Advokatske komore Srbije utvrdjena je kao teža povreda dužnosti advokata NEIZVRŠAVANJE ODLUKA ORGANA KOMORE.

DETALJNIJA UPUSTVA ZA POSTUPANJE ADVOKATA OBJAVLJENA SU NA ADRESI:
www.advokatska-komora.rs / www.advokatska-komora.co.yu

PREDSEDNIK PROTESTNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE
Slavko Jelovac, advokat
PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE Dragoljub Djordjevic, advokat

Advokatska komora Srbije na osnovu odredbe člana 23. stav 1. tacka 25., u skladu sa odlukom Skupštine Advokatske komore Srbije od 24.10.2009.godine, saglasnosti članova Upravnog odbora Advokatske komore Srbije od 02.11.2009., utvrdjuje

PREPORUKE ZA ADVOKATE U TOKU GENERALNE OBUSTAVE RADA U PERIODU OD 09.11. DO 11.11.2009.

Preporučuje se advokatima da u toku generalne obustave rada u periodu od 09.11. do 11.11.2009. godine blagovremeno preduzmu sledeće mere i radnje:

1.Da blagovremeno i na pogodan način obaveste sve stranke koje zastupaju o ciljevima i trajanju obustave rada.

2.Da blagovremeno i na pogodan način ukažu strankama na negativne posledice koje bi mogle nastupiti usled izostanka advokata i/ili stranaka sa ročišta, odnosno na negativne posledice koje bi mogle nastupiti usled izostanka advokata i/ili stranaka sa glavnog pretresa ili sprovodjenja istraznih radnji.

3.Da preporuče strankama koje bi mogle pretrpeti ozbiljnije štetne posledice usled nepristupanja na ročiš¡te (pretpostavka da je tužba povučena, nedozvoljvanje vraćanja u predjašnje stanje i sl.) da bi bilo korisno da lično pristupe i da zatraže odlaganja ročišta odnosno rasprava, odnosno da preporuče strankama koje bi mogle pretrpeti ozbiljnije štetne posledice usled nepristupanja advokata na glavni pretres ili kod istražnog sudije obustava postupka, održavanje glavnog pretresa bez branioca u slučajevima gde odbrana nije obavezna i sl.) da bi bilo korisno da lično pristupe i da zatraže odlaganje glavnog pretresa ili izvodjenja istražne radnje.

4.Da sačine odgovarajucu službenu belešku o navedenom upozorenju stranaka koje će im potpisati strana lično.

5.Da podneskom u svakom predmetu u kome imaju zakazano ročište formalno obaveste sud pre početka obustave rada o tome da su dužni i da učestvuju u generalnoj obustavi rada shodno odgovarajućim odlukama nadležnih organa AK Srbije, odnosno da podneskom u svakom predmetu u kome imaju zakazan glavni pretres ili izvodjenje istražnih radnji pred istražnim sudijom, formalno obaveste sud pre početka obustave rada o tome da su dužni i da učestvuju u generalnoj obustavi rada shodno odgovarajucim odlukama nadležnih organa AK Srbije.

6.Ukoliko se ne može obezbediti iz bilo kog razloga prisustvo stranke na ročištima na kojima bi moglo doći do po njih štetnih posledica, preporučuje se da stranke privremeno opozovu punomoćja advokatima za zastupanje tokom obustave rada, te da advokati blagovremeno o tome obaveste sud ili drugi organ pred kojim rasprava treba da se održi tokom generalne obustave rada.

7.Neće se smatrati narušavanjem Upustva za postupanje advokata tokom generalne obustave rada u periodu od 09.11.do.11.2009. ukoliko stranka neposredno u toku trajanja obustave rada preda sudu lično podnesak koji je sačinio advokat u vreme kada nije bila u toku generalna obustava rada.

8.Neće se smatrati naruš¡avanjem ovog upustva ukoliko stranka neposredno tokom obustave rada pred bilo kom organu podnesak koji je lično potpisala.

9.Neće se smatrati narušavanjem ovog upustva ukoliko advokat sačini podnesak u ime i za račun stranke, koji ne pečatira i ne potpiš¡e lično, kako bi ga stranka lično potpisala i predala ukoliko se radi o podnescima za cije podnošenje ističu prekluzivni rokovi vreme trajanja generalne obustave rada.

10.Da blagovremeno pre početka obustave rada predaju sve podneske za čije podnošenje ističu prekluzivni rokovi tokom trajanja obustave rada.

11.Da svoje podneske, bez obzira kada su sačinjeni, ne datiraju i ne šalju preporučeno u dane trajanja generalne obustave rada.

12.Da u situacijama kada je nužno podnošenje podnesaka kojima ističu prekluzivni rokovi u vreme trajanja obustave rada, u cilju sprečavanja štetnih posledica po stranke, sugerišu neposredno strankama potpisivanje i podnošenje takvih podnesaka.

13.Da blagovremeno i u pismenoj formi obaveste poštu koja im vrši dostavu pismena da zbog obustave rada neće primati poštu u periodu trajanja obustave rada.

PREDSEDNIK PROTESTNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE
Slavko Jelovac, advokat
PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE
Dragoljub Djordjevic, advokat

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.