Scroll Top
Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

R E Š E NJ E

Broj: 2201/14

16.10.2014.godine

Na osnovu čl.42 st.2 tač.1 Zakona o advokaturi, čl.192 st.3 tač.1 Statuta AK Srbije i čl.161 st.3 tač.1 Statuta AK  Čačak, a na osnovu ovlašćenja iz čl.30 st.1 tač.38 i čl.164 Statuta AK Čačak, Upravni odbor AK Čačak na svojoj sednici održanoj dana 16.10.2014.godine, doneo je sledeće:

R  E  Š  E  NJ  E
1.Klimenta Hasimu, advokatu iz Tutina, sa sedištem kancelarije u Tutinu,  u ul. Njegoševa br.6, PRIVREMENO SE ZABRANJUJE BAVLJENJE ADVOKATUROM počev od 16.10.2014.godine.
2.Privremena zabrana traje do okončanja disciplinskog postupka koji je pokrenut protiv imenovanog advokata pred Disciplinskim organima komore dana 16.10.2014.godine.
3.Klimenta Hasimu, advokatu iz Tutina, ODREĐUJE SE kao privremeni zamenik Bačevac Ervin, advokat iz Tutina, ul.Revolicije br.6, s tim da privremeni zamenik ima sva prava i dužnosti koje ima advokat koga zamenjuje.
4.Žalba izjavljena protiv ovog rešenja ne odlaže sprovođenje ovog  izvršenja.
 O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e
Dana 18.09.20-14.godine Odbor advokata Novi Pazar, dostavio je Upravnom odboru AK Čačak obaveštenje o kršenju Odluke  o obustavi rada od starne  advokata Hasima Klimente iz Tutina uz koje obaveštenje je  dostavljen i zapisnik  o glavnoj raspravi  od 17.09.2014.godine, sastavljen pred Osnovnim sudom u Novom Pazarau-Sudska Jedinica u Tutinu, u predmetu P.2-1293/14 iz koga se utvrđuje da je  imenovani advokat pristupio kao punomoćnik tuženog  i zastupao istog na ovom ročištu.
Nakon prijema opbaveštenja Disciplinski  tužilac AK Čačak je 29.09.2014.godine, imenovanom advokatu dostavio obaveštenje Odbora advokata Novi Pazar sa zahtevom za izjašnjenje, nakon čega se  imenovani izjasnio  i u svom izjašnjenju priznao  da je  dana 17.09.2014.godine zastupao tuženu u napred navedenom predmetu.U izjašnjenju obrazlaže  da je predmet spora  poveravanje i uspostavljanje roditeljskog prava nad maloletnim detetom  čiji interesi su mogli da budu pogođeni u predmetu spora  kao i da nije bio  detaljno upoznat sa postupanjem u toku obustave rada.Takođe je naveo da je  na toj raspravi tražio da se rasprava odloži na duže vreme zbog ,,najavljenog štrajka advokata,,.
 Upravni odbor AK Čačak je protiv imenovanog advokata podneo Disciplinsku prijavu Disciplinskom tužiocu br.2075/14 od 29.09.2014.godine, na osnovu odluke  sa sednice Upravnog odbora koja je održana 25.09.2014.godine.
Nakon dostavljenog izjašnjenja Disciplinski tužilac AK Čačak je podigao optužnicu protiv imenovanog advokata  br.2199/14 od 16.10.2014.godine, zbog teže povrede dužnosti i ugleda advokata iz čl.241 st.2 tač.7,10 i 45 Statuta AK Srbije.Disciplinski tužilac AK Čačak je odmah  nakon  podizanja optužnice, istu dostavio Upravnom odboru AK Čačak sa predlogom da se imenovanom advokatau privremeno zabrani bavljenje advokaturom počev od dana podizanja optužnice do okončanja disciplinskog postupka.
Upravni odbor AK Čačak je odlučujući o predlogu Disciplinskog tužioca AK Čačak za određivanje privremene zabrane bavljenja advokaturom do okončanja disciplinskog postupka, pre svega imao u vidu  značaj protesta advokata sa obustavom rada, ciljeve  protesta  zbog kojih je Skupština AK Srbije i donela  odluku od 13.09.2014.godine. Upravni odbor je našao  da navodi imenovanog advokata u izjašnjenju nisu osnovani kao i
da nisu tačni  jer iz zapisnika sa održane rasprave  ne proizilazi da je tražio odlaganje ročišta  zbog obustve rada advokata kao što tvrdi u svom izjašnjenju , kao i zbog toga što  se iz samog zapsinika utvrđuje  da postupak u kome je zastupao  nije , zbog svog predmeta spora, razlog  zbog koga je morao da pristupi na ročište.Iz zapisnika sa ročišta se utvrđuje da je predmet spora povera  maloletnog deteta iz vanbračne zajednice, da u tom sporu imenovani advokat zastupa tuženu sa kojom  maloletno dete živi od rođenja, te da za stranku koju je zastupao na ovom ročištu  ne bi bilo nikakvih posledica i da se sama pojavila na istom.
Iz napred navedenih razloga odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.
Za privremeneog zamenika advokatu Klimenta Hasimu, određen je advokat Bačevac Ervin iz  Tutina.
 
Rešenje dostaviti:imenovanom advokatu, adv.Bačevac Ervinu, Ministarstvu pravde RS, Osnovnom sudu Novi Pazar, Višem sudu Novi Pazar , Privrednom sudu Kraljevo, Poreskoj upravi , RFPIO, RFZO, AK Srbije.
Pravna pouka:protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Upravnom odboru AK Srbije, u roku od 15 dana od dana prijema ovog rešenja, a preko ove Komore.Žalba ne zadržava izvršenje ovog rešenja.

                                                                                         PREDSEDNIK

                                                                        ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

                                                                                    Adv.Jasmina Milutinović

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet stranicu, ona može da čuva informacije preko vašeg pretraživača iz određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovde možete promeniti podešavanja privatnosti. Imajte na umu da blokiranje nekih vrsta kolačića može uticati na vaše iskustvo na našoj veb stranici i uslugama koje nudimo.