Dr Dragiše Mišovića 1/2, Čačak, 32101, Srbija

ODLUKA – DOPUNSKI IZBORI

Broj:227/20

07.02.2020.godine

Na osnovu čl.16 st.3 i čl.30 Statuta AK Čačak, Upravni odbor AK Čačak, na svojoj sednici održanoj  06.02.2020.godine, doneo je sledeću:

O  D  L  U  K  U

 Raspisuju se  DOPUNSKI   IZBORI   za:

  • 1 člana Upravnog odbora AK Čačak, sa područja  koje teritorijalno pokriva Osnovni sud Kruševac
  • 4 predstavnika u Skupštini AK Čačak

1.

Saziva se Skupština AK Čačak za izbor 1 člana Upravnog odbora AK Čačak i za potvrđivanje mandata predstavnicima u Skupštini AK Čačak, koja će se održati u   subotu 25.04.2020. godine, u Čačku.

2.

Utvrđuje se broj  predstavnika za Izbornu jedinicu-Odbor advokata i to:

  • Odbor advokata Kraljevo-1 predstavnik
  • Odbor advokata Požega-1 predstavnik
  • Odbor advokata Čačak-2 predstavnika

3. 

Utvrđuje se  konačan broj predstavnika za Skupštinu AK Čačak za koju se raspisuju ovi dopunski izbori, tako što se  utvrđuje da će se u Skupštinu AK Čačak  birati ukupno 4 predstavnika.

4.

Izbore za organe navedene u tački 1. ove Odluke  sprovešće Izborna i  Verifikaciona komisija, imenovana odlukom UO AK Čačak br.2428/17 od 25.12.2017. godine, za sprovođenje izbora u mandatnom periodu 2018.-2022. godine.

5.

Rok za kandidovanje  za izbor predstavnika u Skupštini AK Čačak počinje odmah po objavljivanju ove odluke  na način propisan  čl.56 st.6 Statuta AK Čačak i traje do 07.03.2020. godine.

Pravo predlaganja kandidata za predstavnike u Skupštini AK Čačak, pod uslovima predviđenim Statutom AK Čačak, ima Upravni odbor AK Čačak, Odbor advokata u sastavu AK Čačak i najmanje 20 advokata-članova AK Čačak.

Kandidature se dostavljaju u pisanoj formi Izbornoj komisiji AK Čačak neposredno ili preporučenom poštom sa podacima i uslovima  propisanim  čl. 68 st. 2, 3 i 5 Statuta AK Čačak.

6.

Obavezuje se Izborna komisija AK Čačak da nakon isteka roka za kandidovanje, a najkasnije  do 17.03.2020. godine utvrdi listu kandidata za izbor organa navedenih u tački 1. ove Odluke i dostavi listu Upravnom odboru AK Čačak na potvrđivanje.

7.

Dopunski izbori za 4 predstavnika u Skupštini AK Čačak sprovešće se u Odborima advokata AK Čačak, navedenim u tački 3. ove odluke, u periodu  01.04.2020. godine do 10.04.2020. godine.

8.

Nalaže se Izbornoj komisiji AK Čačak da organizuje izbore za  organe navedene u tački 1. ove Odluke i   da preduzme  sve potrebne radnje propisane čl.54 Statuta AK Čačak, kako bi se izbori sproveli.

9.

Ovu odluku objaviti na veb stranici AK Čačak, oblasnoj tabli AK Čačak  i dostaviti  svim Odborima advokata u sastavu AK Čačak.

 

PREDSEDNIK

ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Adv.Miodrag Aleksić

SRODNE OBJAVE

VAŠ KOMENTAR

15 − eight =