Др Драгише Мишовића 1/2, Чачак, 32102, Србија

ОДЛУКА – ДОПУНСКИ ИЗБОРИ

Број:227/20

07.02.2020.године

На основу чл.16 ст.3 и чл.30 Статута АК Чачак, Управни одбор АК Чачак, на својој седници одржаној  06.02.2020.године, донео је следећу:

О  Д  Л  У  К  У

 Расписују се  ДОПУНСКИ   ИЗБОРИ   за:

  • 1 члана Управног одбора АК Чачак, са подручја  које територијално покрива Основни суд Крушевац
  • 4 представника у Скупштини АК Чачак

1.

Сазива се Скупштина АК Чачак за избор 1 члана Управног одбора АК Чачак и за потврђивање мандата представницима у Скупштини АК Чачак, која ће се одржати у   суботу 25.04.2020. године, у Чачку.

2.

Утврђује се број  представника за Изборну јединицу-Одбор адвоката и то:

  • Одбор адвоката Краљево-1 представник
  • Одбор адвоката Пожега-1 представник
  • Одбор адвоката Чачак-2 представника

3. 

Утврђује се  коначан број представника за Скупштину АК Чачак за коју се расписују ови допунски избори, тако што се  утврђује да ће се у Скупштину АК Чачак  бирати укупно 4 представника.

4.

Изборе за органе наведене у тачки 1. ове Одлуке  спровешће Изборна и  Верификациона комисија, именована одлуком УО АК Чачак бр.2428/17 од 25.12.2017. године, за спровођење избора у мандатном периоду 2018.-2022. године.

5.

Рок за кандидовање  за избор представника у Скупштини АК Чачак почиње одмах по објављивању ове одлуке  на начин прописан  чл.56 ст.6 Статута АК Чачак и траје до 07.03.2020. године.

Право предлагања кандидата за представнике у Скупштини АК Чачак, под условима предвиђеним Статутом АК Чачак, има Управни одбор АК Чачак, Одбор адвоката у саставу АК Чачак и најмање 20 адвоката-чланова АК Чачак.

Кандидатуре се достављају у писаној форми Изборној комисији АК Чачак непосредно или препорученом поштом са подацима и условима  прописаним  чл. 68 ст. 2, 3 и 5 Статута АК Чачак.

6.

Обавезује се Изборна комисија АК Чачак да након истека рока за кандидовање, а најкасније  до 17.03.2020. године утврди листу кандидата за избор органа наведених у тачки 1. ове Одлуке и достави листу Управном одбору АК Чачак на потврђивање.

7.

Допунски избори за 4 представника у Скупштини АК Чачак спровешће се у Одборима адвоката АК Чачак, наведеним у тачки 3. ове одлуке, у периоду  01.04.2020. године до 10.04.2020. године.

8.

Налаже се Изборној комисији АК Чачак да организује изборе за  органе наведене у тачки 1. ове Одлуке и   да предузме  све потребне радње прописане чл.54 Статута АК Чачак, како би се избори спровели.

9.

Ову одлуку објавити на веб страници АК Чачак, обласној табли АК Чачак  и доставити  свим Одборима адвоката у саставу АК Чачак.

 

ПРЕДСЕДНИК

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ЧАЧАК

Адв.Миодраг Алексић

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR